Download
term explanation support experiment evaluation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Term Explanation Support Experiment Evaluation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Term Explanation Support Experiment Evaluation

Term Explanation Support Experiment Evaluation

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Term Explanation Support Experiment Evaluation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Term Explanation Support Experiment Evaluation Róbert Horváth Supervisor: Marián Šimko

  2. Term Explanation Support while Browsing in Slovak • Need to fully understand web context (quickly) • No tool for Slovak language to automate the process • No tool at all to provide neighborhood based explanation Text gathering and preprocessing + Lemmatization + Cosine Similarity

  3. Čo sme overovali: • 1. Úspešnosť lematizácie • 2. Úspešnosť výberu správneho významu • 3. Efektivitu prístupu k výkladom

  4. Úspešnosť lematizácie • 3209 slov

  5. Úspešnosť výberu správneho významu • Jednovýznamové slová: 95,34% (368/386) • Viacvýznamové slová: 68,67% (565/824) • Iný ako prvý význam: 63,85% (136/213) • Spolu všetky slová: 77,11% (933/1210)

  6. Dotazník • 1. Nápomocnosť rozšírenia pri hľadaní významu • 2. Má zmysel zrýchľovať a automatizovať ... ? • 3. Je rozšírenie vhodným spôsobom ? 1 2 3

  7. Dotazník • 4. Bol zobrazovaný význam ihneď po dvojkliku ? • 5. Je oddelené zobrazovanie významov nápomocné? • 6. Celkový dojem z rozšírenia. 4 5 6

  8. Dotazník • 7. Ponecháte si rozšírenie nainštalované aj po experimente ? 7

  9. Ďakujeme za pomoc • Získali sme: 1369 logov • PeWe približne: 503 logov