Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mùa thu cho ng ườ i đ ồng H ươ ng hải ngoại và ACE Kênh N ă m kh ắ p n ơ i ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mùa thu cho ng ườ i đ ồng H ươ ng hải ngoại và ACE Kênh N ă m kh ắ p n ơ i !

Mùa thu cho ng ườ i đ ồng H ươ ng hải ngoại và ACE Kênh N ă m kh ắ p n ơ i !

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Mùa thu cho ng ườ i đ ồng H ươ ng hải ngoại và ACE Kênh N ă m kh ắ p n ơ i !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mùa thu cho người đồng Hương hải ngoại và ACE Kênh Năm khắp nơi !

  2. Chiïìu chiïìu cêu caá nûúáng chui Traâ dinh, caá loác, rö phi, caá giöì

  3. Chiïìu chiïìu cêu caá nûúáng chui Traâ dinh, caá loác, rö phi, caá giöì

  4. Nhạc phẩm: Mùa Thu Cho Em Thân tặng quí đồng hương khắp nơi Mùa thu 2008 Slideshow: Đoan Đinh Hình ảnh và âm thanh : trên net