Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ СТРАНА РАБОТОДАТЕЛЯ РОЗА КОСТОВА Юрист СБУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ СТРАНА РАБОТОДАТЕЛЯ РОЗА КОСТОВА Юрист СБУ

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ СТРАНА РАБОТОДАТЕЛЯ РОЗА КОСТОВА Юрист СБУ

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ СТРАНА РАБОТОДАТЕЛЯ РОЗА КОСТОВА Юрист СБУ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ СТРАНА РАБОТОДАТЕЛЯРОЗА КОСТОВАЮристСБУ

  2. Общи условия –правната уредба се съдържа в чл.220 -224 от Кодекса на труда 1.1.Обезщетение на основание чл.220 от КТ се дължи от работодателя при неспазване на срока на предизвестието • за не синдикални членове - едномесечно брутно възнаграждение, • за синдикалните членове – двумесечно брутно възнаграждение /чл.20 от Колективния трудов договор от 28.06.2012г./ при прекратяване на договора на основание чл.328, ал.1-3 от КТ.

  3. 1.2. Обезщетение на основание чл.222, ал.1 от КТ • за не синдикалничленове – едномесечнобрутновъзнаграждение; • за синдикалничленове – двумесечновъзнаграждение /чл.21 от ОКТД/. Важно: Обезщетението на основание чл. 222, ал. 1 от КТ се изплаща след представяне на писмена декларация от работника /служителя в края на месеца, в който е останал без работа след уволнениетому.

  4. 1.3. Обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ /при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст/. Важно: 1. Това обезщетение се изплаща веднъж и се вписва в трудовата книжка от работодателя, при когото работника/ служителя придобива право в размер на 2 или 6 брутни заплати. ПМС №31/1994г. за увеличения размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ. 2. Изплащането на това обезщетение не задължава работника да упражни правото си на пенсия.

  5. 1.4. Обезщетение на основание чл. 224 от КТ – за неизползван платен годишен отпуск. Ако се прекратява трудов договор до края на 2014г. се изплаща обезщетение за неизползван платен отпуск както следва: • отпуск за времето до 2009г.- пълен размер; • за 2012г. - отложения отпуск на основание чл.176 от КТ; • за 2013г. - отложения отпуск на основание чл.176 от КТ; • за 2014г.остатъка от отпуск пропорционално на отработеното време.