1 / 23

VRTENJE

VRTENJE. +. premo gibanje. TRANSLACIJA. vrtenje. ROTACIJA. KOTALJENJE. z. telo. os vrtenja. y. x. y. s. r. x. os vrtenja. . omejitev:. togo telo stalna os vrtenja. referenčna črta. FIZIKALNE KOLIČINE ZA OPIS VRTENJA. KOT. +. y. t 2. .  2.  1. x. ZASUK. t 1.

merle
Télécharger la présentation

VRTENJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VRTENJE

 2. + premo gibanje TRANSLACIJA vrtenje ROTACIJA KOTALJENJE

 3. z telo os vrtenja y x y s r x os vrtenja  omejitev: • togo telo • stalna os vrtenja referenčna črta FIZIKALNE KOLIČINE ZA OPIS VRTENJA KOT

 4. + y t2  2 1 x ZASUK t1 KOTNA HITROST KOTNI POSPEŠEK povprečna: povprečni: trenutna: trenutni:

 5. PRIMER: Kotna lega referenčne črte na vrtečem se kolesu je PRIMER: Kotni pospešek je a) Poišči (t) in (t). b) Ali je kdaj  = 0? c) Opiši gibanje telesa za t > 0. Poišči (t) in (t).

 6. desna roka ALI SO KOTNE KOLIČINE VEKTORJI?    telo se vrti okoli smeri kotne hitrosti

 7. velja za diferencialno majhne zasuke zasuk ne veljajo pravila vektorske algebre komutativnost ne velja

 8. VRTENJE S KONSTANTNIM KOTNIM POSPEŠKOM premo gibanje vrtenje nk nk

 9. vsi delci imajo enako kotno hitrost os s  r ZVEZA MED LINEARNIMI IN KOTNIMI KOLIČINAMI HITROST LEGA  = konst. V kolikšnem času se enkrat obrne?

 10. sprememba v velikosti hitrosti tangentni pospešek radialni pospešek POSPEŠEK spreminja se tudi smer hitrosti: Centrifuga za astronavte v Kölnu. Polmer je 15 m.  = ?, da bo ar = 11 g od  = 0 do  = 26 obr/min v 120 s at = ?

 11. PRIMER: Rotorju helikopterskega motorja se kotna hitrost v 1,50 min zmanjša iz 320 obr/min na 225 obr/min. a) Kolikšen je povprečni kotni pospešek rotorja v tem času? b) Privzami, da je kotni pospešek ves čas konstanten. Kako dolgo se rotor ustavlja z začetne hitrosti 320 obr/min? c) Koliko vrtljajev naredi elisa, preden se ustavi?

 12. meglica Rakovica v ozvezju Taurus - nastala po eksploziji zvezde (1054) 5 - 10 sv. let pulzar v centru: hitro vrteča se nevtronska zvezda; premer: 30 km pulzar oddaja radijske pulze: enega pri vsakem obratu perioda : T = 0,033 s Perioda se povečuje s hitrostjo 1,26·10-5 s na leto. Kolikšen je kotni pospešek pulzarja? Čez koliko let bi se pulzar prenehal vrteti, če bi bil kotni pospešek konstanten? Kolikšna je bila perioda pulzarja ob nastanku?

 13. [kg m2] vztrajnostni moment ROTACIJSKA KINETIČNA ENERGIJA vrtenje: rotacija: translacija:

 14. dm y r rot. os y-b P x-a h b a x ms RAČUNANJE VZTRAJNOSTNEGA MOMENTA • odvisen od: • oblike telesa •  razdalje od osi do masnega središča • lege telesa glede na os vrtenja zvezno porazdeljena masa STEINERJEV IZREK: (x,y)

 15. x m m dm L/2 L disk votla krogla krogla valj PRIMER: PRIMER: obroč

 16. [N m]  P 0 r NAVOR navor + vrtenje v nasprotni smeri urnega kazalca smer: vrtenje v smeri urnega kazalca

 17. y  m x 2. NEWTONOV ZAKON ZA ROTACIJO r na telo deluje več sil:

 18. M M = 2,5 kg R = 20 cm m = 1,2 kg R Fv Fv m mg pospešek m ? kotni pospešek M napetost v vrvici

 19. y  ds d m r x DELO IN ROTACIJSKA KINETIČNA ENERGIJA F spreminja samo kinetično energijo: povezava med delom in navorom: navor MOČ

 20. translacija rotacija lega kot kotna hitrost hitrost kotni pospešek pospešek vztrajnostni moment masa 2. N. Z. 2. N. Z. delo delo kin. ener. kin. ener. moč moč izrek o kin. ener. izrek o kin. ener.

 21. M M = 2,5 kg R = 20 cm m = 1,2 kg R Fv Fv m mg kot zavrtitve v 2,5 s ? kotna hitrost po 2,5 s kinetična energija škripca po 2,5 s

 22. L = 2R m hA m hB R m A R = 0, 15 m B Skulptura se zavrti iz mirovanja navzdol. Kolikšna je kotna hitrost, ko je postavljena na glavo?

More Related