1 / 93

Verlofstelsels

Verlofstelsels. Scholengroep Sint-Rembert februari 2011. INHOUD. TBS/PA VVP – AVP Loopbaanonderbreking TAO Alle wetgeving is te vinden onder WETWIJS. 1.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden = TBS/PA. 1.1 Voorwaarden 1.2 Aanvraag 1.3 Aanvang 1.4 Duur

moya
Télécharger la présentation

Verlofstelsels

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Verlofstelsels Scholengroep Sint-Rembert februari 2011

 2. INHOUD • TBS/PA • VVP – AVP • Loopbaanonderbreking • TAO Alle wetgeving is te vinden onder WETWIJS

 3. 1.Terbeschikkingstelling wegenspersoonlijke aangelegenheden = TBS/PA 1.1 Voorwaarden 1.2 Aanvraag 1.3 Aanvang 1.4 Duur 1.5 Einde 1.6 Bezoldiging 1.7 Administratieve stand 1.8 Cumulatie 1.9 Pensioen

 4. 1.TBS / PA 1.1 Voorwaarden - alle vastbenoemde personeelsleden • alle tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling • alle personeelsleden: TBS/PA kan genomen worden -voor alle prestaties in één of meerdere instellingen -voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen 1.2 aanvraag door het personeelslid aan de I.M. 1.3 aanvang op elk ogenblik

 5. 1.TBS/PA 1.4 duur -geen minimumduur – volgens overeenkomst I.M. -maximum = 60 maanden Maximum duur van 60 maanden -volledige dagen : minimum één kalenderdag - de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling -de effectief aangevraagde dagen worden geteld(per schooljaar) -dertig dagen = één maand en 360 dagen = één jaar -periodes TBSPA van minder dan 300 dagen aangevraagd in de periode van 1 september tot 30 juni: het aantal tijdens de zomervakantie onbezoldigde kalenderdagen wordt niet meegeteld om de duur te bepalen

 6. 1.TBS/PA 1.5 einde -volgens overeenkomst met I.M. na de maximum termijn van 60 maanden Belangrijke uitzondering TBSPA aangevraagd voor de volledige periode van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot 31 augustus

 7. 1.TBS/PA Opgelet !! Een periode TBS/PA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, de herfst-,kerst-,krokus- en paasvakantie én onmiddellijk aansluitend een periode van TBS/PA: de wettelijke feestdag, het weekend en de herfst-,kerst-krokus- en paasvakantie worden eveneens beschouwd als TBS/PA Voorbeeld : • TBS/PA van 01-09-2008 tot 24-10-2008 ( vrijdag vóór de herfstvakantie) • TBS/PA van 03-11-2008 ( maandag na de herfstvakantie ) tot 19-12-2008 • de herfstvakantie = TBS/PA

 8. 1.TBS/PA 1.6 bezoldiging • Geen recht op salaris: tijdens de periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op salaris • Vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie deze vermindering wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus -Tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd

 9. 1.TBS/PA Geldelijke anciënniteit De periode TBSPA telt net mee voor de geldelijke anciënniteit (uitzondering: het personeelslid neemt TBSPA voor een deel van zijn opdrachten) Vóór 1-9-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit Vanaf 1-9-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit

 10. 1.TBS/PA Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid neemt een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2007 tot en met 13/12/2007 (= 60 dagen) • geen salaris voor de periode TBS/PA • 1/5 niet betaald in de zomervakantie ( juli 2008): 1/5 van 60 = 12 dagen • 3 maanden verlies van geld. anc.: oktober, november en december 2007

 11. 1. TBS/PA 1.7 administratieve stand Tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” Indien de termijn van 60 maanden(maximum) wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit

 12. 1. TBS/PA 1.8 cumulatie - buiten het onderwijs: alles toegelaten • in het onderwijs: een personeelslid kan tijdens een perode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk(opnieuw) opnemen 1.9 pensioen komt niet in aanmerking OPMERKING: het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg – zelf in orde stellen met ziekenfonds

 13. VVP - AVP 2.1. Verlof Verminderde Prestaties 2.2. Afwezigheid Verminderde Prestaties 2.3. Algemene voorwaarden 2.4. Volume 2.5. Opschorting VVP of AVP

 14. 2. VVP - AVP 2.1. Verlof Verminderde Prestaties: • om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen (sociale en familiale redenen) • voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben • voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

 15. 2. VVP - AVP 2.2. Afwezigheid verminderde prestaties: • om persoonlijke redenen • voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben • voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

 16. 2. VVP - AVP 2.3. Voorwaarden: • hoofdambt • vastbenoemd • tijdelijk: alle Verloven voor Verminderde Prestaties (dus niet AVP) indien • aangesteld voor een volledig schooljaar • in een betrekking niet meer vatbaar voor R of WTW • toestemming I.M. is vereist

 17. 2. VVP - AVP 2.4. Volume : • wekelijkse prestaties van tenminste één uur blijven uitoefenen. - belangrijk : het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen. Voorbeelden: 15/22 V : VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T : VVP - minstens 1/36 blijven presteren ( AVP kan niet voor tijdelijke uren)

 18. 2. VVP - AVP 2.5 Toestanden die een VVP of AVP opschorten : • bevallingsverlof • borstvoedingsverlof • ouderschapsverlof • verlof medische bijstand • palliatief verlof Opgelet: - ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op - bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

 19. 2. VVP - AVP

 20. 2. VVP - AVP

 21. 2. VVP - AVP

 22. 2. VVP - AVP

 23. 3. LOOPBAANONDERBREKING • Soorten loopbaanonderbreking • Toepassingsgebied • Algemene voorwaarden • Recht • Het gewone stelsel • GLBO50+ • LBO in het kader van ouderschapsverlof • LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen • LBO voor verstrekken van medische bijstand • Cumulatie • Weigering • Pensioen

 24. 3. LOOPBAANONDERBREKING 1. Soorten loopbaanonderbreking : • LBO : loopbaanonderbreking gewoon stelsel • VLBO : volledige loopbaanonderbreking • GLBO : gedeeltelijke loopbaanonderbreking - GLBO50+ : de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar

 25. 3. LBO : soorten - LBOPZ : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen • volledig : VLBOPZ • gedeeltelijk : GLBOPZ - LBOOV : loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof • volledig : VLBOOV • gedeeltelijk : GLBOOV • LBOMB : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand • volledig : VLBOMB • gedeeltelijk : GLBOMB

 26. 3. LBO : toepassingsgebied 2. Toepassingsgebied : • alle personeelscategoriën • vanaf 01-09-2007 : de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organiekebetrekking , komen eveneens in aanmerking opgelet : de reglementering TBS/OB wijzigt niet !!

 27. 3. LBO : algemene voorwaarden 3. Algemene voorwaarden : • vastbenoemd - hoofdambt • tijdelijke personeelsleden : hoofdambt • reaffectatievrij zijn • aangesteld voor een volledig schooljaar • uitzonderingvoor tijdelijke personeelsleden • LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen • LBO voor het verlenen van medische bijstand • LBO voor ouderschapsverlof Binnen de periode van aanstelling !!

 28. 3. LBO : algemene voorwaarden • uitzondering : GLBO 50+ enkel opdrachten als vastbenoemde personeelsleden komen in aanmerking dit principe geldt : • voor de uren waarvoor GLBO50+ • voor de nog gepresteerde opdracht voorbeeld :opdracht op 01-09-2008 : 12/20 V + 8/20 T GLBO 50+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren

 29. 3. LBO : algemene voorwaarden • VLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! • belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T. omvatten • het personeelslid oefent geen prestaties meer uit - GLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! • belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft + 1 uur van een F.T. omvatten • het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die exactde helft van een F.T. opdracht omvatten • de nog te verrichten prestaties moeten worden afgerond tot een volledig uur.

 30. 3. LBO : algemene voorwaarden voorbeeld : personeelslid is belast met 10/20 V • VLBO is mogelijk : alle stelsels • belast met minstens ½ F.T. opdracht • alle opdrachten worden onderbroken • GLBO is niet mogelijk : alle stelsels • niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur • GLBO50+ is niet mogelijk : • niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur

 31. 3. LBO : recht 4. Recht op loopbaanonderbreking: 4.1. geconditioneerd recht : indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de loopbaanonderbreking worden toegestaan als de kandidaat-vervanger • in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs • voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject van de I.M. Dit geconditioneerd recht geldt voor VLBO / GLBO : gewone stelsel

 32. 3. LBO : recht • dit gecondioneerd recht geldt eveneens voor een GLBO 50+ : eens toegestaan geldt dit voor de volledige periode van GLBO50+. 4.2. absoluut recht : indien voldaan is aan alle andere voorwaarden • LBO voor ouderschapsverlof • LBO voor medische bijstand • LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen

 33. 3. LBO : het gewone stelsel 5.Het gewone stelsel 5.1. Voorwaarden 5.2. Aanvang 5.3. Duur 5.4. Einddatum 5.5. Aanvraag 5.6. Bezoldiging

 34. 3. LBO : het gewone stelsel 5.1.Voorwaarden :hier gelden de algemene voorwaarden voorbeeld: opdracht op 01-09-2007 : 16/24 V + 5/22 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) • VLBO mogelijk : • voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren • titularis van minstens ½ F.T. opdracht • alle opdrachten vallen weg • GLBO mogelijk : • voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren • titularis van minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur • presteert nog exact ½ F.T. opdracht : bv. 12/24

 35. 3. LBO : het gewone stelsel - voorwaarden voorbeeld : 15/21 T (aanstelling : 15-10-2007 tot 15-12- 2007 ) VLBO en GLBO niet mogelijk : niet aangesteld voor een volledig schooljaar voorbeeld : 22/22 V, TBS/OB voor 4/22 en geen R/W VLBO is mogelijk : • belast met minstens ½ F.T. opdracht • alle opdrachten vallen weg. GLBO mogelijk : • belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur • de uren waarvoor geen R/W maken deel uit van de DO • presteert nog exact ½ F.T. opdracht : 11/22

 36. 3. LBO : het gewone stelsel 5.2. Aanvang :1 september of 1 oktober uitzonderingen : 1 ) na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld : met bevallingsverlof van 25-08-2008 tot 30-11- 2008 . De GLBO/VLBO kan ingaan op 01-12-2008 2 ) na volledig ouderschapsverlof : een VLBO 3 ) na gedeeltelijk ouderschapsverlof : een GLBO

 37. 3. LBO : het gewone stelsel – aanvang uitzonderingen : 4 ) VLBO of GLBO kan onderbroken worden door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten. voorbeeld : van 01-09-2008 tot 31-08-2009 : GLBO - 15-11-2008 tot 14-12-2009 : VLBO of GLBO voor palliatief verlof - 15-12-2008 (aansluitend) : enkel een GLBO mogelijk --- de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet --- voor elke periode een afzonderlijke aanvraag ( 3 x )!!!

 38. 3. LBO : het gewone stelsel 5.3. Duur : De totale duur voor de ganse loopbaan: - VLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) - GLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) • De periodes van LBO in andere sectoren ( ook privé ) worden in mindering gebracht voorbeeld : een personeelslid heeft gewerkt in de RVA van 01-01-1995 tot 31-08-2003 . De 24 maanden VLBO ( 2 jaar) genoten tijdens deze periode, tellen mee voor het bepalen van het maximum recht op 72 maanden VLBO.

 39. 3. LBO : het gewone stelsel – duur 5.3. Duur : • Tellen mee voor het bepalen van de maximumduur: • GLBO of VLBO - gewoon stelsel • GLBO of VLBO - volgen van een beroepsopleiding • Tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur: • GLBO of VLBO voor ouderschapsverlof • GLBO of VLBO voor palliatief zorgen • GLBO of VLBO voor medische bijstand • GLBO 50+

 40. 3. LBO : het gewone stelsel – duur Nieuw : het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden voorbeeld : • bevallingsverlof van 05-09-2001 tot 18-12-2001 • GLBO van 19-12-2001 tot 31-08-2002 = 8 maand en 13 dagen ( de effectieve dagen LBO ) • GLBO van 01-09-2002 tot 31-08-2007 = 60 maanden • het personeelslid kan vanaf 01-09-2007 het resterende deel van 72 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen • dit kan bv. van 01-09-2007 tot 17-12-2007 ( 3 maanden en 17 dagen )

 41. 3. LBO : het gewone stelsel 5.4. Einddatum : - na de maximumduur van 72 maanden VLBO en 72 maanden GLBO • op de vooravond van de pensionering - uiterlijk op 31-08 van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft • bij overgang naar een VTBS58+ of bonus • voortijdige beëindiging van een LBO: • om uitzonderlijke familiale redenen • mits opzegging van één maand

 42. 3. LBO : het gewone stelsel – einddatum HEEL UITZONDERLIJK! Voortijdige beëindiging om familiale redenen : • ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen vooraleer de aangevraagde periode verstreken is • aanvraag : voor 1 mei ( bijlage 3 ) - met akkoord van de I.M. - met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs • niet meer mogelijk na 1 mei - het WS - en de school - stellen de RVA in kennis van deze beëindiging van de loopbaanonderbreking

 43. 3. LBO : het gewone stelsel 5.5. Aanvraag: • bij de I.M. - AgODi komt hier niet in tussen • formulier C61: - begindatum LBO / duur / soort : GLBO of VLBO - een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd is of tijdelijk is aangesteld

 44. 3. LBO : het gewone stelsel 5.6. Bezoldiging: • Volledige loopbaanonderbreking : • een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor LBO • geen salaris, eindejaarstoelage of vakantiegeld • Gedeeltelijke loopbaanonderbreking : • een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO • een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : • het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg • na 12 maanden wordt de onderbrekingsuitkering verminderd met 5%

 45. GLBO 50+ 6. GLBO50+ 6.1. Voorwaarden 6.2. Aanvang 6.3. Duur 6.4. Einddatum 6.5. Aanvraag 6.6. Bezoldiging

 46. GLBO 50+ 6.1. Voorwaarden: • specifieke voorwaarden : • de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voorbeeld : 50 jaar op 01-10-2008 – de GLBO50+ kan ten vroegste ingaan op 01-09-2009. - vast benoemd zijn voor minstens 1u meer dan een halftijdse opdracht (vb 12/22) • uitsluitend geldig voor vastbenoemde personeelsleden: in het opdrachtenpakket – geen tijdelijke uren !

 47. GLBO 50+ 6.2. Aanvang: Op 1 september of op 1 oktober na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar Een GLBO50+ kan genomen worden na de leeftijd van 60 jaar ! uitzonderingen : • een GLBO 50+ kan worden onderbroken voor het nemen van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarden : • de GLBO50+ verplicht opnieuw opnemen na de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand • opnieuw een aanvraag indienen voor GLBO50+

 48. GLBO 50+ 6.3. Duur: Uiterlijk tot de vooravond van de pensionering 6.4. Einddatum: • bij overgang naar een VTBS58+ of bonus • voortijdige beëindiging van een GLBO 50+: • om uitzonderlijke familiale redenen (zie gewoon stelsel) • beëindiging met ingang van 1 september : • iedere 1ste september van een schooljaar • ambt opnieuw opnemen • aanvraag aan de I.M. vóór 1 mei (met brief) • kopie aanvraag beëindiging naar WS

 49. GLBO 50+ Opmerking: het personeelslid dat een GLBO50+ voortijdig beëindigt, kan geen tweede keer dat stelsel aanvragen 6.5. Aanvraag : • zie gewoon stelsel • bij de I.M. – AgODi komt hier niet in tussen • formulier C61

 50. GLBO 50+ 6.6. Bezoldiging : • een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO50+ • recht op een “dubbele“ onderbrekingsuitkering voor de niet-gepresteerde uren • een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : • het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg • na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5%

More Related