İŞ KAZALARI - PowerPoint PPT Presentation

kazalari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İŞ KAZALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
İŞ KAZALARI

play fullscreen
1 / 69
İŞ KAZALARI
383 Views
Download Presentation
minnie
Download Presentation

İŞ KAZALARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İŞ KAZALARI

 2. Kaza Kavramı : • Genel olarak “kaza” kavramı, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir. • Kaza, dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği olarak “dik duran domino taşları” modelini kullandıkları görülmektedir. • Bu modele göre, kaza zinciri faktörleri şöyle sıralanmaktadır: • Doğa koşulları (doğal yapı) • Kişisel eksiklikler • Güvensiz durum ve davranışlar • Kaza • Zarar (ölüm veya yaralanma)

 3. İş Kazası : • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası; • a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, • b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, • c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, • d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, • e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

 4. Meslek Hastalığı : • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesine göre, meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. • İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücü kaybının oranı ne olursa olsun, vücut bütünlüğü korunması ilkesi nedeniyle, sigortalının işvereni hakkında maddi ve manevi tazminat davası açması hakkı mevcuttur. Açılacak davanın, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda olduğu gibi, 10 yıllık zaman aşımı süresi içinde, İş Mahkemelerine başvurularak açılması gerekmektedir. • Bundan başka, işveren hakkında, işçinin tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu gibi,

 5. Manevi Tazminat : • İşçinin, işverenden isteyebileceği manevi tazminat, 818 sayılı Borçlar Kanununun 47. maddesine göre, cismani zarara uğrayan kişiye veya bu nedenle vefat eden kişinin ailesine, çekilen acı, elem ve ıstırapları hafifletmek amacıyla, hakimin takdir edeceği uygun bir miktar paradan ibaret olup, matematiksel yönden herhangi bir hesabı gerektirmemektedir. • Maddi Tazminat : • İşçinin, işverenden isteyebileceği maddi tazminat ise, daima matematiksel yönden hesaplamayı gerektiren ve zararın gerçek miktarını bulmaya ve karşılamaya yönelik bir tazminat çeşididir. Maddi tazminat üç çeşittir: • Rücu Tazminatı : Sosyal Güvenlik Kurumunun da, işveren ve üçüncü şahıslar hakkında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. ve 23. maddelerine göre rücu tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır.

 6. İş Göremezlik Tazminatı : Bu tazminat, Borçlar Kanununun 46. maddesi ile tanımlanmıştır. Buna göre, cismani bir zarara uğrayan kimsenin, iş göremezliği ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini çalıştırandan isteyebileceği prensip olarak kabul edilmiştir. • Buna göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az veya çok kaybeden bir işçinin, kaybı ile ilgili gerçek zararını, kendisinin olayda tam kusurlu olması dışında, işverenden talep etmeye hakkı bulunmaktadır. • Destekten Yoksunluk Tazminatı : Bu tazminat, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, ölen kimsenin destek olduğu kişiler tarafından işverenden istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu kişiler tarafından, işverenden tazminat istenebilmesi için, destek durumundaki işçinin ölümü ile yardım gören kişilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğramış olmaları gerekmektedir. Bu durum, Borçlar Kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasındaki, “Ölüm neticesi olarak, diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir” hükmü ile düzenlenmiştir.

 7. İş Kazası İstatistikleri • Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeniyle, ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan metodlar çok geniş çapta değişiklik gösterebilmektedir. • Endüstriyel kazalarla ilgili istatistik bilgilerini derleyen kaynaklar : • 1-Ulusal istatistik ofisleri • 2-Tazminat ajansları • 3-Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları • 4-İş Teftiş Kurulları • 5-Kaza önleme ajansları

 8. 1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (Resolution) aşağıdaki istatistik terimlerinin göz önüne alınması kararlaştırılmıştır: • 1-Mesleki kaza • 2-Mesleki yaralanma • 3-İş göremezlik

 9. Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler, istihdamdaki statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır. • İş günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır: • 1-Toplam olay sayısı • 2-Ölümlü olaylar sayısı • 3-Ölümlü olmayan olaylar sayısı • 4-Geçici iş göremezlik olayları sayısı

 10. Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır. • İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranıdır.

 11. 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında, aşağıdaki iş kazası oranlarının hesaplanması karara bağlanmıştır: • 1-Kaza Sıklık Oranı : • Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. • Kaza sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır: • Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı x 1.000.000/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi

 12. Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterildiği gibidir: • 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 adet iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının (yıllık izin+işe gelmeme+hastalık+ iş kazası) 40.000 olduğu varsayılsın. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.) • Bu durumda, kaza sıklık oranı; • KSO = 100 x 1.000.000 /(850x300x7.5)-(40.000x7.5) = 62.01 • Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde beher milyon insan-saat çalışma süresi başına, 62 adet kaza meydana geldiğini gösterir.

 13. 2-Kaza Ağırlık Oranı : • Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza ağırlık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır: • Kaza Ağırlık Oranı = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi x 1000 • Yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, bu defa, kaza ağırlık oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Yalnızca kazalardan dolayı kaybedilen gün sayısının ise 3000 olduğu varsayılsın): • KAO = 3000 x 1000/(850x300x7.5)-(40.000x7.5) = 1.86

 14. Bu değer, • söz konusu işletmede, 300 iş gününde beher 1000 insan-saat çalışma süresi başına, 1.86 gün kazalardan dolayı kaybedildiğini gösterir. • Bu oranın hesaplanması sırasında, eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcutsa, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü veya sürekli iş göremezlik olayı için, ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. • Geçici iş göremezlik olaylarında ise, tıbbi işlemlerin 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.

 15. 3-Kaza Olabilirlik Oranı : • Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.

 16. Buna göre, yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, kaza olabilirlik oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: • Kaza Olabilirlik Oranı = • Toplam İş Kazası Sayısı x 100.000/Toplam İşçi Sayısı • KOO = 100 x 100.000/850 = 11.764 • Bu değer, • söz konusu işletmede, bir yılda, beher 100.000 işçi başına 11.764 adet iş kazası meydana gelebileceğini göstermektedir.

 17. İş Kazası Sayıları

 18. Meslek Hastalığı Sayıları

 19. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Sayıları

 20. Ölümlerin Ölüm Sebebine Göre Dağılımı

 21. İş Kazası Sıklık Hızları (100.000 işçide)

 22. İş Kazası Sonucu Ölüm Hızları (100.000 işçide)

 23. 2006 Yılı SSK İstatistiklerine Göre İş Kazalarının Kaza Tiplerine Göre Dağılımı

 24. 2006 Yılı SSK İstatistiklerine Göre İş Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı

 25. 2006 SSK istatistiklerine göre iş kazasısonucu ölümlerin sektörlere göre dağılımı

 26. 2006 SSK istatistiklerine göre iş kazasısonucu sürekli iş göremezliklerin sektörlere göre dağılımı

 27. 90. ILO KONFERANSI • İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi ile ilgili olarak, 2002 yılında yapılan 90. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansında, 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesine Ekli Protokol kabul edilmiştir. Bu protokolde, 1981 tarihli ve 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesinin 11. maddesine atıfta bulunularak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması ile kayıt ve bildirim sistemlerinde uyumun geliştirilmesi amacıyla, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi işlemlerinin güçlendirilmesine duyulan gereksinim hakkında hükümler bulunmaktadır.

 28. Protokol kapsamında, iş kazası, meslek hastalığı, tehlikeli olay ve işe gidip gelirken meydana gelen kaza deyimleri tanımlanmış olup, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması ve bildirimlerinin yapılması, bununla ilgili gerekli koşullar ve prosedürlerin belirlenmesi, bildirimlerin ihtiva edeceği bilgilerin neler olduğu ve yıllık istatistiklerin ve bunların analizlerinin yayınlanması hususlarına yer verilmiştir.

 29. İş Kazası Kayıt ve Bildirimleri • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesine göre, işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. • Bundan başka, İş Kanununun 81 inci maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin (r) bendi ve 12. maddesinin (k) ve (l) bentlerine dayanılarak hazırlanan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik”in 23. maddesinde de kayıt ve istatistik ile ilgili hususlar, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 30. Kayıt ve istatistik • (1) İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl süreyle saklanır. • (2) İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde; • işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, • hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile • iş kazaları ve meslek hastalıkları, işe devamsızlık, zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullanılır.

 31. Kayıt ve istatistik • (3) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işçilerin; • sağlık bilgileri, • yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile • bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar.

 32. (4) İşveren, işçiler ve temsilcileri ile varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar. • (5) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, • işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazırlar, • iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde yönetmelik Ek’inde verilen örnek formları kullanır, • iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını değerlendirerek kaynaklarını belirler ve • bunlara yönelik tedbirleri geliştirir.

 33. Kaza incelemesi niçin yapılır? • Kaza incelemesi; • Kazanın • nedenini, • nasıl olduğunu tespit etmek ve • tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek, • Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını belirlemek, • Kazanın verdiği zararı tespit etmek, amacıyla yapılmaktadır. • İşyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme prosedürünün uygulanmasından çok, kazanın gerçek nedenlerini bulmak için çaba sarfedilmelidir.

 34. İş kazası nerelere bildirilir? • Kaza meydana geldiğinde; • vakit geçirmeden, derhal en yakın kolluk kuvvetine (polis veya jandarma karakoluna), • iki iş günü içinde bağlı bulunulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne • ve üç iş günü içinde SGK İl Müdürlüğüne, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile yapılır.

 35. İş kazalarını kim / kimler incelemelidir? • İşveren veya vekili, resmi makamlara bildirimde bulunmak ve kazaları inceleyip iş kazası raporu hazırlamaktan sorumludur. • İdeal olanı, • kaza incelemesinin işyeri ortamını ve endüstriyel ilişkileri, iş akış şemalarını, üretim prosedürlerini iyi bilen, inceleme teknikleri konusunda deneyimli, kaza nedenlerini araştırmada uzman bir kişi tarafından yapılmasıdır. • küçük ve orta ölçekli işletmelerde kaza incelemesi, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır.

 36. İş kazası olduğunda izlenecek yol nedir? • İş kazası incelemesi; • Kazanın işletme içinde ilgili kişiye bildirilmesi, • Yaralı kişi ya da kişilere tıbbi bakım ve ilk yardım sağlanması, • Kazanın incelenmesi, • Bulguların rapor edilmesi, • Kazanın tekrarını önleyici tedbirleri içeren bir plan geliştirilmesi, • Bu planın uygulanması, • Kazanın tekrarını önleyici tedbirlerin alınması, • Sürekli iyileştirmenin sağlanması adımlarından oluşmalıdır.

 37. İş kazası olduğunda neler yapılır? • Kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri güvenliği sağlanır. • Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yoksa araştırma sona erene kadar muhafaza edilir. • Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve olayla ilgili her şeyin kroki ile gösterimi yapılır. • Kazazede, şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüşleri yazılı veya mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır.

 38. Kaza nedenleri neler olabilir? • Kazalar aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir; • Yapılan işle ilgili faktörler • Kullanılan makine /ekipman/malzeme ile ilgili faktörler • Çevresel faktörler • Kişisel faktörler • Yönetim ile ilgili faktörler. • Kaza nedenini araştırılmasında bu model kullanıldığında, her gruptaki muhtemel nedenler araştırılmalıdır.

 39. Yapılan iş nedir? • Kaza anında ne iş yapıldığı ve işin yapılış şekli anlaşılmaya çalışılır. • Kaza inceleme ekibi veya kazayı inceleyen kişi şu sorulara cevap arayacaktır. • Güvenli çalışma prosedürü kullanılıyor muydu? • Şartların değişmesi mi, normal prosedürü güvensiz hale getirdi ? • Uygun makine ekipman ve/ veya malzeme kullanıma hazır mıydı? • Bunlar kullanılıyor muydu? Güvenlik donanımları tam olarak çalışıyor muydu? • Bu tarz soruların çoğuna eğer öyle değilse, niçin? sorusu ilave edilmelidir.

 40. Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemeler nelerdir? • Kullanılan makineler, ekipman ve/veya malzemelerden kaynaklanabilecek muhtemel nedenler araştırılmalıdır. Kazayı inceleyen kişi şu soruları sorabilir; • Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemelerde bir aksaklık var mıydı? • Bu aksaklığa ne neden oldu? • Makine tasarımı mı kötüydü? • Tehlikeli maddeler var mıydı? • Açıkça tanımlanmışlar mıydı?

 41. Daha az tehlikeli olan alternatif madde kullanılması mümkün müydü ve elde mevcut muydu? • Hammaddenin standardı düşük müydü? • KKD kullanılmalı mıydı? • KKD kullanıldı mı? • Yine cevaplar güvenli olmayan koşulların varlığını doğruluyorsa, kazayı inceleyen kişi, bu aksaklığın oluşmasına niçin izin verildiğini sormalıdır.

 42. Çevre ve çalışma ortamı koşulları nasıldır? • Fiziksel çevre ve özellikle işyeri ortam koşullarındaki ani değişikliklerin tanımlanması gereklidir. Kazayı inceleyen kişi için genel olarak ortamın nasıl olduğu değil, kazanın olduğu andaki durum önemlidir ve şu hususları bilmek isteyebilir; • Hava koşulları nasıldı? • İşyerindeki düzenin (housekeeping) iyi olmaması bir problem yaratıyor muydu? • Çok sıcak ya da çok soğuk muydu? • Gürültü bir problem miydi? • Aydınlatma yeterli miydi? • Zehirli ve tehlikeli gazlar, tozlar ve duman mevcut muydu?

 43. Kişisel nedenler nelerdir? • Doğrudan olayın içinde yer alan kişilerin fiziksel ve ruhsal durumları anlaşılmaya çalışılmalıdır. Kaza incelemesinde amaç, kişi veya kişileri suçlamak değildir.Görüşmeler kişilerin karakter özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu özelliklerin bazıları günden güne değişebilirken, bazı faktörler değişmeden kalacaktır: • İşçilerin yapılan işte tecrübeleri var mıydı? • Yeterli eğitim almışlar mıydı? • Fiziksel olarak bu işi yapabilecek durumdalar mıydı? • Sağlık durumları nasıldı? • Yorgunluk durumu mevcut muydu? • Stres altındalar mıydı ?

 44. Yönetim faktörünün rolü nedir? • Yasal olarak işyeri güvenliğinden yönetim sorumludur. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı ve daha üst düzey yönetimin rolü kaza incelemesinde her zaman dikkate alınmalıdır. Yönetime sorulacak sorular; • Güvenlik kuralları bütün işçilere iletilmiş, anlaşılması sağlanmış mıydı? • Nasıl uygulanacağına ilişkin yazılı metin elde mevcut muydu? • Tatbik edilmesi sağlanmış mıydı? • Yeterli gözetim yapılıyor muydu? • İşin nasıl yapıldığı konusunda işçiler eğitilmiş miydi?

 45. Tehlikeler daha önce tanımlanmış mıydı? • Tehlikeleri yok etmek için bir prosedür ( plan) geliştirilmiş miydi? • Güvenli olmayan koşullar düzeltilmiş miydi? • Makine ve teçhizatın bakımları düzenli olarak yapılmış mıydı? • Güvenlik teftişleri yapılıyor muydu? • Böyle bir kaza inceleme modeli, gerçeklere tek yönden bakma ihtimalini azaltarak kaza incelemesi yapan kişiye muhtemel tüm kaza nedenlerini ortaya çıkaran bir yol gösterici olur. Yine de sorular tam bir kontrol listesi oluşturmayıp sadece örnek olarak verilmiştir.

 46. Bilgi nasıl toplanır? • Bir iş kazasının incelenmesinde yapılacak işler basittir: • Kazayı inceleyen kişiler bilgileri toplar, analiz eder, sonuçlar çıkartır ve önerilerde bulunurlar. • Prosedür basit ve anlaşılması kolay gibi görünse de her bir adımda güçlükler ve hata yapılabilecek noktalar bulunmaktadır. • Bir kaza incelemesinde açık fikirli olmak gereklidir. • Önyargılı düşünceler yanlış yolların izlenmesine neden olup bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. • Bütün muhtemel kaza nedenleri dikkate alınmalıdır. Ortaya çıktığında bütün fikirleri yazmak ve bütün bilgiler toplandıktan sonra sonuçlandırmak ve karara varmak önerilen yöntemdir.

 47. Yaralanmış işçiler kimlerdir? • En önemli iş, • kurtarma operasyonları, • yaralının tıbbi tedavisi ve • diğer yaralanmaların önlenmesidir. • Görevlilerin haricinde, diğerleri bu işlere karışmamalıdırlar. • Herşey kontrol altına alındığında, kaza incelemesi yapan kişiler görevlerine başlayabilir.

 48. Fiziksel deliller nelerdir? • Kaza yerinin değişikliğe uğramadan ziyaret edilmesi, • bilgi toplamaya başlamadan önce kaza alanının hızlı bir şekilde gözden geçirilip incelenmesi, • delillerin korunması için gerekli adımların atılması ve bütün görgü tanıklarının belirlenmesi önerilmektedir.

 49. Fiziksel deliller nelerdir? • Kaza yeri mümkünse araştırma bitene kadar muhafaza edilmelidir. • Fiziksel delil, elde bulunan en tartışmasız ve şüphe götürmez bilgidir. • Ayni zamanda çok çabuk değişebilir ve silinip yok edilmeye müsaittir. • Bu nedenle öncelikle fiziksel deliller kayıt altına alınmalıdır.