Download
ijeme ve spole n m sv t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žijeme ve společném světě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žijeme ve společném světě

Žijeme ve společném světě

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Žijeme ve společném světě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Žijeme ve společném světě Stav, vývoj, rizika a možnosti v soudobé „multikulturní“ společnosti a globálním světě.

 2. Planeta Země – „živá“ planeta je planetou rozmanitých ekosystémů. Právě její rozmanitost a pestrost neživého prostředí i živých forem života z ní činí jedinečnou v dosud známém Vesmíru.

 3. Rozmanitost je znakem také soudobé LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. V rámci ní rozlišujeme tzv. „lidské rasy“. Tj. velké skupiny lidí se stejnými tělesnými znaky, které vznikly vlivem odlišného přírodního a geografického prostředí.

 4. I přes jisté odlišnosti platí, že všichni lidé jsou si rovni…Všichni musíme jíst, pít, spát, milujeme. Nikdo z nás není více ani méně. Každý z nás je člověkem. Všichni se umíme smát.

 5. Všichni se umíme bát.

 6. V očích každého z nás najdete lásku, strach, touhu i radost, bolest, naději i očekávání….

 7. Jak je tedy možné, že i v moderním světě stále více dětí bere do rukou zbraně a se zbraní umírá?

 8. Proč lidé bojují, plení, ničí a marní takový zázrak, jakým je život?

 9. Proč jedni žijí v blahobytu, zatímco řada lidí umírá v bídě hlady, vyčerpáním?

 10. Původcem všeho je jen člověk a jeho kultura.Kulturou rozumíme historicky vzniklý a s vývojem člověka se rozvíjející systém hodnot. Z antropologického hledisky je kultura vše to, co souvisí s činností člověka nebo je jejím výsledkem.

 11. Kultura je jedním ze znaků etnicity – tj. systému jazykových, kulturních, náboženských a teritoriálních faktorů, vymezujících etnikum.Kultura je rozmanitá a právě její rozmanitost – tzv. kulturní pluralismus je podle řady myšlenkových proudů předpokladem úspěšného přežití lidského druhu.

 12. V současném světě dochází v souvislosti s globalizací,

 13. ale také nezadržitelnou migrací obyvatelstva,ke střetávání jednotlivých kultur. Snad nejlépe tento proces označuje termín akulturace, tj. proces vývoje a střetávání i prolínání jednotlivých kultur, přejímání jejích hodnot, tradic či vzorců chování, jejich přetváření i vylučování.

 14. Dochází k míšení architektury, technologií, vzorců chování i náboženství. Řada příkladů ukazuje, že kultury a náboženství mohou existovat vedle sebe i mezi sebou.Jde však o dlouhodobé procesy akulturace, adaptace i integrace.

 15. Jak toho však dosáhnout ve světě, ve kterém stále existuje:- xenofóbie (strach z cizinců) - rasismus (nepřátelské a diskriminační jednání na základě rasové odlišnosti) - extrémní nacionalismus - předsudky a hloupá omezení?

 16. Východisko je jediné – OSVĚTA, tj. výchova a vzdělávání v oblasti multikulturní problematiky.

 17. Jde o cílené poznávání odlišných kultur, jejich znaků (náboženství, hodnot, tradic atd.). Rozvíjení dovedností komunikace, kooperace a vzájemného soužití.

 18. Významnou roli hrají nejen vzdělávací programy, ale také legislativní ochrana na úrovni lokální i mezinárodní.

 19. V této oblasti působí řada státních, dobrovolných a mezinárodních organizací a institucí.

 20. Pokusme se chápat odlišnost jako hodnotu. Zrušme hranice v komunikaci a bariéry ve vzájemném soužití.

 21. Jedině cestou tolerance, úcty a respektu dosáhneme toho, abychom všichni stáli na stejné startovní čáře příležitosti.