1 / 115

Tema:

Tema:. Curs de drept - generalit ăţi- SUPORT DE CURS Lector: Kanyaró Iván Expert Contabil - 2008 -. Generalităţi:. În dezvoltarea ştiinţei dreptului constatăm : tendinţă de specializare noi subdiviziuni Necesitate: reflectarea noilor realităţi sociale.

misty
Télécharger la présentation

Tema:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tema: Curs de drept - generalităţi- SUPORT DE CURS Lector: Kanyaró Iván Expert Contabil - 2008 -

 2. Generalităţi: • În dezvoltarea ştiinţei dreptului constatăm : • tendinţă de specializare • noi subdiviziuni • Necesitate: reflectarea noilor realităţi sociale.

 3. Justificarea abordării unor teme juridice : • în perioada totalitarismului criză a juridicului • prevalenţa economicului asupra juridicului • s-a creat un vid în segmentul juridic în pregătirea economiştilor În prezent: umplerea acestui gol

 4. Necesitatea de a integra specialiştii din domeniul economic si contabil în contextul mai larg al juridicului. • Scopul: • imbinarea cunostinţelor economice contabile cu cele juridice • înlăturarea tezei că economicul determină juridicul

 5. Profesionistul contabil trebuie să: • cunoască reglementările juridice • să aplice reglementările juridice • să imbine cerinţele juridice cu cele economice • să analizeze fenomenele atât sub aspect juridic cât şi economic. • Este absolut necesar că atenţie: • nu tot ce este justificat economic are şi justificări juridice şi invers • Contabilii mai au nevoie de cunostinţe juridice pentru a imbina cunoştinţele juridice cu technici contabile

 6. Am spus că dreptul se specializează. • O divizare a dreptului cu caracter patrimonial este: • dreptul privat • dreptul financiar fiscal • dreptul bancar. • Dreptul privat: • dreptul civil • dreptul comercial • dreptul contabil

 7. Dreptul civil: • Reglementează relaţiile juridice dintre particular. • O să abordăm : • teoria contractelor • formele de răspundere • O caracteristică a dreptului civil faţă de alte discipline juridice cu conţinut patrimonial este faptul că reglementează relaţii juridice între părţi egale. • În toate cazurile diferendele se rezolvă prin : • înţelegere comună amiabilă • pe cale judecătorească

 8. Dreptul comercial(dreptul afacerilor) • Reglementează faptele de comerţ • conţine totalitatea normelor juridice aferente: • faptelor de comerţ • comercianţilor • Are două laturi: • drept subiectiv - comercianţii • drept obiectiv - faptele de comeţ • Derivă din codul civil. Reglementează activităţile economice definite de lege ca fapte de comerţ • deosebirea între comerţ şi speculă

 9. Dreptul contabil • Umplerea vidului de cunoştinţe • dreptul economic din teoria Marxistă • derivă din codul civil

 10. Obiectul dreptului contabil: • Principiile contabile specifice • Regurile privind intocmirea documentelor justificative, înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale • Inventarierea şi evaluarea patrimoniului • Intocmirea situaţiilor financiare • publicarea şi păstrarea informaţiilor contabile • tehnici contabile

 11. De remarcat şi următoarele componente: • sfera de aplicare a reglementărilor juridice în : • societăţi comerciale • instituţii publice • alte persoane juridice • stabilirea răspunderi pentru organizarea şi conducerea contabilităţii • statutul profesioniştilor contabil • experţi contabili • contabili autorizaţi • contravenţiile în domeniul contabilităţii

 12. Dreptul financiar fiscal • Conţine reglementările legale privind banul public: • veniturile bugetare • cheltuielile bugetare • Politica financiară a statului: • nivelul impozitelot şi taxelor • baza de impunere • destinaţiile şi priorităţile creditelor bugetare

 13. Conţine şi reglementări privind: • instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul banului public: • MFP • Organele de control • Curtea de Conturi • organele locale privind instituţiile financiare judeţene, municipale, orăşănesc şi comunale • caracteristic pentru relaţiile juridice de drept financiar: în toate cazurile una din părţi este statul. Deci nu există egalitate intre părţi. Statul are mijaloace de a-şi impune voinţa • diferendele se rezolvă pe cale administrativă, justiţia nu are competenţă. Justiţia judecă numai contestaţiile.

 14. Dreptul bancar • Se ocupă de reglementările legale privind: • depozitarea • politici de dobândă • creditarea • funcţionarea organelor bancare • competenţele de reglementare proprie • autoreglementare

 15. Conceptul juridico economic al patrimoniului • Interesant că :urmărim definirea conceptului juridico economic al patrimoniului şi implicaţiile acestuia în organizarea metodologică a contabilităţii • De reţinut: diferă conceptul economic de conceptul juridic • Din punct de vedere economic : patrimoniul are semnificaţia de ansablul bonurilor care aparţine unei persoane Averea persoanei • ATENŢIE: în concepţia economică este obligatorică să se acorde patrimoniului un conţinut economic

 16. Din punct de vedere juridic: nu există o definiţie nici în : • dreptul roman • codul civil francez • codul civil român • Insist asupra acestei probleme că : • în contabilitate trebuie acordată atenţie atât conceptului economic cât şi juridic al patrimoniului • De remarcat : aceste doua semnificaţii nu sunt egale există numai o ordine de prioritate: PREVALENŢA JURIDICOLUI ASUPRA ECONOMICULUI

 17. Această prioritate derivă din : • înţelegerea noţiuni de bunuri ca: • bunuri materiale • dreptul persoanei asupra bunurilor • Aceste drepturi se confundă cu dreptul de proprietate. • Asfel fiind patrimoniul urmează a fii determinată ca ansamblul drepturilor care aparţine de persoană proprietară. • ATENŢIE:numai drepturile ce se pot transmite capătă caracter de drepturi patrimoniale şi pot constitui conţinutul patrimoniului persoanei

 18. Codul civil nu defineşte conceptul juridic al patrimoniului. • Dar în Art. din codul civil 781,784,1743 etc. unde este utilizat noţiunea de patrimoniu ne duce la concluzia că noţiunea de patrimoniu este o interpretare mai largă a noţiunii de proprietate. • Întâlnim noţiunea de patrimoniu şi în: • decretul 51 / 1954 referitor la persoane fizice şi juridice Art. 26 • legea 15 / 1990 privind reorganizarea unităţiilor economice de stat şi regii autonome Art. 4 • legea 31 / 1990 privind scietăţile comerciale : patrimoniu social

 19. Apsenţa unei definiţii legale a patrimoniului din punct de vedere juridic a determinat doctrina juridică să abordeze această problemă definind patrimoniul : • ca ansamblul drepturilor civile ale unei persoane asupra unor obiecte care constituie bunuri • Deci patrimoniul este : • o universalitate de drepturi • este legată de o persoană fizică sau juridică

 20. În acest sens se exprimă şi legea 82 / 1991 legea Contabilităţii Art. 12 care defineşte patrimoniul ca obiect al contabilităţii fiind „ …reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor prevăzute la Art. 1 precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea.” • De aici concluzia : • patrimoniul sens de universalitate • petrimoniul indivizibil

 21. ESTE INPORTANT: • patrimoniul trebuie considerat ca făcând obiectul unui drept: • de proprietate • real asupra lucrulilor • DE REŢINUT: exclude terţele părţi de beneficiul acestui drept • Patrimoniul ca drept se naşte odată cu persoana. • Drept înnăscut. • Această teorie generală are şi capcane şi contradicţii deoarece: • personalitatea este o noţiune abstractă • patrimoniul este real concret şi palpabil

 22. Pentru a elimina această contradicţie : • patrimoniul se defineşte ca totalitatea drepturilor şi obligaţiilor unei persoane exprimate valoric şi care pot fii generalizate prin etalonul bănesc • ATENŢIE: sunt şi drepturi ale persoanelor care nu pot fii incluse în sfera patrimoniului, nefiind susceptibile de exprimare valorică • EXEMPLU: • drepturi publice, politice, familiale etc.

 23. Clasificarea drepturilor patrimoniale • Drepturi reale - exercitarea a unui drept asupra bunurilor. Proprietate, posesie, uzufruct etc. • Drepturi de creanţă - acelea pe care o persoană exercită înpotriva altora pentru a fii obligată să dea, să facă sau să nu facă ceva. • De reţinut: • drepturile reale stabilesc un raport între o persoană şi un lucru • drepturile de creanţă stabilesc un raport între două persoane

 24. Caracteristicile generale ale patrimoniului • 1. Patrimoniul ca ansamblu de drepturi şi obligaţii este caracteristic persoanelor • este o emanaţie a personalităţii • constituie o parte integrantă a personalităţii • 2. Patrimoniul aparţine numai persoanelor fizice sau juridice • 3. Orice persoană are un patrimoniu în măsura în care dispune de drepturi şi obligaţii estimabile în unităţi monetare

 25. 4. O persoană poate avea numai un patrimoniu care derivă din ansamblul de drepturi şi obligaţii estimabile băneşti. • În acest sens trebuie interpretată exptresia din contabilitate de unitate patrimonială • Totuş: se acceptă în contabilitate ca în lăuntrul patrimoniului pot exista subdiviziuni. Planul de conturi are subdiviziuni în acest sens • Exemplu: Cont 101 Capital Social subcont 1018 Patrimoniu propriu • Subdiviziuni pot fii considerate şi părţile asociaţiilor sau acţiunile la societăţile de capitaluri.

More Related