Download
pz in obra un pla e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PZ in obračun plače PowerPoint Presentation
Download Presentation
PZ in obračun plače

PZ in obračun plače

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PZ in obračun plače

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PZ in obračun plače dr. Etelka Korpič-Horvat

 2. PZ in obračun plače Katere akte upoštevati pri obračunu plače? • Akti EU • Ustava RS • Mednarodne pogodbe in mednarodna načela • Zakoni in podzakonski predpisi

 3. PZ in obračun plače • Kolektivne pogodbe (nova pravila po ZKolP) • Pogodbo o zaposlitvi (drugi odstavek 7. člena ZDR)

 4. PLAČNI SISTEM

 5. PLAČA

 6. Del plače za poslovno uspešnost BOŽIČNICA ALI 13 PLAČA?

 7. OSNOVNA PLAČA JE PLAČA ZA a) POLN DELOVNI ČAS b) NORMALNE DELOVNE POGOJE c) DOSEGANJE DELOVNIH REZULTATOV

 8. IZHODIŠČNA PLAČA JE MINIMALNI ZNESEK PLAČE ZA DOLOČENO TARIFNO SKUPINO. LAHKO JE ENAKA OSNOVNI PLAČI.

 9. MINIMALNA PLAČA DOLOČENA KOT NAJNIŽJA PLAČA DELAVCA NE GLEDE NA NJEGOVE REZULTATE Z ZAKONOM O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE - 125.052 SIT (521 EUR) (Uradni list RS, št. 114/06)

 10. ZAJAMČENA PLAČA DOLOČENA Z ZAKONOM O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE (56.970 SIT, 238 EUR) UPORABLJA SE KOT OSNOVA ZA ODMERO PRAVIC NA PODLAGI POSEBNIH ZAKONOV

 11. DODATKI • ZA DELO V RAZLIČNIH OBLIKAH DELOVNEGA ČASA (ZAKONSKI) • ZA POSEBNE POGOJE DELA (POGODBENI) • DODATEK ZA DELOVNO DOBO (ZAKONSKI)

 12. ZAKONSKI DODATKI ZA • DELOVNO DOBO • NOČNO DELO • NADURNO DELO • DELO V NEDELJAH • DELO NA PRAZNIKE IN DELA PROSTE DNEVE PO ZAKONU VIŠINA V KP DEJAVNOSTI

 13. POGODBENI DODATKI ZA • POSEBNE OBREMENITVE PRI DELU • NEUGODNE VPLIVE OKOLJA • NEVARNOSTI PRI DELU KI NISO VSEBOVANI V ZAHTEVNOSTI DELA OPREDELITEV IN VIŠINA SE LAHKO DOLOČI V KP

 14. PLAČA NA PODLAGI DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCA PO MERILIH, UPOŠTEVAJE: • GOSPODARNOST • KVALITETO • OBSEG OPRAVLJENEGA DELA

 15. DRUGA PLAČILA • NADOMESTILA (zakon) • REGRES ZA LETNI DOPUST (zakon) • ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI (zakon) • JUBILEJNE NAGRADE (KP, PZ) • SOLIDARNOSTNE POMOČI (KP, PZ) • BONITETE (PZ) • PARTICIPACIJA NA DOBIČKU • POVRAČILA STROŠKOV (SKP ali izvršilni predpis; prehrana, prevoz na delo in z dela, službena potovanja: dnevnice, prevoz, prenočevanje) • PLAČILA V NARAVI (nastanitev, obleka, uporaba službenega avtomobila za zasebne namene, računalnik idr.)

 16. KAJ ZAPISATI V PZ V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO • DOLOČILO O ZNESKU OSNOVNE PLAČE DELAVCA V TOLARJIH, KI MU PRIPADA ZA OPRAVLJANJE DELA PO PZ TER O MOREBITNIH DRUGIH PLAČILIH • DOLOČILO O DRUGIH SESTAVINAH PLAČE DELAVCA, O PLAČILNEM OBDOBJU, PLAČILNEM DNEVU IN O NAČINU IZPLAČEVANJA PLAČE