Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี ๒๕๕๕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี ๒๕๕๕

ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี ๒๕๕๕

171 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี ๒๕๕๕

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ.ปี ๒๕๕๕

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๑. สร้างความเป็นธรรมในสังคม ๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓. สร้างความสมดุลด้านอาหาร/พลังงาน ๔. สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ ๕. เชื่อมโยงภูมิภาค ๖. จัดการทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม

 3. การปฏิรูปการศึกษา (๒๕๕๒-๒๕๖๑) ๑. คนไทยยุคใหม่ (การจัดการเรียนการสอนใหม่) ๒. ครูยุคใหม่ ๓. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๔. การบริหารจัดการใหม่

 4. แผนการศึกษาชาติ (๒๕๕๒-๒๕๕๙) ๑. พัฒนาคนรอบด้านและสมดุล ๒. สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม

 5. วิสัยทัศน์ ศธ. ปี ‘55 เป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ

 6. พันธกิจ ศธ. พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

 7. เป้าหมาย ศธ. ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก

 8. 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ • ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ • ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ • ศักยภาพของภูมิประเทศ และทำเลที่ตั้ง • ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต • ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

 9. 5 กลุ่มอาชีพใหม่ • เกษตรกรรรม • อุตสาหกรรม • พาณิชยกรรม • ความคิดสร้างสรรค์ • บริหารจัดการและการบริการ

 10. 5 ภูมิภาคหลักของโลก • ทวีปเอเชีย • ทวีปยุโรป • ทวีปอเมริกา • ทวีปออสเตรเลีย • ทวีปแอฟริกา

 11. หลักการพื้นฐาน 1.คำนึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน 2.พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3.มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการ ทำงานให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ ในระดับสากล

 12. ยุทธศาสตร์ 1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 4.การพัฒนาครูทั้งระบบ 5.การพัฒนาการบริหารจัดการ 6.การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุน ทางปัญญาของชาติ

 13. ข้อมูลพื้นฐาน • สำนักงานเขตพื้นที่ 225 แห่ง • โรงเรียน 30,085 แห่ง • ปกติ 29,992 โรง • การศึกษาสงเคราะห์ 50 โรง • การศึกษาพิเศษ 43 โรง/76 ศูนย์ • ครู 411,631 คน • นักเรียน 8,110,266 คน • ปกติ 8,042,450 คน • การศึกษาสงเคราะห์ 45,758 คน • การศึกษาพิเศษ 22,058 คน

 14. ปัญหาของ สพฐ. • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ • ด้านคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทยยังไม่ดีพอ • คุณภาพชีวิตและการศึกษาของผู้เรียน จชต.ยังไม่ดี • สถานศึกษาไม่ผ่านมาตรฐานการศึกษา • ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ไม่เรียนต่อ • โรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพ • ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา • ขาดแหล่งเรียนรู้ทีมีคุณภาพ • ขาดแคลนอาคารเรียนอาคารประกอบคอมพิวเตอร์

 15. วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ (PISA) ภายใน ปี ๒๕๖๓ รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาส และคุณภาพการศึกษา

 16. พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพ ระดับสากล

 17. แผนงาน 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

 18. ผลผลิต 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การพัฒนาสมรรถภาพ 5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา ศักยภาพ

 19. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. บรรจุหลักสูตรลงคอมพิวเตอร์ 2. การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 3. ปรับหลักสูตรการศึกษา 4. ประกันคุณภาพ/ประเมินผลสัมฤทธิ์ 5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 6. ทักษะงานอาชีพเพื่อทักษะการดำรงชีวิต

 20. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1.Tablet / Internet 2. ปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

 21. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 1. เรียนฟรี 2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ส่งเสริมจัดการศึกษาทางเลือก 4. ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาส

 22. การพัฒนาครูทั้งระบบ 1.ผลิตครูขั้นพื้นฐาน 5 ปี 2.บริหารอัตรากำลังและบุคลากร 3.พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ IT 4.ปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน 5.ประเมินผลงานทางวิชาการครู 6.พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล

 23. การพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนาการบริหารจัดการ 1.กระจายอำนาจการจัดการศึกษา 2.พัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่

 24. การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

 25. กระบวนการบริหารงบประมาณกระบวนการบริหารงบประมาณ ๒. จัดสรร ๑.วางแผน ๓. การใช้งบประมาณ ๔. การติดตาม ประเมินผล

 26. การตั้งงบประมาณ • วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ • เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง • เป้าหมายการให้บริการของ หน่วยงาน

 27. การตั้งงบประมาณ(ต่อ) • กลยุทธ์หน่วยงาน • แผนงบประมาณ • ผลผลิต • โครงการ • กิจกรรม • งบประมาณ

 28. การตั้งงบประมาณ(ต่อ) • เป้าหมายผลผลิต • ตัวชี้วัด • กรอบงบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF) • ประเภทงบรายจ่าย

 29. การเขียนโครงการ... แบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework method หรือ Log Frame) แบบประเพณีนิยม (Conventional method)

 30. แบบประเพณีนิยม • ชื่อโครงการ : PROJECT NAME • หลักการและเหตุผล : BACKGROUND AND RATIONAL OF THE PROJECT • วัตถุประสงค์โครงการ : PROJECT PURPOSE • เป้าหมายของโครงการ : PROJECT OUTPUTS • วิธีดำเนินการ : PROJECT ACTIVITIES • ระยะเวลาดำเนินการ : PROJECT DURATION • งบประมาณ : PROJECT BUDGET • ผู้รับผิดชอบโครงการ : RESPONSIBLE AGENCY • หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT • ผลที่คาดว่าจะได้รับ : EXPECTED BENEFITS FROM THE PROJECT

 31. Narrative Summary : NS (สาระสำคัญโดยสรุป) Objectively Varifiable Indicators : OVI (ตัวชี้วัด; ตัวแปรเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที่) Means of Varification : MOV (วิธีการ/แหล่งทรัพยากร) Important Assumption : IA (เงื่อนไขสำคัญ) จุดมุ่งหมายของ แผนงาน (NS4) ตัวชี้วัด/ผลกระทบ (OVI4) วิธีการ/ทรัพยากรระดับแผนงาน (MOV4) เงื่อนไขความสำเร็จ ของแผนงาน(IA4) วัตถุประสงค์ของ โครงการ(NS3) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (OVI3) วิธีการ/ทรัพยากรระดับโครงการ (MOV3) เงื่อนไขความสำเร็จ ของโครงการ(IA3) จุดหมายผลผลิต (NS2) ตัวชี้วัด/ผลผลิต (OVI2) วิธีการ/ทรัพยากรระดับกิจกรรม (MOV2) เงื่อนไขความสำเร็จ ของผลผลิต(IA2) ชุดกิจกรรม/ ปัจจัย(NS1) ต้นทุน/หน่วยผลผลิต (OVI1) วิธีการ/ทรัพยากรระดับกระบวนการและปัจจัย(MOV1) เงื่อนไขความสำเร็จ ของกระบวนการและปัจจัย(IA1) PPM: PROJECT PLANNING MATRIX

 32. การควบคุมกลยุทธ์ การติดตาม (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation)

 33. ปริมาณ คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต(PRODUCTIVITY IMPROVEMENT) OUTPUT PRODUCTIVITY = INPUT คน เงิน วัสดุ การจัดการ

 34. กรอบความคิดการติดตาม ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยนำเข้า วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กระบวนการ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล

 35. มาตรฐาน สพท. • บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบ การจัดการตามเกณฑ์ PMQA • ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ • จนบรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อสถานศึกษา ๓. กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง

 36. มาตรฐาน สพท.(ต่อ) • บริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด • ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากร • ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ • สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ • ในการจัดการศึกษา

 37. ก.พ.ร. ARS : Action Plan Report System KRS : KPI Report System มิติ 1 ประสิทธิผลตามแผน มิติ 2 คุณภาพการให้บริการ มิติ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติ 4 การพัฒนาองค์กร

 38. สตผ. • ประเมินกลยุทธ์ สพฐ. • ประเมินมาตรฐาน สพท. • มฐ.1.บริหารจัดการตาม PMQA • 2.การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ • 3.กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน • ช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียน • 4.บริหารพัฒนาบุคลากร • 5.สร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

 39. PMQA : Public Sector Management Quality Award ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 40. PART : Performance Assessment Rating Tool 1.จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 2.การวางแผนกลยุทธ์ 3.ความเชื่อมโยงงบประมาณ 4.การบริหารจัดการ 5.การประเมินผล

 41. Rationale or Relevance PART - Thailand จุดมุ่งหมาย และรูปแบบ การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ การวาง แผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยง งบประมาณ การบริหารจัดการ

 42. PPMGO :Project Planning and Management for the Governmental Organization 1.ทบทวน ตรวจสอบ ผลงานที่ผ่านมา 2.ริเริ่มโครงการใหม่ 3.วิเคราะห์/วางแผน 4.จัดทำคำของบประมาณ 5.ติดตามความก้าวหน้า 6.ประเมินผล