1 / 12

O GALERII CHODBA

O GALERII CHODBA. na Katolické gymnázium Třebíč působí od roku 2000 založena s cílem vzdělávat a kultivovat studenty školy výstavy českých i zahraničních umělců vernisáže a besedy s umělci galerijní programy - animace. VÝSTAVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014.

mieko
Télécharger la présentation

O GALERII CHODBA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. O GALERII CHODBA • na Katolické gymnázium Třebíč působí od roku 2000 • založena s cílem vzdělávat a kultivovat studenty školy • výstavy českých i zahraničních umělců • vernisáže a besedy s umělci • galerijní programy - animace

 2. VÝSTAVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 • PŘÁTELSTVÍ OTOKARA BŘEZINY A FRANTIŠKA BÍLKA – Zora Ergensová • OBRAZY – Bořivoj Pejchal • FOTOGRAFIE (PRŮŘEZ TVORBOU) – Boris Kjulleněn ml. • VÝBĚR Z ILUSTRACÍ APOKALYPSY – Roman Podrázský • NÁVRAT – Petr Hana • LIDOVÁ ARCHITEKTURA KRAJE VYSOČINA

 3. PŘÁTELSTVÍ OTOKARA BŘEZINY A FRANTIŠKA BÍLKA

 4. PŘÁTELSTVÍ OTOKARA BŘEZINY A FRANTIŠKA BÍLKA • ve spolupráci se Společností Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou • beseda se Zorou Ergensovou (představitelka Společnosti O.B., spoluautorka výstavy) • básnická tvorba Otokara Březiny, výtvarný projev Františka Bílka • náhled do soukromých životů autorů

 5. OBRAZY – BOŘIVOJ PEJCHAL • malíř, fotograf • narozen v roce 1953, Velké Meziříčí • obrazy spojují objektivní poznatky se subjektivními pocity • grafický řád obrazů, reliéfy • výstava se konala ve dnech: 18. října - 22. listopadu 2013 • vernisáž – úvodní slovo Mgr. Jan Dočekal

 6. FOTOGRAFIE – BORIS KJULLENĚN ML. • výstava – velkoformátové fotografie (průřez tvorbou) • beseda s autorem • výtvarná animace s autorem – netradiční výtvarné techniky, seznámení s význačnými fotografy

 7. FOTOGRAFIE – BORIS KJULLENĚN ML.

 8. VÝBĚR Z ILUSTRACÍ APOKALYPSY – ROMAN PODRÁZSKÝ • akademický sochař, malíř, bývalý starosta města Přibyslavi, zemřel v roce 2001 • nejrozsáhlejší dílo – křížová cesta Meditační zahrada (Plzeň) • PhDr. Josef Chalupa –beseda s ředitelem Horácké galerie v Novém Městě na Mor.

 9. NÁVRAT – PETR HANA • výstava předčasně zemřelého akademického malíře • expresivní díla malých formátů • inspirováno krajinou v okolí Čížové u Písku • vyjádření autorova tragického pocitu života • vernisáž – úvodní slovo Mgr. Jan Dočekal

 10. LIDOVÁ ARCHITEKTURA KRAJE VYSOČINA • výstava, beseda a výtvarná animace pro žáky nižšího gymnázia (pracovní listy) • představeny hodnoty lidové architektury • ukázány zajímavé stavby z kraje Vysočina • zobrazeny národní kulturní památky, památkové rezervace a zóny z Vysočiny

 11. DĚKUJI ZA POZORNOST!

More Related