Download
2010 05 18 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2010-05-18 PowerPoint Presentation

2010-05-18

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2010-05-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2010-05-18 Gun-Britt Olsson

  2. Vad är REVAQ? • REVAQ är ett certifieringssystem för reningsverk att arbeta efter för att ta tillvara växtnäring ur avloppsvattnet och använda den på ett miljöriktigt sätt. • Genom att arbeta enligt REVAQ bidrar VA-verken att nå riksdagens miljökvalitetsmål.

  3. Syftet med certifieringssystemet är att säkra: • att växtnäring från avloppsfraktioner produceras på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav. • att certifieringssystemet skall erbjuda alla aktörer en öppen och transparent information om växtnäringen dess sammansättning. • att vara en drivkraft för en fortlöpande förbättring av kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet till reningsverket och därmed på växtnäringen. En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet in till reningsverken kommer också att ha stor betydelse för den framtida miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och kustområden.

  4. I dagsläget är det 25 reningsverk eller VA-bolag som har REVAQ-certifikat. • I Värmland finns tre. • REVAQ:s målsättning är att 2025 ska Cd/P-kvoten vara 17 mgCd/kgP. (vilket normalt motsvarar vad som kommer från ett hushåll)

  5. Kadmium och fosfor

  6. Vad gör vi för att uppnå målen? • Vi uppsöker verksamheter i kommunerna för att få vetskap om deras kemikaliehantering. Samarbete med miljöenheten. • Vi tar emot studiebesök vid ARV. • Startat ett samarbete med nybildat miljöråd på Fryxellska skolan. • Informerar studieförbund och användare av färg om hur man ska ta hand om färger och då framförallt färg innehållande kadmium. • Uppströmsarbetet har stor betydelse, bättre kvalité på inkommande vatten ger en bra slutprodukt.

  7. Det handlar inte bara om att växtnäringen ska ut i kretslopp. Det ska ske snyggt också.