Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BiodiverCity PowerPoint Presentation
Download Presentation
BiodiverCity

BiodiverCity

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BiodiverCity

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BiodiverCity Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad Projektledare

 2. Vision Engrönare, attraktivareochmerhälsosamstad med högbiologiskmångfald Mål Ökastadensbiologiskamångfald Skapaprodukter, tjänsteroch processer förgrönarestäder Skapapermanent demonstration för spridningavgrönalösningar

 3. Varför? Många arter trivs utmärkt i urbana miljöer. Ex. en tredjedel av Frankrikes 900 vilda bin. Människor trivs bättre i miljöer med hög biologisk mångfald, ex. där fågelkvitter från flera fågelarter hörs På köpet får vi ekosystemtjänster

 4. Konstellation Ekolog Förvaltare Forskare Byggföretag Grönyta Landskaps- arkitekt Kommun/ region Innovatör Arkitekt Entreprenör

 5. Partners • Byggherrar och beställare • Briggen • Byggvesta • Diligenita • Hauschild+Siegel • Malmö stad: Gatukontoret och Serviceförvaltningen • MKB • Peab • Skanska

 6. Partners, forts • Arkitekter, konsulter och specialister • IVL • Markkompaniet • Scandinavian Green RoofInstitute • SLU Alnarp • Sydväst arkitekter • Watreco • White arkitekter • Region Skåne

 7. Gröna tak Innovationsupphandling – befintliga tak

 8. Mobila växtsystem

 9. Tredimensionell grönska

 10. Urbana biotoper

 11. Träd i gata

 12. Gröna väggar

 13. Forskningsprojekt gröna fasader Juni 2012 Maj 2013 April 2014 • Klätterväxter • Klätterväxter skyddar väggar från vissa påfrestande faktorer som slagregn • Det är inte fuktigare bakom klätterväxter än vid en bar fasad • Det är större variationer i temperatur och fuktighet vid en bar fasad än bakom en klätterväxt • Gröna fasader • Liten förbättring av byggnadens energibalans – skuggning o isolering

 14. Erfarenheter av levande väggar Erfarenheter av att planera, bygga och underhålla en levande vägg i Sverige idag. Intervjustudie med aktörer involverade i 5 olika objekt i Skåne Resultat: Ett antal utmaningar för levande väggar i Sverige har identifierats, exempelvis: • brist på tek­niska lösningar på marknaden • bevattnings­­­­system som kräver mycket kompe­tens • växternas över­levnad under vinterhalv­året • hög in­vesterings­kostnad • organisering av arbete och samarbete mellan aktörer Rapporten finns att ladda ner på www.ivl.se

 15. Lite till Skötselmall: Styra vegetationen åt ett tänkt håll – att hjälpa naturen att själv göra jobbet. Det handlar alltså hela tiden om utveckling. (White samordnat) Markkompaniet Utvärderingar

 16. Steg 3 • Ansökan inlämnad till Vinnova • Januari 2015-december 2016 • Tillämpa lösningar i stor skala i befintliga bostadsområden • Det gröna kontoret • Solceller och biodiversitetstak i kombo • Träd i gata • Utvärderingar • Information, utbildning, utställning, guidning