Download
idrettens sanksjonssystem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM - PowerPoint Presentation
Download Presentation
IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -

IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -

94 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM - STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER - HVORDAN HENGER DET SAMMEN ? v/Steinar Birkeland, NIF’slovutvalg.

 2. 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.

 3. 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff.

 4. 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst.

 5. 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. Brudd på spillereglene kan medføre straff.

 6. 1. INNLEDNING. 1.1. Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv. Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff. En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er meningsløst. Brudd på spillereglene kan medføre straff. Hensikten med å ilegge straff - å begrense den «uønskede adferd».

 7. Men: Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv adskilt fra samfunnet for øvrig.

 8. Men: Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv adskilt fra samfunnet for øvrig. Dersom en idrettsleder begår en straffbar handling mot en utøver, kan det ha skjedd noe som ikke bare vedrører idretten, men samfunnet for øvrig. Man risikerer da straff både fra idrettens disiplinærorganer og våre vanlige straffedomstoler.

 9. 1.2. Fire hovedvilkår for straff. 1.21. Det må finnes en straffebestemmelse som passer på handlingen. 1.22. Det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn. 1.23. Gjerningsmannen må ha utvist skyld. 1.24. Handlingen må være foretatt av en tilregnelig person. Gjelder ikke ved brudd på kamp- og konkurransereglementet. Ved brudd på spillereglene skal alle behandles likt. Doper man seg, spiller det ingen rolle om man er over eller under 15 år.

 10. 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1. Rettskildesituasjonen.

 11. 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.

 12. 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12. Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd.

 13. 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12. Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd. 2.13. Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på forhånd).

 14. 2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM. 2.1. Rettskildesituasjonen. 2.11. Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer. 2.12. Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1 fjerde ledd. 2.13. Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på forhånd). 2.14. Alminnelige foreningsrettslige prinsipper (sedvane).

 15. 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker.

 16. 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.

 17. 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22. De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg.

 18. 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22. De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg. 2.23. Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2.

 19. 2.2. De forskjellige typer disiplinærsaker. 2.21. Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12. 2.22. De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg. 2.23. Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2. 2.24. Alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.

 20. 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.

 21. 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).

 22. 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.

 23. 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse.

 24. 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse. Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6 fjerde ledd.

 25. 3. DISIPLINÆRORGANENE. 3.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-11. Utg.pkt.: NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd). Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q. Visse krav om juridisk kompetanse. Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6 fjerde ledd. Unntak: Særforbund kan i visse tilfeller ha egne domsorgan (§11-11 andre ledd).

 26. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.

 27. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.

 28. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid.

 29. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.

 30. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte.

 31. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.

 32. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte.

 33. 3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11- 2. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner utvalget kan benytte. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte. Dersom valg av domsorganets medlemmer har skjedd på årsmøtet.

 34. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.

 35. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.

 36. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.

 37. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1. Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som kan utmåles.

 38. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1. Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre. Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel. Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1. Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som kan utmåles. Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.

 39. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver.

 40. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet.

 41. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet. Det samme gjelder dersom valg av disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på tinget/årsmøtet.

 42. 3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts. Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som bortviser utøver. Unntak: Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet. Det samme gjelder dersom valg av disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på tinget/årsmøtet. Anbefaling: Styret bør ta initiativ til at det opprettes disiplinærutvalg i org.leddet.

 43. 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.

 44. 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet.

 45. 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre.

 46. 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre. Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds medlemmer.

 47. 4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN. 4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12. Ubetinget krav om skriftlighet. Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i organisasjonsleddets styre. Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds medlemmer. Et styrevedtak om påtale forplikter domsutvalget til å behandle saken.

 48. 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).

 49. 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet.

 50. 4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4). Intet absolutt krav om skriftlighet. Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.