Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?

Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?

  2. Entreprenørnøgletal – fra bureaukrati til … • Hvad er væk: • Papirskemaer i bunker, fejlagtigt mål for produktivitet og forklaringer på pris&tid ændringer • Hvad er tilbage: • Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser • Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor. • Økonomisk værdiansættelse af mangler • Manglers betydning for ibrugtagningen • Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen

  3. Manglers betydning for ibrugtagningen • Økonomisk værdiansættelse af mangler Mangler ! • A0 ikke alvorlige mangler • A1 mindre alvorlige mangler • A2 alvorlige mangler • A3 kritiske mangler Optælling stærkt problematisk 98% Afhjælpes typisk hurtigt Kilde: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri, Erhvervs og Byggestyrelsen, 2009

  4. Kundetilfredshed • Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. • Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. • Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden. • Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. • Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. • Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere,øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. • Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. • Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. • Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt? … og karakteren er 3,14 !!!

  5. Svaret var 3,14 – men hvad var spørgsmålet ? • Foreløbig SBI-analyse om produktivitet: • Byggeri årgang 1957: 378 kr. pr. kvm. • Opregnet til nutiden med inflation og standard: 4.343 kr. pr. kvm. • Sammenlignelig pris i dag: 16.000 kr. pr. kvm. • Hvem har scoret gevinsten ? • Entreprenørerne tjener ikke penge • Rådgiverne scorer ikke på byggeri • Håndværkerne ikke forgyldt. • Byggematerialer ingen forklaring. • Grundpriser og tilslutning ikke årsagen.

  6. Vi har brug for resultater og ikke talgymnastik … • Nøgletal og karakterbøger adresserer ikke direkte de afgørende udfordringer:- forbedre produktiviteten- reducere fejl og mangler • Værditilvæksten kunne ligge i at tage ”kvadratroden af nøgletallene” og komme med indsigt og anbefalinger – men kan systemet bære det ? • Løsningen ligger i ledelse, herunder kontrakt-former, kvalitetssikring, projektgranskning osv.