1 / 19

نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن

نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن. Plow Draft & Power. مقاومت كششي گاوآهن. عوامل موثر: شرايط خاك ( بافت خاك، فشردگي خاك، پوشش گياهي، عمليات خاكورزي قبلي) سرعت شخم شكل خيش وي‍ژگي هاي اصطكاكي سطوح در تماس با خاك شكل و تيزي لبه عمق شخم عرض لايه شخم نوع ضمائم گاو آهن تنظيم گاوآهن.

millie
Télécharger la présentation

نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن Plow Draft & Power

 2. مقاومت كششي گاوآهن • عوامل موثر: • شرايط خاك ( بافت خاك، فشردگي خاك، پوشش گياهي، عمليات خاكورزي قبلي) • سرعت شخم • شكل خيش • وي‍ژگي هاي اصطكاكي سطوح در تماس با خاك • شكل و تيزي لبه • عمق شخم • عرض لايه شخم • نوع ضمائم گاو آهن • تنظيم گاوآهن

 3. تئوری (مثل مدل Soehen) • آزمایشگاهی (مثل مطالعات مك كوي) • اصلاح خيش هاي موجود (پخش ماده مخصوص بر روي برگردان) • واحد مقاومت خاک Unit Draft(u) • نیروی لازم برای شخم یک واحد سطح • نیروی لازم برای کندن، نرم کردن، برگشتن و جابجا کردن • واحد فشار psi, kpa, kg/cm2 W 1 1 d

 4. نيروی کششی مورد نياز گاوآهن P= d . W . U P: نیروی کششی مورد نیاز گاوآهن بر حسب kgf , N, lb, • 50% شکستن و بريدن • 30% بالا آوردن، خرد کردن و بالا آوردن • 20% کشیدن گاوآهن (مقاومت غلت) d : عمق شخم Cm, m, in u : واحد مقاومت خاک psi, kpa, kg/cm2 W: عرض شخم Cm, m, in

 5. عوامل موثر بر واحد مقاومت خاک • نوع خاک و شرايط آن در خاک معمولی در 14% رطوبت واحد مقاومت حداقل است اعدادجدول برای سرعت 3 مایل در ساعت 4.83 km/hr

 6. سرعت پیشروی • رابطه مستقيم Dr: نيروی کششی در سرعت مرجع ( 4.83 km/hr ) Ds : نيروی کششی در سرعت S ( واحد ها يکسان( S : سرعت پیشروی (km/hr) تقريب: • به ازاء هر 1 مایل در ساعت بیشتر از 3 مایل در ساعت 1 واحد به اعداد جدول اضافه شود • به ازاء هر 1 km/hr بیشتر از 4.83 مقدار 0.044 اضافه شود

 7. سرعت پيشروی و نوع خاک • بر اساس (Hendrick, 1988) • واحد مقاومت بر حسب (N/cm2) Silty Clay 7+0.049 S2 Clay Loam 6+ 0.053 S2 Loam 3+ 0.020 S2 Sand 2+ 0.013 S2

 8. عمق شخم • نیروی کشی ابتدا با افزایش عمق شخم کاهش و سپس افزایش می یابد

 9. عرض خیش • با افزایش عرض شخم واحد مقاومت خاک کاهش می يابد

 10. چرخ شيار • واحد مقاومت خاک کاهش می يابد

 11. برگردان • انحناء بيشتر، واحد مقاومت بيشتر • اصطكاك برگردان (تا 30% كل مقاومت كششي) • مشخصات تيغه • با فرسودگي تيغه مقاومت خيش افزايش مي يابد

 12. توان مورد نياز گاوآهن

 13. توان PTO

 14. توان حداکثر

 15. مثال می خواهيم يک گاوآهن 40-4 سانتی متری را برای شخم زمينی به منظور کاشت سيب زمينی مورد استفاده قرار دهيم. در کاتالوگ گاوآهن بهترِن سرعت 6km/hr توصيه شده است. چنانچه بافت خاک رسی تا رسی لوم باشد و مزرعه در ارتفاع 800 متری سطح دريا قرار داشته باشدو درجه حرارت تابستانه 25 درجه سانتی گراد باشد، حداقل توان تراکتور مورد استفاده را محاسبه نمائید

 16. حل:

 17. مثال • برای شخم مزرعه ای 100 هکتاری 10 روز وقت موجود است. اگر بازده مزرعه ای گاوآهن موجود 75% و سرعت پیشروی توصيه شده km/hr 6 باشد و هر روز کاری 10 ساعت و خاک مزرعه لوم باشد توان تراکتور رامحاسبه نمائيد

 18. حل:

 19. Rubber-tracked tractor and moldboard plow at work in the field.

More Related