Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky

Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky

402 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Snímače a meracie členy tlaku, sily a momentu princípy a vlastnosti Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 1 24.10.2014

 2. 1. Snímače a meracie členy (prevodníky, vysielače) tlaku TLAK- jedna zo základných fyzikálnych veličín v technike Def.- podiel elementárnej sily dF pôsobiacej v smere normály na elementárnu kolmu plochu dSN, tj. p = dF/dSN (Pa) pevné látky - špecifický tlak p = F/SN kvapaliny - hydrostatický tlakp =  ·g·h (Pa) Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 2 24.10.2014

 3. prúdiace tekutiny- tlak kinematický pk alebo dynamický pd pk =pd = 1/2 · v2 (Pa) V sústave SI je základnou jednotkou tlakupascal(Pa), (francúzsky fyzik, matematik a filozof Blaise Pascal, 1623 až 1662) technická prax(kPa, MPa), podľa harmonizácie noriem (EU) ajbar 1 bar = 1·105 Pa Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 3 24.10.2014

 4. Tlak sa udávavoči dvom vzťažným hodnotám, absolútna tlaková nula alebo atmosférický (barometrický) tlak (fyzikálna hodnota normálneho barometrického tlaku prepočítaná na 0 °C a na hladinu mora je101 325 Pa). Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky V praxi sa meria sa hlavnestatický pretlak PRS 4 24.10.2014

 5. Základné tvary deformačných prvkov Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky tuhá membrána mäkká membrána vlnovec ( 1až 3 mm, do MPa, Tp 0,1)( 1až 5 cm,do 3,5 MPa, Tp 2, lin.) (oceľ, posun mm, do 500 kPa, Tp 0,5) Priame meranie- špeciálne: dynamický tlak, piezoelektrický prvok Nepriame meranie- cez deformačný prvok Klasické MČ Buor.r., membrána, vlnovec Senzory tlaku votknutá tuhá membrána,  1až 3 mm Bourdonova rúrka kov. zliat., 100 kPa až MPa, Tp 2,5 PRS 5 24.10.2014

 6. Piezorezistívne snímače tlaku • piezorezistencia v polovodiči a difúznej vrstve polovodiča, tj. zmena vodivosti vplyvom mechanického namáhania  rezistivita,zmeny geometrických rozmerov a zmena kryštalografickej orientácie vlastného tenzometra,polovodičové tenzometre, (až 80% MČ tlaku) • deformačný člen - tuhá membrána z polovodiča(Si), difundované tenzometre, mostíkové zapojenie na membráne • miniatúrne (až subminiatúrne) snímače tlaku • lepšie mechanické vlastnosti membrány (linearita, hysteréza, dopružovanie a pod.) • väčší počet piezorezistívnych prvkov - väčšia citlivosť, diferenciálne zapojenie – výhody!!! • väčší frekvenčný rozsahsnímača Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 6 24.10.2014

 7. Platí: Piezorezistívne snímače tlaku Odporová tenzometria (skriptá)materiál: kovové, polovodičové Princíp K- koeficient deformačnej citlivosti

 8. Poruchové veličiny Teplota - rozťažnosť tenzometra a podložky, zmena elektrického odporu, (nelinearita - polovodičové) samokonpenzujúce tenzometre Typy

 9. Konštrukcia a el. zapojenie Kremíkový snímač tlaku konštrukcia usporiadanie diferenciálne zapojenie -2x (linear., kompen., citlivosť)

 10. Diferenciálne zapojenie kapacitného snímača posunutia PRS 10 24.10.2014

 11. Kompenzácia teplotnej závislosti piezotenzometrov Rk –kalibračný rezistor, RP – kompenzačný rezistor, RS – vyvažovací rezistor p=0, =r p=0, =ir Výhody:miniatúrne prevedenia; zlepšené mechanické vlastnosti - hysteréza, dopružovanie; väčší počet aktívnych prvkov a meracia metóda - citlivosť, rozšírenie frekvenčného rozsahu Nevýhody: teplotná závislosť, nižšia citlivosť(napr. oproti kapacitnému), nízke a stredné tlaky

 12. Kapacitné snímače tlaku • Princíp - zmena kapacity snímača tlaku, meracieho kondenzátora • Deformácia polovodičových (kremík), izolačných a kovových votknutých membrán a tenkovrstvových nosníkov • Väčšina snímačov je riešená ako diferenciálna – výhody !!! • Súčasnosť –IO vyhotovenie (senzory tlaku), techn. IO, miniaturizácia • vysoká citlivosť • malé rozmery • nižšia cena • vyhotovenie s vyhodnocovacími obvodmi • nižšia presnosť a opakovateľnosť Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 12 24.10.2014

 13. Kapacitné snímače tlaku FunkciaDeformačný člen (votknutá polovodičová, kovová membrána alebo nosník) spojený aspoň s jednou elektródou snímacieho kondenzátora Konštrukcia a el. zapojenie Kapacitný senzor tlaku Diferenciálny kapacitný snímač tlaku

 14. Poruchové veličiny Teplota - rozťažnosť materiálu kondenzátora Kapacitné snímače tlakumajú podstatne menšiu teplotnú závislosť (až o dva rády), vyššiu citlivosť a väčší rozsah pracovných tlakov (MPa až GPa), ale tiež nelineárnu charakteristiku v porovnaní s piezorezistívnymi snímačmi

 15. Rezonančné snímače tlaku Funkcia Využíva sa zmena rezonančnej frekvencie mechanického kmitania rezonančného prvku v závislosti na jeho mechanickom napätí. Vlastná frekvencia rezonátora - od tvaru, rozmerov, špecifickej hmoty materiálu, mechanického napätia, atď. Meraný tlakpôsobí narezonančný prvok, mechanické napätie, rezonančná frekvencia Zmena mechanického napätia→zmena rezonančnej frekvencie prvku, ladenie rezonančnej frekvencie - meraný tlak

 16. Konštrukcia a el. zapojenie Poruchové veličiny teplotná závislosť rezonančných prvkov, tj. zmeny okolitej teploty ovplyvňujú modul pružnosti a rozmery rezonátora Priemyselný merací členYokogava DPharp - digitálny snímač tlaku

 17. Snímače a meracie členy sily • Meranie síl sa vyžaduje pri: • zrýchľovaní hmôt • meraní tiaže, resp. hmotnosti • pri pôsobení zaťaženia a pri deformáciách materiálov Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky Newtonov zákon: Tiažovásila: Jednotka sily je newton (N)1N= 1 kg.m.s-2 PRS 17 24.10.2014

 18. Nepriame meranie síl • Transformácia meranej sily na elektrický výstupný signál • pomocou pružného (deformačného) prvku, ako pri tlaku • Pružné členy: • tlakové (ťahové) deformačné prvky • ohybové deformačné prvky • šmykové deformačné prvky(skriptá) Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky  Membránový snímač tlaku s prevodom na deformáciu stĺpika s meracími tenzometrami Snímač tlakovej sily s kompenzačnými tenzometrickými snímačmi alebo snímačmi ťahu (R1, R3) a „pracovnými“ snímačmi tlaku (R2, R4)  PRS 18 24.10.2014

 19. Pre menšie sily: - odľahčený tvar pružného prvku - s tenzometrami na najviac deformovaných miestach Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky • vytvára zvýšené mechanické napätie na ohyb (ťah, tlak) • lepšie deformačné pomery • tenzometre umiestnené vo vnútri telesa sú chránené voči vonkajšiemu • poškodeniu PRS 19 24.10.2014

 20. Priame meranie síl • Piezoelektrické snímače – vhodný na meraniedynamicky sa • meniacich vstupných silových signálov • Citlivý prvok snímača – kryštál kremíka • diferenciálne zapojenie – zväčšenie citlivosti • pre veľké ťahové a tlakové sily - 10kN až 10 MN Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky Diferenciálna zostava platničiek Konštrukcia so strediacim hriadeľom • Magnetoelastické snímače sily – zmena vlastností feromagnetika • maximálne zaťaženie 25 kN – presnosť do 1 %. PRS 20 24.10.2014

 21. Snímače a meracie členy momentu sily • Krútiaci moment silyje príčinou uhlového zrýchlenia (spomalenia) telies, resp. ich deformácie • Ohybový moment – napr. deformácia votknutého nosníka Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky  - uhlové zrýchlenie telesa J – momentom zotrvačnosti F – sila r – rameno sily Jednotka momentu sily jenewtonmeter [N.m] PRS 21 24.10.2014

 22. Meranie momentu(krútiaceho) –slúži na určovanie okamžitého výkonu strojov a meranie ich účinnosti(P = k.MK.n) • Použitie – v automatizačnej technike – kinematické systémy • určovanie vlastností akčných členov • robotické systémy – nepriame sledovanie silových pomerov vo výstupnej hlavici • Snímače podľa typu výstupného signálu: • mechanické snímače • elektrické snímače - vysoká presnosť merania - dynamické snímanie momentu - najčastejšie použitie • optické snímače – perspektívne riešenia Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 22 24.10.2014

 23. Typy snímačov: • Odporové snímače - najpoužívanejšie • Fotoelektrické a kapacitné • Indukčné - poloha • Magnetické  Príklad snímania ohybového momentu od sily F Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky Meranie krútiaceho momentu na otáčajúcom sa hriadeli – tenzometrický mostík PRS 23 24.10.2014

 24. Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky Príklad optoelektronického snímača krútiaceho momentu PRS 24 24.10.2014

 25. Diferenciálne zapojenie kapacitného snímača posunutia Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 25 24.10.2014

 26. Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 26 24.10.2014

 27. Prvky riadiacich systémov Snímače a prevodníky PRS 27 24.10.2014