Download
hva ser du utenp kj ret yet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva ser du utenpå kjøretøyet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva ser du utenpå kjøretøyet?

Hva ser du utenpå kjøretøyet?

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hva ser du utenpå kjøretøyet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva ser du utenpå kjøretøyet? • Fareskilt uten tall. Stykkgods • Fareskilt med tall. Tankkjøretøy • Faresedler. Tank og container har disse utenpå. Stykkgods bare på kolli.

 2. Merking

 3. Tankkjøretøy

 4. Forenklet merking

 5. Eksplosjonsrisiko

 6. Gass, ikke brennbar, ikke giftig(Kan fortrenge luft / oksygen)

 7. Brannfare, væske eller gass

 8. Brannfarlig fast stoff

 9. Fare for selvantennelse

 10. Fare for utvikling av brennbar gass i kontakt med vann

 11. Oksiderende stoffer

 12. Organiske peroksider

 13. Organiske peroksiderNy fareseddel fra 01.01.07

 14. Giftig stoff

 15. Infeksjonsfremmede stoff

 16. Radioaktivt materiale

 17. Radioaktivt materiale

 18. Etsende stoff

 19. Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige

 20. Hvilke opplysninger finnes inne i kjøretøyet? • Faresedler på kolli. • Fraktbrev. • Skriftlig informasjon til sjåfør.

 21. Fraktbrev

 22. Fraktbrevet inneholder: • Avsender • Mottaker • Type stoff • Mengde • Klassifisering

 23. Klassifisering • Legg merke til at klassifiseringen inneholder en bokstav. Denne bokstav har betydningen: • A – Kvelende • F – Brennbar • T – Giftig • C – Etsende • O - Oksiderende

 24. Sikkerhetsavstander • Aldri nærmere enn 50 m • 300 m ved fare for eksplosjon (trykkbølge) • 1000 m fri sikt ved fare for utkast

 25. Informasjonsfolder

 26. Informasjonsfolder