slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELTE TTK, K émiai Intézet Szilíciumorganikus Kémiai Laboratórium PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELTE TTK, K émiai Intézet Szilíciumorganikus Kémiai Laboratórium

play fullscreen
1 / 1

ELTE TTK, K émiai Intézet Szilíciumorganikus Kémiai Laboratórium

117 Views Download Presentation
Download Presentation

ELTE TTK, K émiai Intézet Szilíciumorganikus Kémiai Laboratórium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Színkódok: reaktánsok, termékek, „előkatalizátor”, katalizátor ELTE TTK, Kémiai IntézetSzilíciumorganikus Kémiai Laboratórium Laborvezető: Szalay Roland (szalayr@chem.elte.hu) Áttekintés • A Laboratórium tevékenységéről röviden • A szilícium és rokon elemek szerves vegyületeinek előállítása, szerkezetük és reakcióik vizsgálata, gyakorlati felhasználásuk kidolgozása: új szintézis-módszerek bevezetése, reaktív szpécieszek generálása, szerkezet-reaktivitás típusú összefüggések felderítése, fémorganikus prekurzorok szintézise, származékképző reagensek és kromatográfiás megosztófázisok fejlesztése, stb. • Kísérleti és elméleti háttér • „hagyományos” preparatív laboreszközök, 3-utas vákuum/N2 line • kapilláris gázkromatográf, UV/látható regisztráló spektrofotométer • „házon belül”: H1- és C13-NMR • együttműködésben: MS, GC-MS, IR, egykristály-röntgendiffrakció, • Mössbauer-spektroszkópia, Sn119-NMR • kvantumkémiai számítások A Laboratórium belső tagjai Kolos Zsuzsanna Mörtl Mária Szalay Roland tud. segédmts. adjunktus adjunktus A Laboratórium társult tagjai Kárpáti Szilvia Knausz Dezső Pongor Gábor Rohonczy János doktorandusz ny. docens docens docens Főbb kutatási területek Szililezési reakciók vizsgálata (új szililezőszerek kifejlesztése) Szililezés: vegyületek aktív (leginkább O-, N-, ill. S-atomjához kapcsolódó) hidrogénjének lecserélése szililcsoportra (SiR3) az illékonyság, a kémiai stabilitás/reaktivitás, a hidrofóbicitás, stb. növelése céljából. Felhasználás: gázkromatográfia, tömegspektrometria, szerveskémiai szintézisek, felületmódosítás (szilanizálás), stb. Trimetilszilil-(pirrol-N-karboxilát) által katalizált szililezés Szilil-karbamidátok kondenzációs reakciói oxo-vegyületekkel A szubsztituensektől és a reakciókörülményektől függően enaminok, iminek, ill. oximok állíthatók elő Átmenetifém- (pl. titán-) komplexek előállítása Si-organikus vegyületekkel enyhe körülmények között (pl. illékony melléktermék) készíthetők olyan fémkomplexek, melyek katalizátorként, MOCVD-prekurzorként, stb., alkalmazhatók Deszililezési reakciók vizsgálata Védő/aktiváló szililcsoportok kemo-/regio-/sztereoszelektív hasítása n-Oktanolízis t1/2 értékei ciklusos szilil-karbamidokra: Az Si-atom pszeudo-penta-koordinációjának mértéke jól korrelál a reaktivitással! Ónorganikus vegyületek koordinációs kémiája Laktámok, gyűrűs karbamidok, dikarbonsav-imidek és rokon vegyületek triorgano-, diorgano-ón(IV) származékainak előállítása Változatosabb szerkezetek alakulnak ki! Specifikus szerkezetkutató módszerek alkalmazása: Sn119m-Mössbauer-, Sn119-NMR- (oldat- és szilárdfázisú) spektroszkópia Reaktív köztitermékek generálása Nitrének/izocianátok előállítása Si-organikus származékok pirolízisével Nitrén szelektív csapdázási (trapping) reakciója: