Download
liturgick rok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LITURGICKÝ ROK PowerPoint Presentation
Download Presentation
LITURGICKÝ ROK

LITURGICKÝ ROK

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LITURGICKÝ ROK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LITURGICKÝ ROK Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání

 2. Abrahám Mojžíš Eliáš • Přiřaďte atributy a události k jednotlivým postavám

 3. Abrahám • Ukazuje, co znamená víra křesťana – spolehnutí se na Boha a jeho vedení oproti pozemským nabídkám a lákavým řešením. • Jsou to jednotlivé postoje, které křesťan zaujímá ve svém životě • Pouze tato víra vede ke spáse – věčnému životu.

 4. Mojžíš • Vyvádí z otroctví ke svobodě. • Každý z nás jsme se narodili ve hříchu. Desatero Božích přikázání je deset svobod, které činí člověka nespoutaným zlem. • Bůh nás přivádí k vidění nových a krásných skutečností, které naplňují a dávají smyl našemu bytí.

 5. Eliáš • Ukazuje na výlučnost vztahu k Hospodinu. • Modlou se stává cokoliv, na čem se člověk stává závislým a v čem hledá smysl a naplnění svého života. • Takový postoj je důležitý ve vztahu ke Kristu. Pokud chceme mít s Ním společenství, musíme do vztahu k němu stoupit bez kompromisů a podmínek.

 6. LITURGICKÝ ROK Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání

 7. Liturgický rok • Zpřítomnění dějin spásy v životě Ježíše Krista, od očekávání Vykupitele až po poslední soud. • Učebnice víry. • Poznávání Boží vůle.

 8. Zpřítomnění dějin spásy • Liturgický rok je jako spirála, ve které se znovu vracíme ke stejným událostem, abychom je nově a hlouběji prožili a nechali vstoupit do svého života. • To se převážně děje v poznání Ježíše Krista a tajemství jeho života. • Čím více pronikneme do tajemství Ježíšova života, tím více se mu budeme podobat a budeme se stávat Božími dětmi.

 9. Liturgické období • Jaké znáš? • ______________________ • ______________________ • ______________________ • ______________________ • ______________________

 10. Liturgické období • Advent • Vánoce • 1. část liturgického mezidobí • Postní doba • Velikonoce • 2. část liturgického mezidobí

 11. Liturgické barvy • BÍLÁ (zlatá, stříbrná, modrá) – Velikonoce, Vánoce, svátky mariánské a světců • ČERVENÁ – Květná neděle, Velký Pátek, svátky Ducha sv. a mučedníků • FIALOVÁ - postní doba, advent, mše za zemřelé • ZELENÁ - liturgického mezidobí

 12. Advent • Charakteristika:

 13. Advent • Očekávání příchodu Ježíše Krista (2 příchody) • Naplnění Božího příslibu o Spasiteli • Příprava na Poslední soud • Čtyři neděle • Fialová barva • Oltář se nezdobí květinami

 14. Vánoce • Charakteristika:

 15. Vánoce • Oslava narození Božího Syna – naplnění Božích příslibů – bílá barva • Vytváří je dvě velké slavnosti – Narození Páně (25.12.) a Zjevení Páně (6.1.) • Vánoční oktáv – osmidenní slavnost narození Božího Syna, svátky v něm odhalují toto tajemství – sv. Štěpána, prvomučedníka; sv. Jana, apoštola a evangelisty; sv. Mláďátek, mučedníků; sv. Svaté Rodiny • Slavnost Matky Boží P. Marie (zasvěcený svátek) zakončuje vánoční oktáv a první den nového roku. • Vánoce končí svátkem Křtu Páně, který je první neděle po slavnosti Zjevení Páně

 16. 1. Část liturgického mezidobí • 2. – 6./7./8./9./10. neděle liturgického mezidobí z celkového počtu 34 • Zelená barva- duchovní růst

 17. Postní doba • Charakteristika:

 18. Postní doba • Příprava na obnovu křestního slibu o velikonocích (velikonoční vigilie). • V prvotní církvi se křtilo převážně o Velikonocích, proto křesťané začali své křestní závazky o velikonocích obnovovat. • Snaha napravit a doplnit to, kde jsme se vzdálili od ideálu Božího dětství. • Doba vážného usebrání a postu (skutky lásky, sebezápor a modlitba) • Modlitba se bez sebezáporu stává plytkou a bez skutků lásky (almužny) nevěrohodnou.

 19. Postní doba • 40 dní • 6 nedělí (poslední květná) • Fialová barva a oltář se nezdobí • Poslední týden se nazývá Svatý. Od Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání. • Obsahuje Velikonoční třídenní – Zelený čtvrtek (vigilie k Velkému Pátku), Velký Pátek, Bílá sobota a Neděle zmrtvýchvstání. • JE VELICE VHODNÉ A ŽÁDOUCÍ BÝT NA OBŘADECH VELIKONOČNÍHO TŘÍDENNÍ.

 20. Velikonoce • Charakteristika:

 21. Velikonoce • Oslava Kristova zmrtvýchvstání. • Nejdůležitější a nejslavnostnější liturgické období. • 50 dní • 8 nedělí, • 40 den je slavnost Nanebevstoupení Páně. • Poslední neděle je slavnost Seslání Ducha sv.. • Bílá barva

 22. 2. Část liturgického mezidobí • 10. – 34. neděle liturgického mezidobí z celkového počtu 34 • Zelená barva- duchovní růst • Těsně po Velikonocích 3 slavnosti Páně – Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. • Ke konci liturgické dny upozorňující na „poslední věci člověka a světa“ – slavnost Všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé. • Poslední neděle (34.) je slavnost Ježíše Krista Krále.

 23. Slavnosti • Běžný den • Památka • Svátek • Slavnost (nepostíme se, často jsou to významné dny a je vhodné se zúčastnit bohoslužby)

 24. Slavnosti - Mariánské • Které?

 25. Slavnosti - mariánské 8. prosince – Neposkvrněného Početí P. Marie 1. ledna – Matky Boží P. Marie 15. srpna – Nanebevzetí P. Marie • Vymezují správným způsobem mariánskou úctu

 26. Slavnosti – dalších světců • Které?

 27. Slavnosti – dalších světců 19. března – sv. Josefa, snoubence P. Marie 24. června – Narození sv. Jana Křtitele 29. června – sv. Petra a Pavla, apoštolů 5. července – sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů 28. září – sv. Václava, mučedníka, patrona českého státu 1. listopadu – Všech svatých

 28. Liturgický rok – učebnice víry • Na liturgickém roce se učíme poznávat hlubším způsobem svou víru. • Platí co se modlíme a slavíme, v to také věříme. • Učit se rozdělovat postoje víry obsažené ve slavení církve od lidových představ až pověr (na Zelený čtvrtek musí být špenát, nerýt na Velký Pátek v zemi)

 29. Liturgický rok – Boží vůle • Boží vůli se učíme postupně poznávat. Jak rosteme ve vztahu k Bohu jsme ji schopni vidět více a více zřetelněji. • Je třeba jednat podle svého nejlepšího svědomí, ale to neznamená, že jednám podle Boží vůle. • Je třeba si podržet pokorný postoj, že se máme stále co učit.

 30. Liturgický rok – Boží vůle • Jak poznat Boží vůli?

 31. Jak poznat Boží vůli? • 1. DESATERO

 32. Jak poznat Boží vůli? • 1. DESATERO • 2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání)

 33. Jak poznat Boží vůli? • 1. DESATERO • 2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání) • 3. POVINNOSTI STAVU

 34. Jak poznat Boží vůli? • 1. DESATERO • 2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání) • 3. POVINNOSTI STAVU • 4. SCHOPNOSTI A NADÁNÍ

 35. Jak poznat Boží vůli? • 1. DESATERO • 2. BOŽÍ SLOVO – tak jak ho slyšíme v liturgickém roce (v postní době slyšet hlas vyzývající k pokání) • 3. POVINNOSTI STAVU • 4. SCHOPNOSTI A NADÁNÍ • 5. OKOLNOSTI MÉHO ŽIVOTA

 36. LITURGICKÝ ROK Zpřítomnění Kristova vykupitelského poslání