Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
台語變調 PowerPoint Presentation
Download Presentation
台語變調

台語變調

123 Views Download Presentation
Download Presentation

台語變調

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 台語變調 • (7)→(3) →(2)→(1)→(7),(4)變高,(8)變低。 • 南部 (5)→ (7),北部 (5)→ (3)。 • 第(4)、(8)聲變調以後仍是短促的入聲。

  2. 變調練習 • 請先以原調讀出第1個音,再讀出整個詞 • 校長 • 見解 • 研究 • 知影 • 台東 • 祝福 • 歴史

  3. 讀寫練習-1 請大聲讀出下面這篇笑話 Góan B¯ Beh Seⁿ KiáⁿBabuza Chû Siàu-liân-lâng chhiong j…p-khì thâu-ke ê pän-kong-sek, beh chhéng-kà ch…t tiám-cheng. “Góan b¯ beh seⁿ kiáⁿ.” I án-ne kái-soeh. “Hó, kín khì.” Thâu-ke chin a-sá-lih kä tap-èng. Kòe ch…t tiám-cheng siàu-liân--ê t¡g-lâi siöng-pan. Thâu-ke chin koan-sim kä m¤g: “Seⁿ cha-p¬--ê á-s„ cha-b¯--ê?” Siàu-liân--ê chhiò-chhiò-á kä ìn: “Chit-má ˜-chai. Ài koh tán 9 kò gõeh!”

  4. 讀寫練習-2 • 請用POJ 造句 • beh: • chin/chiâⁿ: • sím-mih/siáⁿ-mih ...: • thang: