1 / 19

Pezinok

Pezinok. Peter Štoffa III.D. Obsah. Poloha. Symboly mesta. Primátor. Obyvateľstvo. Doprava. Kultúra. Pamiatky. Šport. Osobnosti. Školy. Víno. Symboly mesta. l ogo. zástava. erb. Poloha. juhozápad Slovenska Bratislavský kraj okresné mesto – PK rozloha - 72,76 km². Primátor.

mikasi
Télécharger la présentation

Pezinok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pezinok Peter Štoffa III.D

 2. Obsah Poloha Symboly mesta Primátor Obyvateľstvo Doprava Kultúra Pamiatky Šport Osobnosti Školy Víno

 3. Symboly mesta logo zástava erb

 4. Poloha • juhozápad Slovenska • Bratislavský kraj • okresné mesto – PK • rozloha - 72,76 km²

 5. Primátor • Mgr. Oliver Solga (nezávislý) • Kontakt: oliver.solga@msupezinok.sk http://www.pezinok.sk/ Mestský úrad

 6. Obyvateľstvo • počet obyv. - 23 861 (k 31. 12. 2013) • hustota zaľudnenia – 327,9 obyv./km² • 51,5% žien a 48,5% mužov • predproduktívny vek – 23% produktívny vek – 63% poproduktívny vek – 14% • 97% - Slováci 1,3% - Česi 0,6% - Maďari 1, 1% - iné • nezamestnanosť – 7,9% (1. 1. 2014)

 7. Doprava • Prešov – Pezinok (auto) – 391 km, 4 hod 4 min • Prešov – Pezinok (SAD) – 467 km, 7 hod 55 min (Prešov-Poprad-BanskáBystrica-Bratislava-Pezinok) • Prešov – Pezinok (vlak) – 427 km, 5 hod 41 min, (Prešov-Kysak-Trnava-Pezinok), 26,30 € • nemá vlastnú MHD • dobré spojenie s Bratislavou

 8. Školy • 6 materských škôl • 4 základné školy • stredné školy - gymnázium - obchodná akadémia - stredná odborná škola - SOŠ policajného zboru - stredné odborné učilište • ZUŠ Eugena Suchoňa

 9. Šport • futbal - PŠC Pezinok • basketbal - AB Cosmetics Pezinok • volejbal - VTC Pezinok • hádzana - ŠHK Agrokarpaty Pezinok • plávanie - Pk Pezinok • Judo– 1. JudoClub Pezinok • hokejbal • stolný tenis

 10. Tenisové kurty Športová hala Futbalový štadión Športová hala JUDO CLUB

 11. Kultúra • Divadlo PIKI • TV Pezinok • časopis Pezinčan • Pezinské kultúrne centrum • Mestské múzeum • Malokarpatské múzeum • galérie

 12. Pamiatky Mariánsky stĺp Radnica Zámocký park Banský chodník Pezinský zámok

 13. Osobnosti Eugen Suchoň Filip Polc Ján Kupecký Milan Randl

 14. Víno

 15. Typické vína - biele

 16. Typické vína - červené

 17. Zdroje • http://www.pezinok.sk/ • http://www.vitis.sk/sk/page/3/o-nas/ • http://slovakia.travel/pezinok#prettyPhoto

 18. Ďakujem za pozornosť

More Related