Download
alleen loop je sneller samen kom je verder n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alleen loop je sneller, samen kom je verder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alleen loop je sneller, samen kom je verder

Alleen loop je sneller, samen kom je verder

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Alleen loop je sneller, samen kom je verder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alleen loop je sneller, samen kom je verder

 2. Startbijeenkomst Passend Onderwijs 8 september 2014 Doreen Kersemakers Klaar voor de start?

 3. van PLAN naar UITVOERING Klaar voor de start? Waar staan we nu? Begroting en financiën Uitgangspunten passend onderwijs Ondersteuningsplan Subsidiariteit Ondersteuningstoewijzing Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Voorstellen Trajectbegeleiders Filmpje

 4. 1. Waar staan we nu? • SWV opgericht en Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht • Samenwerking met andere verbanden gezocht en gevonden • Ondersteuningsplan opgesteld • Instemming onder voorwaarden OPR met Ondersteuningsplan • De schoolondersteuningsprofielen zijn opgesteld • SWV ingericht als ‘bedrijf’ • Directeur en managementondersteuner benoemd • Eerste simulatie van de Onderwijsinspectie • Trajectbegeleiders (profiel, werving, benoeming) • Notitie ondersteuningstoewijzing en TLV vastgesteld • Deskundigenadvies (profiel, aanmeldingsprocedure) • Formulieren en aanvraagprocedure TLV en AWBZ • Basisregistratiesysteem operationeel • Eerste verkenning voor ontwerp monitor • Website in de lucht

 5. Klaar voor de start? passend onderwijs per 1 augustus 2014 We bouwen de brug terwijl we erop lopen

 6. We bouwen de brug terwijl we erop lopen Transitiejaar 2014 - 2015 • Verfijnen en verder uitwerken procedures en afspraken • Samenwerking met andere verbanden doorontwikkelen (PO en VO) • Ondersteuningsplan 2015 - 2019 • (meerjaren)begroting met transparante doelen terugdringing verwijzingspercentage S(B)O • Ontwikkelen basisregistratie en monitor • Aanpassen Schoolondersteuningsprofielen • Transitie Jeugdzorg (1 kind, 1 gezin, 1 plan) • Inrichten interne en externe overlegstructuren en netwerken

 7. 2. Begroting en Financiën ÉÉN GEZAMENLIJK BUDGET VOOR LICHTE EN ZWARE ONDERSTEUNING: • De financieringssystematiek • Geen afrekencultuur, maar solidariteit op basis van betrouwbaarheid. • Afwegingen rond noodzakelijke extra ondersteuning van leerlingen stoelen op inhoud. • Anders geformuleerd: werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling, met voelbare voordelen voor de samenwerkende besturen als: • de gemaakte afspraken worden nagekomen • de gestelde doelen worden gehaald. . Terugploegregeling

 8. 2. Begroting en Financiën Toedeling van middelen, voor overgangsjaar 2014-2015, afgezet tegen de situatie tot 1-8-2014.

 9. Schooldeel LGF cl 3 en 4 naar reguliere scholen vanuit DUO Middelen AB en PAB naar SO-scholen vanuit DUO Middelen AWBZ naar REC’s: toekenning op aanvraag 30 euro per leerling aan BAO-school vanuit WSNS Middelen AWBZ naar SWV: toekenning op aanvraag WORDT in 2014 - 2015 WAS Zware zorgmiddelen ter omvang van totaal schooldelen LGF vanuit SWV naar Besturen o.b.v. aantal LGF-leerlingen 1-10-2013 Blijft gelijk – overgangsregeling schooljaar 2014 30 euro per BAO-leerling naar besturen vanuit SWV Passend Onderwijs Vergoeding vaste voet per school vanuit WSNS Vervalt

 10. Nvt Overdracht aan SBO voor leerlingaantal > 2% vanuit WSNS Bekostiging geplaatste LL in SO o.b.v. indicatie en schoolsoort per 1-10-2013, door DUO (= overgangsregeling) Bekostiging geplaatste LL in SO o.b.v. indicatie en schoolsoort, door DUO WAS WORDT in 2014 - 2015 bedrag per leerling naar besturen vanuit SWV Passend Onderwijs (= terugploegregeling) Overdracht aan SBO voor leerlingaantal > 2% vanuit SWV passend onderwijs Schooldeel LGF cl 2 naar reguliere scholen vanuit DUO Middelen gaan naar instellingen cluster 2, die afspraken maken met elke school over inzet en aanwending.

 11. 2. Begroting en Financiën STAND VAN ZAKEN: • Begroting SWV is vastgesteld • De financiële administratie is ingericht • Besturen beschikken over een overzicht van de te verwachten ondersteuningsmiddelen • Besturen krijgen over een overzicht van de omvang van de (P)AB-middelen van het SO • Per bestuur: • inventariseren ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in de eigen scholen • keuzes maken m.b.t. vormgeven en inzet ondersteuningsniveau 1 t/m 4 • afspraken maken met SO over inzet van PAB en AB

 12. 3. Uitgangspunten • Thuisnabij, tenzij…. • Regulier waar het kan, speciaal waar nodig. • Subsidiariteit en eigenaarschap in alle lagen. • Solidariteit: beroep kunnen doen op elkaar met respect voor ieders belang. • Gemeenschappelijkheid: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de regio. • Zo min mogelijk bureaucratie en ambtelijk gedrag. • Onderwijsbehoeften en belang van leerlingen centraal.

 13. 4. Ondersteuningsplan • Plan voor schooljaar 2014-2015 • Overeenstemming met Gemeenten • Integratie voorwaarden OPR in afrondende fase • Beleidscontouren periode 2014-2018 • Ontwikkelingsgericht starten • Ondersteuningsplan actualiseren voor periode 2015-2019 • Scholenmodel: • ondersteuningsniveau’s 1 t/m 4 op Bestuursniveau • ondersteuningsniveau 5 op niveau samenwerkingsverband

 14. 5. Subsidiariteit • Verantwoordelijkheden en taken in elke laag goed laten aansluiten bij de bevoegdheden en sturingsmogelijkheden in die laag: • Leerkracht • School • Schoolbestuur • SWV • Alleen “opschalen” als de verantwoordelijkheid niet genomen kan worden in de eigen laag

 15. 5. Subsidiariteit Basisondersteuning vergroten • niveau 1 t/m 4 • Besturen en scholen aan zet • Normafspraken binnen SWV Extra Ondersteuning versterken • Sop's • Besturen aan zet Speciaal Onderwijs verminderen • niveau 5 • SWV aan zet • Toelaatbaarheidsverklaring

 16. inspectie gemeenten inspectie OPR GMR MR ouders ouders SWV Speciaal als het moet s(b)o verminderen ondersteuningsplan 1 kind 1 gezin 1 plan extra ondersteuning Steun waar nodig Bestuur Afspraken vooraf, verantwoording achteraf versterken Schoolplan & SOP School Sterke basis basisondersteuning vergroten

 17. 6. Ondersteuningstoewijzing tot en met ondersteuningsniveau 4: Aanvragen bij het eigen Schoolbestuur • Verloopt in het algemeen via de lijnen van HGW en HGA • Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt over de inhoud en de kwaliteit van de basisondersteuning • Schoolbesturen: • ontvangen de ondersteuningsmiddelen voor niveau 1 t/m 4 • geven organisatie naar eigen inzicht en beleid vorm • maken met het SO afspraken over de inzet van PAB en AB • stellen het SWV op de hoogte van de gekozen vormgeving Uitzondering: cluster 1 & 2 en compensatie AWBZ

 18. 6. Ondersteuningstoewijzing Cluster 2:ondersteuning: • Trajectaanvraag Consultatie en Advies, bekostigd door cluster 2 • Extra onderwijsondersteuning:Als er ondersteuning binnen ondersteuningsniveau 4 nodig is kan die aangevraagd worden. Bekostigd door cluster 2 • Verwijzing en plaatsing: Eigen regeling cluster 2 • Expertiseoverdracht: Aanvragen op basis van offerte

 19. 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O • EIGEN BELEID SWV Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Heerlen e.o:Notitie ondersteuningstoewijzing en Toelaatbaarheidsverklaring • PROCES, PROCEDURE EN CRITERIA • DOSSIERVORMING • verzamelen van informatie • eisen aan informatie • beoordelen van informatie • WIJZE VAN UITVOEREN VERPLICHTE HERINDICATIE ZITTENDE LL SO • GELDIGHEIDSTERMIJN TLV • BEPALING BEKOSTIGINGSCATEGORIE SO • VORMGEVING TLV

 20. 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O • Uitgangspunten: • Automatismen doorbreken • Aanvraag: schriftelijk en voorzien van onderbouwing (digitaal aanleveren!) • Plaatsing is tijdelijk en gericht op terugplaatsing • Geen onnodig zware procedures voor leerlingen met zwaarwegende kindkenmerken • Alle scholen van het SWV zijn ‘voordeur’: achter deze voordeuren eenduidige afspraken en routes • Er wordt op verantwoorde wijze voorzien in deskundigenadvies • Aandachtspunt: Meer dan de helft van de leerlingen stroomt niet naar S(B)O via een verwijzing vanuit het basisonderwijs

 21. 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O • Ronde Tafelgesprek BAO • De basisschool belegt een ‘ronde tafel gesprek’ • Rolverdeling: • Leerkracht is ‘eigenaar’ en verantwoordelijke • Interne begeleider is regisseur • Interne /externe specialist is ondersteuner • Ouders zijn betrokken • Trajectbegeleider kan ondersteunen. Bewaakt dan het werkproces en vervult een mediërende rol

 22. 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O • Multidisciplinair Overleg (MDO) • Trajectbegeleider organiseert MDO • Hoe “weegt” het MDO: • Kijkt of de ondersteuningsbehoefte helder in kaart is gebracht • Kijkt naar de SOP ’s • Kijkt naar de procesvoorwaarden in de opschalingsprocedure vanaf ondersteuningsniveau 1 • Houdt rekening met de benoemde specifieke richtlijnen • Doet dit in samenhang

 23. 7. ToelaatbaarheidsverklaringS(B)O • TRAJECTBEGELEIDING • verbindende voorziening in het transitieproces • begeleidt het proces van ondersteuningstoewijzing • checkt of aan de procesvoorwaarden is voldaan • geeft zwaarwegend advies over kwaliteit van uitvoering van de ondersteuningsniveau ‘s 1 t/m 4 • rapporteert aan het schoolbestuur en aan directeur SWV

 24. 7. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O • De directeur van het SWV geeft de TLV af o.b.v.Oordeel vanuit het MDO • het deskundigenadvies (wettelijk verplicht) • advies TB inzake validiteit proces en aanvraag • Bij TLV-aanvraag en bij herbeoordeling: • handtekeningen vereist van • directeur school herkomst • directeur plaatsende school en • ouders

 25. 8. Voorstellen trajectbegeleiders Film (10 minuten) over Toelaatbaarheid