Download
ntf gotland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NTF Gotland PowerPoint Presentation
Download Presentation
NTF Gotland

NTF Gotland

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NTF Gotland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NTF Gotland Verksamhetsidé: Ingen ska behöva skadas svårt eller dö i trafiken Människors förmåga och vilja att kräva säkrare trafik ska öka Insikten om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan ska öka

  2. Trafiksäkerhet ska ges samma prioritet som miljökraven Trafiksäkerheten är ett lednings- och beställaransvar Minimikraven ska vara att föraren är opåverkad, bältad och aldrig kör fortare än vad hastighetsgränsen tillåter Yrkestrafiktillståndet ska vara kopplat till företagets trafiksäkerhetsarb. Lagstiftning och lönesystem som lockar till höga hastigheter och brott mot vilotider ska ändras. Arbetsmiljölagen ska tillämpas även vad gäller trafiksäkerhet Yrkestrafiken

  3. Vårt erbjudade… • Stöd och bollplank vid framtagande av trafiksäkerhetspolicy • Trafiksäkerhetsutbildning för chaufförer • Studiecirklar, samtalsträffar för utbytande av ideér • Uppföljning och mätningar (bälte, hastighet)

  4. Företagen på Gotland