1 / 21

Gempa bumi

Gempa bumi. ILMU ALAMIAH DASAR). Lempengan bumi. GEMPA BUMI.

morrison
Télécharger la présentation

Gempa bumi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gempabumi ILMU ALAMIAH DASAR)

 2. Lempenganbumi

 3. GEMPA BUMI • Gempabumiadalahgetaranatauguncangan yang terjadidipermukaanbumi. Gempabumibiasadisebabkanolehpergerakankerakbumi (lempengbumi). Katagempabumijugadigunakanuntukmenunjukkandaerahasalterjadinyakejadiangempabumitersebut. Bumikitawalaupunpadat, selalubergerak, dangempabumiterjadiapabilatekanan yang terjadikarenapergerakanitusudahterlalubesaruntukdapatditahan.

 4. Tipegempabumi: • Gempabumivulkanik( GunungApi ) ; Gempabumiiniterjadiakibatadanyaaktivitas magma, yang biasaterjadisebelumgunungapimeletus. Apabilakeaktifannyasemakintinggimakaakanmenyebabkantimbulnyaledakan yang jugaakanmenimbulkanterjadinyagempabumi. Gempabumitersebuthanyaterasadisekitargunungapitersebut.

 5. Gempabumitektonik ; Gempabumiinidisebabkanolehadanyaaktivitastektonik, yaitupergeseranlempenglempengtektoniksecaramendadak yang mempunyaikekuatandari yang sangatkecilhingga yang sangatbesar. Gempabumiinibanyakmenimbulkankerusakanataubencanaalamdibumi, getarangempabumi yang kuatmampumenjalarkeseluruhbagianbumi.

 6. Lanjutan….. • Gempabumitektonikdisebabkanolehperlepasan [tenaga] yang terjadikarenapergeseranlempenganplat tektoniksepertilayaknyagelangkaretditarikdandilepaskandengantiba-tiba. Tenaga yang dihasilkanolehtekananantarabatuandikenalsebagaikecacatantektonik. Teoridaritektonik plate (plat tektonik) menjelaskanbahwabumiterdiridaribeberapalapisanbatuan, sebagianbesar area darilapisankerakituakanhanyutdanmengapungdilapisansepertisalju.

 7. Lanjutan….. Lapisantersebutbegerakperlahansehinggaberpecah-pecahdanbertabrakansatusamalainnya. Hal inilah yang menyebabkanterjadinyagempatektonik. Gempabumitektonikmemangunik. Petapenyebarannyamengikutipoladanaturan yang khususdanmenyempit, yaknimengikutipola-polapertemuanlempeng-lempengtektonik yang menyusunkerakbumi. • Dalamilmukebumian (geologi), kerangkateoretistektoniklempengmerupakanpostulatuntukmenjelaskanfenomenagempabumitektonik yang melandahampirseluruhkawasan, yang berdekatandenganbataspertemuanlempengtektonik. Contohgempatektonikialahseperti yang terjadidiYogyakarta, IndonesiapadaSabtu, 27Mei2006dinihari, pukul 05.54 WIB,

 8. Lempengan - Indonesia

 9. Lagi2 lanjutan…………. • Gempabumitumbukan ; Gempabumiinidiakibatkanolehtumbukan meteor atau asteroid yang jatuhkebumi, jenisgempabumiinijarangterjadi • Gempabumiruntuhan ; Gempabumiinibiasanyaterjadipadadaerahkapurataupunpadadaerahpertambangan, gempabumiinijarangterjadidanbersifatlokal. • Gempabumibuatan ; Gempabumibuatanadalahgempabumi yang disebabkanolehaktivitasdarimanusia, sepertipeledakandinamit, nuklirataupalu yang dipukulkankepermukaanbumi.

 10. ApaPenyebabterjadinyagempabumi…………? • Kebanyakangempabumidisebabkandaripelepasanenergi yang dihasilkanolehtekanan yang dilakukanolehlempengan yang bergerak. Semakin lama tekananitukianmembesardanakhirnyamencapaipadakeadaandimanatekanantersebuttidakdapatditahanlagiolehpinggiranlempengan. Padasaatitulahgempabumiakanterjadi. • Beberapagempabumi lain jugadapatterjadikarenapergerakanmagmadidalamgunungberapi. Gempabumisepertiitudapatmenjadigejalaakanterjadinyaletusangunungberapi.

 11. Trusapalagi…. • Beberapagempabumi (jarangnamun) jugaterjadikarenamenumpuknyamassa air yang sangatbesardibalikdam, sepertiDam KaribiadiZambia, Afrika. • Sebagianlagi (jarangjuga) jugadapatterjadikarenainjeksiatauakstraksicairandari/kedalambumi (contoh. padabeberapapembangkitlistriktenagapanasbumidandiRocky Mountain Arsenal. • Terakhir, gempajugadapatterjadidaripeledakanbahanpeledak. Hal inidapatmembuatparailmuwanmemonitortesrahasiasenjatanuklir yang dilakukanpemerintah.

 12. Pandanganislamterhadapgempabumi • IbnuSina : gempaterkaitdengantekananbesar yang terperangkapdalamronggaudara yang adadidalambumi. • Al-Nuwayri yang hidupsekitartahun 1373, mengadopsiteori pseudo-fisik yang mengatakansetiapwilayahdibumimemilikikaitandenganpegununganQaf, yang mengelilingibumi. SaatTuhaninginmenghukummanusia, Diamenggerakkankaitanitu. • abad ke-10 dan ke-11 teoriparailmuwan Muslim tentangpenyebabgempalebihmenekankanpadasisireligius.

 13. kemudian,….. • Al-Qazwini, gempabumidisebabkanolehadanya gas bertekanantinggisampaimenjadicairan, kemudianberusahakeluardaridalambumisehinggaprosesini, selainmenyebabkangempajugagunungberapi.

 14. Gambarakibatgempabumi

 15. Tipe gempa bumi : • Gempabumivulkanik ( GunungApi ) ; Gempabumiiniterjadiakibatadanyaaktivitas magma, yang biasaterjadisebelumgunungapimeletus. Apabilakeaktifannyasemakintinggimakaakanmenyebabkantimbulnyaledakan yang jugaakanmenimbulkanterjadinyagempabumi. Gempabumitersebuthanyaterasadisekitargunungapitersebut. • Gempabumitektonik ; Gempabumiinidisebabkanolehadanyaaktivitastektonik, yaitupergeseranlempenglempengtektoniksecaramendadak yang mempunyaikekuatandari yang sangatkecilhingga yang sangatbesar. Gempabumiinibanyakmenimbulkankerusakanataubencanaalamdibumi, getarangempabumi yang kuatmampumenjalarkeseluruhbagianbumi.

 16. Lanjut….. • Gempabumitumbukan ; Gempabumiinidiakibatkanolehtumbukan meteor atau asteroid yang jatuhkebumi, jenisgempabumiinijarangterjadi. • Gempabumiruntuhan ; Gempabumiinibiasanyaterjadipadadaerahkapurataupunpadadaerahpertambangan, gempabumiinijarangterjadidanbersifatlokal. • Gempabumibuatan ; Gempabumibuatanadalahgempabumi yang disebabkanolehaktivitasdarimanusia, sepertipeledakandinamit, nuklirataupalu yang dipukulkankepermukaanbumi.

 17. Penyebab terjadinya gempa bumi : • Kebanyakangempabumidisebabkandaripelepasanenergi yang dihasilkanolehtekanan yang dilakukanolehlempengan yang bergerak. Semakin lama tekananitukianmembesardanakhirnyamencapaipadakeadaandimanatekanantersebuttidakdapatditahanlagiolehpinggiranlempengan. Padasaatitulahgempabumiakanterjadi.

 18. Beberapa gempa bumi yg terjadi : 3 Januari 2009 – GempaBumiberkekuatan 7,6 Skala Richter di Papua. 12 Mei 2008 - GempaBumiberkekuatan 7,8 Skala Richter diProvinsiShichuan, China. Menyebabkansedikitnya 80.000 orangtewasdanjutaanwargakehilangantempattinggal. 12 September2007 - Gempa Bengkuludengankekuatangempa 7,9 Skala Richter 9 Agustus 2007 - Gempabumi 7,5 Skala Richter 6 Maret2007 - GempabumitektonikmengguncangprovinsiSumatera Barat, Indonesia. Laporanterakhirmenyatakan 79 orangtewas.

 19. 27 Mei2006 - Gempabumitektonikkuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta danJawa Tengah pada 27 Mei 2006 kuranglebihpukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempabumitersebutberkekuatan 5,9 padaskala Richter. United States Geological Survey melaporkan 6,2 padaskala Richter; lebihdari 6.000 orangtewas, danlebihdari 300.000 keluargakehilangantempattinggal.

More Related