Download
pravo osiguranja ugovor o pomorskom osiguranju pz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU (PZ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU (PZ)

PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU (PZ)

264 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU (PZ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU (PZ) Doc.dr.sc. ŽELJKA PRIMORAC Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

 2. OPĆENITO O POMORSKOM OSIGURANJU 1. Pomorsko osiguranje je pravni posao kojim se osiguravaju brodovi, roba koja se njima prevozi, odgovornost brodara i drugi interesi izloženi rizicima mora ili u vezi s plovidbom na moru. • Širi pojam je transportno osiguranje 2. Osnovna gospodarska funkcija pomorskog osiguranja – zaštita materijalnih interesa sudionika pomorskog pothvata od štetnih posljedica ostvarenja izvanrednih događaja nastalih za vrijeme plovidbe morem ili u svezi s njom. Ta se zaštita ostvaruje sklapanjem ugovora o pomorskom osiguranju.

 3. Povijesni razvoj pomorskog osiguranja • Pomorsko osiguranje je najstarija vrsta osiguranja. • Pomorski zajam i simulirana kupoprodaja preteča su pomorskom osiguranju. • Prva osiguranja uz plaćanje premije – 14. st. • 1347. god. – najstarija poznata pomorska polica nađena u Genovi ( za brod Santa Clara ) • 1395. god.u Dubrovniku pronađen prvi pisani spomenik o pomorskom osiguranju – ugovor o pomorskom osiguranju ( ima sve elemente tog ugovora ) • U 15. i 16. st. odredbe o pomorskom osiguranju sadržavane su u statutima talijanskih gradova ( donose se prve zbirke pomorskih običaja – Barcelonska ordonansa, Firentinska, Reterdamska..) • 1568. god. – Ordo super assecuratoribus ( dubrovački Zakon o pomorskom osiguranju ). • 1681. god. – Ordonance de la Marine Marchande ( najpotpunija europska kodifikacija pomorskog osiguranja i običajne prakse. • 18. st. – osnivanje prvih osiguravajućih društava ( Lloyd ) • 1807. god. – francuski Code de commerce • 1906. god. – engleski Marine Insurance Act • 1942. god. – Codice della navigazione • 1977. god. – Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ( po prvi puta uređuje pravne odnose iz pomorskog osiguranja )

 4. Izvori prava pomorskog osiguranja 1. Zakonski propisi a) Pomorski zakonik iz 2004. god. s kasnijim izmjenama i dopunama ( ugovor o pomorskom osiguranju: čl. 684. – 747. PZ – a) b) Zakon o obveznim osiguranjima u prometu iz 2005. god. s kasnijim izmjenama i dopunama 2. Uvjeti osiguranja 3. Poslovni običaji 4. Sudska i arbitražna praksa 5. Pravna znanost

 5. Predmet pomorskog osiguranja 1. Osiguranje broda, njegovih strojeva, uređaja, opreme i zaliha te robe i drugih stvari koje se prevoze brodom ili se na njemu nalaze; 2. Osiguranje vozarine, prevoznine, troškova osiguranja, troškova opskrbe broda, zajedničke havarije, nagrade za spašavanje…; 3. Osiguranje od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama u vezi s iskorištavanjem broda i drugih stvari ( strojeva, uređaja, opreme i zaliha te robe i drugih stvari koje se prevoze brodom ili se na njemu nalaze ), te osiguranje od odgovornosti za štete ne brodu primljenom na popravak.

 6. Primjena PZ –a izrijekom je proširena i na: 1. osiguranje brodova u gradnji i stvari namijenjenih njihovoj izgradnji, osiguranje kontejnera i platformi za istraživanje i eksploataciju podmorja; 2. osiguranje stvari koje se prije ili poslije prijevoza brodom prevoze drugim prijevoznim sredstvima ili se prije, u tijeku ili poslije takva prijevoza nalaze u skladištima, stovarištima ili drugim mjestima; 3. druga slična osiguranja ako su sklopljena prema policama i uvjetima uobičajenim za pomorsko osiguranje; 4. osiguranje jahti i brodica; 5. reosiguranje; 6. osiguranje pomorskih rizika po načelu uzajamnosti

 7. Ugovor o pomorskom osiguranju • Ugovor o pomorskom osiguranju ( Glava IV., čl. 684. – 747. PZ – a ) je ugovor kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje da će osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguravatelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku, ako nastane događaj koji znači osigurani slučaj, u skladu s odredbama ugovora, isplatiti naknadu štete ( osigurninu ), ili na drugi odgovarajući način odštetiti osiguranika. • Glavna obilježja ugovora o pomorskom osiguranju: • Imenovani pravni posao • Konsenzualni ugovor • Dvostrano – obvezni • Aleatorni • Naplatni • Neformalni • Formularni ( ugovor po pristupanju )

 8. Stranke ugovora o pomorskom osiguranju • Ugovorne stranke: osiguratelj, ugovaratelj osiguranja, osiguranik. • Osiguratelj – osoba koja se ugovorom o osiguranju obvezuje ugovaratelju osiguranja da će prema uvjetima ugovora nadoknaditi osiguraniku štetu koja je nastala kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja. Glavne obveze: izdavanje police osiguranja i isplata osigurnine. • Ugovaratelj osiguranja – osoba koja u svoje ime sklapa ugovor o osiguranju s osigurateljem ( u svoje ime i za svoj račun – razlika od punomoćnika ). Ako sklapa ugovor u svoje ime i za svoj račun – on je ujedno i korisnik osiguranja/osiguranik. Ugovaratelj osiguranja može sklopiti ugovor o pomorskom osiguranju u svoje ime, ali za račun druge osobe ( ta osoba može biti određena ili neodređena ). • Osiguranik – osoba koje je ovlaštena potraživati od osiguratelja naknadu štete pokrivenu osiguranjem ( samo osoba koja ima/ili može očekivati da će imati opravdani materijalni interes da ne nastupi osigurani slučaj ).

 9. Najvažniji elementi ugovora o pomorskom osiguranju 1. Osigurani predmet – predmet pomorskog osiguranja ( čl. 684. PZ – a ). - mora biti nedvosmisleno određen ( u protivnom se osiguratelj oslobađa obveze na naknadu nastale štete ). 2. Osigurani rizik – budući događaj, neizvjestan i nezavisan o isključivoj volji ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. - putativan rizik – pretpostavljeni rizik, onaj koji se ostvario, ali se ne zna visina nastale štete ( u pomorskom osiguranju postoji mogućnost osiguranja kada je rizik već nastupio ) 3. Premija osiguranja – novčana naknada koju ugovaratelj osiguranja mora platiti osiguratelju u zamjenu za osigurateljevo preuzimanje rizika osiguranja. Premija osiguranja mora biti izražena novčano; mora biti određena ili odrediva; mora biti određena u skladu s načelom savjesnosti i poštenja. 4. Osigurnina – iznos naknade štete koju plaća osiguratelj osiguraniku nakon ostvarenog rizika koji je ugovorom o osiguranju predviđen. Obuhvaća naknadu za štetu kod odštetnih osiguranja i svotu osiguranja kod neodštetnih osiguranja ( svotnih osiguranja ). Osigurana svota – novčani iznos na koji se sklapa ugovor o osiguranju. Tri funkcije: • Gornja je granica obveze osiguratelja za štete pokrivene osiguranjem; • Služi kao osnovica za obračun naknade štete; • Služi kao osnovica za obračun premije osiguranja

 10. 1. UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU NA ODREĐENO PUTOVANJE - osigurani predmet se osigurava za vrijeme prijevoza na određenoj relaciji koja se utvrđuje ugovorom - znatnije odstupanje od osiguranog putovanja – posljedice - iznimke 2. UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU NA ODREĐENO VRIJEME - osigurani predmet se osigurava za određeno vrijeme navedeno u ugovoru o osiguranju, pa u ugovoru ili polici treba precizno navesti prvi i posljednji dan ugovorenog roka - osiguranje počinje teći - osiguranje završava

 11. Sklapanje ugovora o pomorskom osiguranju: - načelo slobode sklapanja ugovora ( osim iznimno kod obveznih osiguranja ) - konsenzualan ugovor – suglasnost ugovornih stranaka o bitnim elementima ugovora • ne traži se pisani oblik ( usmeno, telefonski, e-mail ) Čl. 689. i 690. PZ – a, ugovaratelj osiguranja ili njegov opunomoćenik dužni su prije sklapanja ugovora prijaviti sve okolnosti značajne za ocjenu rizika koje su znali ili morali znati, a koje su značajne za ocjenu težine rizika ili za donošenje odluke o sklapanju ugovora o osiguranju.

 12. Isprave o pomorskom osiguranju: • Polica osiguranja – osnovna i najvažnija isprava o sklopljenom ugovoru o pomorskom osiguranju. U pomorskom osiguranju polica osiguranja nosi naziv pomorska polica ( Marine Policy ) A ) Obilježja police: • Pisani je dokaz o postojanju i sadržaju ugovora o osiguranju; • Pravni je instrument prijenosa prava iz ugovora na treću osobu; • Oblik je legitimacije osiguranika na prava iz ugovora; • Kvazinegocijabilna je isprava; • Nije vrijednosni papir

 13. B ) Vrste polica: Kod osiguranja robe ( kargo polica ); Kod osiguranja broda ( kasko polica ); Od 1. siječnja 1982. god. za osiguranje robe, a od 1. listopada 1983. god. za osiguranje brodova uvedena je Nova pomorska polica ( New Marine Policy ) – jednostavan oblik, sadržaj te police ne čine uvjeti osiguranja. Osnovne odredbe: oznaka osiguratelja, izjava o preuzimanju rizika u pokriće, prostor za pečat i potpis osiguratelja, klauzula o nadležnosti engleskog suda na ugovor. Pojedinačne i generalne police ( ovisno o tome je li osigurana jedna određena pošiljka ili više njih ); Valutirane i nevalutirane ( ovisno o tome je li vrijednost osiguranog predmeta ugovorena ili ne ); Police na vrijeme i police na putovanje ( ovisno o tome je li ugovor o pomorskom osiguranju sklopljen za određeno vrijeme ili za određeno putovanje ); Police na ime, po naredbi, na donositelja i za račun onoga koga se tiče ( ovisno o načinu na koji je određen korisnik osiguranja – osiguranik ).

 14. Osiguratelj nije dužan izvršiti svoju obvezu isplate osigurnine prije nego što mu osiguranik podnese policu osiguranja, a ako svjesno isplati naknadu štete imatelju police – osiguratelj se oslobađa svoje obveze iz osiguranja (čl. 691. st.4.) • Ako je polica osiguranja izdana u više izvornih primjeraka (na svakom primjerku je potrebno navesti u koliko je izvornika polica izdana)– osiguratelj je ispunio svoju dužnost iz ugovora isplativši osigurninu podnositelju jednog od izvornih primjeraka, koji učini vjerojatnim svoje pravo na naknadu iz osiguranja po toj polici, pa tada ostali primjerci gube valjanost (čl. 691. st. 5.)

 15. 2. List pokrića – certifikat, skraćeni oblik police, sadrži samo najosnovnije podatke o uvjetima sklopljenog osiguranja. Potpisuju je ugovaratelj osiguranja ili osiguratelj kao izjavu o preuzetoj obvezi osiguranja. 3. Potvrda o sklopljenom ugovoru o osiguranju – jednostavan je oblik isprave o sklopljenom ugovoru o osiguranju i upotrebljava se kada nije potrebno izdavanje police osiguranja. Služi kao dokaz o postojanju i sadržaju ugovora o osiguranju. 4. Certifikat osiguranja – pravno nije polica osiguranja, nego potvrda o sklopljenom osiguranju. Izdavanjem police osiguranja, certifikat osiguranja gubi vrijednost.

 16. OSIGURANI RIZICI U POMORSKOM OSIGURANJU • Pomorskim osiguranjem se pokrivaju rizici kojima je izložen osigurani predmet za vrijeme plovidbe i to: pomorska nezgoda, elementarna nepogoda, eksplozija, požar i razbojništvo, ako u ugovoru o osiguranju nije drugačije određeno (čl. 704. st.1.) – OSNOVNI RIZICI • DOPUNSKI RIZICI – krađa, neisporuka, manipulativni rizici, kopneni transportni rizici, ratni i politički rizici, rizici štrajka

 17. Promjena rizika poslije sklapanja ugovora o osiguranju: - osnovno načelo (čl. 705. st. 1.) 1. Znatno pogoršanje rizika -postupkom osiguranika ili njegovim pristankom (osiguratelj nije dužan nadoknaditi štetu) 2. Poboljšanje rizika - postupkom osiguranika ili njegovim pristankom (osiguratelj nije dužan vratiti osiguraniku razmjeran dio već naplaćene premije odnosno razmjerno smanjiti već ugovorenu premiju) 3. Prestanak rizika - kao i kod poboljšanja rizika

 18. OSIGURANE ŠTETE U POMORSKOM OSIGURANJU • Osigurane štete – gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, kao i svaka druga vrsta osiguranjem pokrivene štete, nastala kao posljedica osiguranih rizika. • Potpuni gubitak osiguranog predmeta; • Djelomični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta; • Osiguranikovi troškovi spašavanja; • Troškovi neposredno uzrokovani nastupanjem osiguranog slučaja; • Zajedničke havarije; • Nagrade za spašavanje; • Troškovi utvrđivanja i likvidacije štete pokrivene osiguranjem

 19. Osiguranjem se mogu pokriti i štete nastale: a) prije sklapanja ugovora; - nužno ispunjenje 2. uvjeta: 1. izričito ugovorno utanačenje, 2. u trenutku sklapanja ugovora ugovaratelj osiguranja i osiguranik nisu znali niti morali znati da je već nastupio osigurani slučaj b) štete za koje su u trenutku sklapanja ugovora obje ugovorne stranke znale (da je osigurani slučaj nastao), ali nisu znale opseg štete

 20. ŠTETE ISKLJUČENE IZ OSIGURANJA • 1. Štete nastale posredno ili neposredno zbog namjernog postupka osiguranika; • 2. Štete nastale posredno ili neposredno zbog krajnje nepažnje osiguranika, namjernog postupka ili krajnje nepažnje osoba za čije postupke, prema samom zakonu, odgovara osiguranik, štete nastale zbog nastupanja ratnih i političkih rizika i rizika štrajka, nastupanja nuklearnih rizika ( ugovorom o osiguranju se može drugačije odrediti ). To se ne odnosi na štete nastale zbog namjernog postupka ili krajnje nepažnje posade broda, a ni na štete nastale zbog radnji ili propusta osiguranika – zapovjednika ili drugog člana posade broda ili pilota u plovidbi i rukovanju brodom.

 21. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA • UGOVARATELJ OSIGURANJA: 1. Prijava svih okolnosti značajnih za ocjenu težine rizika – čl. 689. PZ – a; 2. Prijava svih okolnosti koje bi mogle utjecati na donošenje odluke o sklapanju ugovora o osiguranju i uvjetima osiguranja – čl. 690. PZ – a; 3. Plaćanje premije osiguranja – neposredno nakon sklapanja ugovora o osiguranju ( ako nije drugačije ugovoreno ) – čl. 700. PZ – a;

 22. 4. Obveza pravovremenog prijavljivanja u osiguranje – kod osiguranja robe, čl. 738. PZ – a; 5. Pravo zahtijevati izdavanje police ZA TRAJANJA OSIGURANJA: • Voditi brigu o osiguranom predmetu pažnjom dobrog privrednika; • Poduzimati razborite mjere potrebne da se izbjegne nastanak štete; • Ne poduzimati ništa što bi onemogućilo ostvarenje prava na naknadu štete od osobe odgovorne za štetu, tj. prava subrogacije osiguratelja; • Obavijestiti osiguratelja o svim promjenama rizika koje su predviđene ugovorom o osiguranju ( promjena putovanja, skretanje s puta i sl. )

 23. NASTANKOM OSIGURANOG SLUČAJA: • Poduzeti, po mogućnosti u suglasnosti s osiguravateljem, sve razumne mjere potrebne da se izbjegne odnosno smanji šteta; • Obavijestiti o nastaloj šteti osiguravatelja ili njegova ovlaštenog predstavnika čim sazna za štetu; • Osigurati pravo na naknadu štete od osobe odgovorne za štetu. • Podnijeti odštetni zahtjev

 24. OSIGURATELJ: • Izdavanje police osiguranja – na zahtjev ugovaratelja osiguranja ( uredno izdana i potpisana polica osiguranja ) – čl. 691. PZ – a; • Obveza isplate naknade za štetu – samo do svote navedene u ugovoru o osiguranju na koje je osiguranje sklopljeno ( ako nije PZ –om ili ugovorom drugačije ugovoreno ) – čl. 696. PZ - a

 25. OSIGURANJE BRODA • PREDMET OSIGURANJA: • Trup broda, njegovi strojevi, uređaji i oprema, redovite zalihe goriva, maziva i ostalog brodskog materijala te zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda. • Redovne zalihe su osigurane i kada nisu u ugovoru posebno navedene - Ako je izričito ugovoreno, osiguranjem broda bit će obuhvaćene i izvanredne zalihe goriva, maziva i ostalog materijala te zalihe hrane i pića koje ne služi za redovite potrebe posade broda te troškovi opremanja i osiguranja broda.

 26. OSIGURANJE BRODA NA ODREĐENO PUTOVANJE: - Brod se osigurava dok traje plovidba od polazne do odredišne luke. - Ako brod plovi s teretom – osiguranje počinje početkom ukrcavanja tereta u polaznoj luci navedenoj u ugovoru o osiguranju i traje dok se teret ne iskrca u odredišnoj luci, ali ne dulje od 21 dan nakon dolaska u luku. - Ako se u polaznoj luci teret ne ukrcava – osiguranje počinje kad brod stigne ili se odveže u toj luci da bi krenuo na osigurano putovanje, a prestaje kada se brod usidri ili priveže u toj luci.

 27. OSIGURANJE BRODA NA ODREĐENO VRIJEME: - Ako se osiguranje broda na vrijeme završava dok se brod nalazi na putovanju, osiguranje se produljuje do prve odredišne luke, ako se osiguranik nije toga odrekao prije proteka osiguranog vremena. - Osiguranje se produljuje i za trajanja neodgodivih popravaka oštećenja pokrivenih osiguranjem koji su započeti u tijeku trajanja ili neposredno poslije proteka osiguranja, a izvode se bez neopravdanog zadržavanja ako se brodom za to vrijeme ne može koristiti u gospodarske svrhe. - Osiguravatelj ima pravo na dopunsku premiju razmjerno vremenu za koje je osiguranje produljeno.

 28. OSIGURANJE BRODOVA PREMA INSTITUTSKIM KLAUZULAMA • Odredbe o osiguranju brodova prema PZ – u (čl. 726. – 730. ) su dispozitivne pravne naravi; • Ugovor o osiguranju brodova stoga je najvažniji izvor prava za reguliranje ovog ugovornog odnosa. • Primjena standardiziranih uvjeta osiguranja – sastavni dio ugovora o osiguranju brodova. • Najpoznatiji uvjeti za osiguranje brodova su institutske klauzule

 29. 1. Institute Time Clauses – Hulls ( donesene 1888. god. ) 2. Revizija 1983. i 1995. god. 3. International Hull Clauses iz 2003. god. Ad 1. ) • prve institucijske klauzule za osiguranje brodova Ad 2. ) • Primjena samo uz obrazac nove pomorske police • 1983. god. – Institute Time Clauses – Hulls, namijenjene su za osiguranje brodova na određeno vrijeme, ujedno su i standardni uvjeti za osiguranje brodova. Nabrojeni su rizici koji su osigurani prema tim klauzulama: • a) Perils Clause – gubitak ili oštećenje osiguranog broda nastao zbog opasnosti od mora, požara, eksplozije, piraterije..; gubici ili oštećenja osiguranog broda koji su nastali zbog nepažnje zapovjednika, nezgoda prilikom ukrcavanja… • b) Pollution Hazard Clause – osiguranjem su pokrivene i štete na brodu uzrokovane postupkom organa državne uprave u sprječavanju nastanka ili smanjenja onečišćenja.

 30. 1995. god. – usklađivanje uvjeta osiguranja s razvojem međunarodnog pomorskog prava; • Navođenje koji su troškovi spašavanja pokriveni osiguranjem, a koji nisu • Osiguranje pokriva: svako povećanje nagrade za spašavanje na ime napora i vještine spašavatelja u sprječavanju ili smanjenju štete na okolišu • Osiguranje ne pokriva: izdatke za posebnu naknadu spašavatelju; odgovornost za onečišćenje, troškovi preventivnih mjera u zaštiti mora od onečišćenja • Continuation Clause • Classification Clause

 31. Ad 3. ) • Zbirka ugovornih klauzula namijenjenih osiguranju prekomorskih brodova • Namjera im je da zamjene institutske klauzule • Poboljšana verzija prijašnjih klauzula, suvremenija rješenja

 32. ŠTETE ISKLJUČENE IZ OSIGURANJA BRODA: • Opća isključenja (vrijede za sve osigurane predmete) – propisana su čl. 708. PZ. • Posebna (specifična) isključenja – odnose se samo na brod kao osigurani predmet. • Štete nastale posredno ili neposredno zbog mane ili nesposobnosti broda za plovidbu, ako je osiguranik za njih znao ili mogao saznati dužnom pažnjom i spriječiti nastanak štete. • Ovo se isključenje ne primjenjuje na štete nastale zbog mane ili nesposobnosti broda za plovidbu za koje je osiguravatelj bio obaviješten ili saznao na drugi način pri sklapanju ugovora o osiguranju. • Kod osiguranja broda na određeno vrijeme – iz osiguranja su isključene i štete nastale posredno ili neposredno zbog rizika ostvarenih izvan granice plovidbe predviđene ugovorom o osiguranju.

 33. OSIGURANJE ROBE • Čl. 731. – 738. PZ – a • Osiguranje robe ( kargo osiguranje, Marine Cargo Insurance ) – ugovor o osiguranju robe i drugih stvari koje se prenose ili prevoze brodovima ( predmet osiguranja ). Pojam osiguranja robe nije definiran u PZ – u. • Roba – svaka tjelesna pokretna stvar ( neovisno o prirodi stvari, obliku, težini, vrijednosti – nakit, vrijednosni papiri, žito…). • Ugovor o osiguranju robe u pomorskom prijevozu – podvrsta ugovora o pomorskom osiguranju. Bitno je da se roba kao predmet osiguranja bude objekt pomorskog prijevoza.

 34. Pri određivanju visine ugovorene vrijednosti robe odnosno osigurane svote, kao kriterij se uzima stvarna vrijednost robe (tržišna vrijednost u polaznom mjestu na početku osiguranja). • Dopušteno je da stranke kao stvarnu vrijednost osigurane stvari robe mogu ugovoriti vrijednost robe na kraju putovanja, pa tada ona uključuje još troškove osiguranja+vozarine+carine+ostale troškove u vezi s prijevozom i isporukom robe+određeni postotak na ime očekivane dobiti. • Dodatne pojedine vrijednosti uključene u osiguranu svotu nije potrebno posebno iskazivati u polici osiguranja.

 35. OSIGURANJE ROBE NA ODREĐENO PUTOVANJE: • Roba se osigurava za vrijeme prijevoza na određenoj relaciji koja se utvrđuje ugovorom ili policom. • Osiguranje počinje od početka ukrcavanja na prvo prijevozno sredstvo u mjestu predviđenom u ugovoru o osiguranju i traje dok se roba ne iskrca s posljednjeg prijevoznog sredstva u odredištu predviđenom ugovorom. • To znači da je osiguranjem pokriven čitav prijevozni pravac, neovisno o tome obavlja li se prijevoz samo jednim oblikom prometa ili u okviru više njih. • Osiguravatelj nije dužan nadoknaditi štete nastalu poslije odstupanja od osiguranog putovanja ako je zbog postupka osiguranika ili po njegovu pristanku došlo do znatnijeg odstupanja od osiguranog putovanja.

 36. OPĆI UGOVORI O OSIGURANJU ROBE: • Ako se veći broj pošiljaka koje se uzastopce otpremaju osigurava jednim ugovorom samo u općim crtama – ugovaratelj osiguranja je dužan za sve takve pošiljke naknadno prijaviti osiguravatelju kad se otpreme, sa svim podacima potrebnim za konačno utvrđivanje obveza stranaka, u skladu s općim ugovorom o osiguranju. • Ako općim ugovorom o osiguranju nije utvrđena širina pokrića koja se daje ili vrijednost na koju se pojedine pošiljke osiguravaju – ugovaratelj osiguranja je dužan svoj zahtjev u tom pogledu prijaviti osiguravatelju (po mogućnosti prije početka putovanja). • U slučaju neudovoljavanju dužnosti pravovremenog prijavljivanja pošiljaka u osiguranje – pošiljke će se smatrati osiguranim samo od osnovnih rizika. • Ako ugovaratelj osiguranja namjerno ili iz krajnje nepažnje ne prijavi pravodobno pošiljke u osiguranje – osiguratelj ima pravo raskinuti opći ugovor o osiguranju i odbiti isplatu naknade za štete nastale od neprijavljenih pošiljaka.

 37. OSIGURANJE ROBE PREMA INSTITUTSKIM KLAUZULAMA • Kod osiguranja robe – primjena standardiziranih ugovornih klauzula ( institutske klauzule ) • opće klauzule za osiguranje pomorskih ( transportnih ) rizika • Posebne klauzule za osiguranje ratnih rizika i rizika štrajka A1) Institutske klauzule A – osigurani su svi rizici gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim onih izričito isključenih iz osiguranja. A2) Institutske klauzule B – osigurani su rizici: • gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta koji se razborito mogu pripisati: požaru, nasukavanju, potonuću, sudaru ili udaru, potresu, itd.; • Također su osigurani rizici gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta nastali zbog: žrtvovanja u zajedničkoj havariji, izbacivanja tereta u more, prodora morske vode, itd.; • potpuni gubitak svakog koleta nastao padom u more ili padom za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja s broda.

 38. A3) Institutske klauzule C – osigurani su gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji se razborito može pripisati: • isto kao i kod A2) pod a) ( ne kada je riječ o gubitku ili oštećenju osiguranog predmeta koji se razborito može pripisati potresu, vulkanskoj erupciji ili udaru broda ) + iskrcaju tereta u sklonišnoj luci; • Isto kao i kod A2) pod b) ( ne kada je riječ o gubitku ili oštećenju osiguranog predmeta nastalog zbog prodora morske vode u brod, drugo plovilo..)

 39. B ) Institutske klauzule za osiguranje ratnih rizika i rizika štrajka • Sadrže dvije klauzule o osiguranim rizicima: Klauzula o osiguranim rizicima i Klauzula o zajedničkoj havariji B1) Institucijske klauzule za osiguranje ratnih rizika • Osiguran je gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastao zbog: • rata, građanskog rata, pobune, ustanka, građanskog sukoba; • Zarobljavanja, zapljene, zaustavljanja; • Zaostalih mina, torpeda, bombi i drugog napuštenog oružja • Pokrivene su samo štete koje su posljedica ratnog čina ( mora postojati ratno stanje ). B2 ) Institucijske klauzule za osiguranje rizika štrajka • Osigurane su štete koje su prouzročili: • štrajkaši, radnici otpušteni s posla, osobe koje sudjeluju u građanskim nemirima, nasiljima; • Teroristi ili osobe koje djeluju s političkim pobudama. - Ovim osiguranjem pokriveni su samo fizički gubici ili oštećenja osiguranog predmeta

 40. ŠTETE ISKLJUČENE IZ OSIGURANJA ROBE: • Opća isključenja (vrijede za sve osigurane predmete) – propisana su čl. 708. PZ. • Posebna (specifična) isključenja – odnose se samo na robu kao osigurani predmet. • Štete nastale zbog mane ili prirodnih svojstava robe – ako nije drugačije ugovoreno. • Ovo se pravilo primjenjuje i u slučaju kada je do štete došlo zakašnjenjem prijevoznog sredstva.

 41. OSIGURANJE VOZARINE • Ugovor o osiguranju kojim se osigurava interes što ga jedna osoba ima u odnosu na vozarinu. Vozarina obuhvaća sve izdatke prijevoznika za provođenje ugovorenog prijevoza, a koje prema ugovoru ima pravo potraživati od korisnika prijevoza (pogonski troškovi, troškovi posade, troškovi ukrcaja, slaganja i iskrcaja, vrijeme stojnica…) • Interes u odnosu na vozarinu osigurava se u okviru osiguranja broda odnosno robe ili sklapanjem posebnog ugovora o osiguranju vozarine. Materijalni interes za osiguranjem vozarine mogu imati osobe koje su na strani broda (brodar, naručitelj iz brodarskog ugovora) i osobe na strani tereta (vlasnik, naručitelj ili krcatelj iz ugovora o prijevozu stvari morem) • Osigurani predmet je bruto svota vozarine, osim ako nije drugačije ugovoreno. Riječ je o punom iznosu vozarine na koju brodar ima pravo.

 42. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI • Osiguranje od odgovornosti osiguranika za štete nanesene trećim osobama obuhvaća svote koje je osiguranik obvezan platiti tim osobama u vezi sa svojom odgovornošću pokrivenom osiguranjem, te troškove potrebne za utvrđivanje njegove obveze. • Osiguratelj odgovornosti pruža pokriće u granicama propisanim za brodara, pa se i ovdje primjenjuje institut ograničene odgovornosti propisan za brodovlasnika i druge osobe na strani broda • Ako je ugovorom predviđena svota na koju je odgovornost osigurana – naknada se isplaćuje do svote predviđene ugovorom o osiguranju. • Ako ugovorom nije predviđena visina osigurane svote – naknada se daje u visini osiguranikove odgovornosti • Ako je odgovornost brodara pokrivena istim ugovorom kojim je osiguran brod – naknada iz osiguranja odgovornosti daje se neovisno o visini naknade ostalih šteta pokrivenih osiguranjem broda. • Ako je u ugovoru o osiguranju predviđena samo svota na koju je osiguran brod – smatra se da je na istu svotu osigurana i odgovornost brodara.

 43. Za ostvarivanje prava na naknadu s naslova osiguranikove odgovornosti prema trećima nije potrebno da osiguranik najprije isplati naknadu štete trećoj osobiosim ako nije drugačije ugovoreno. • Izvori nastanka odgovornosti brodara: ugovorna odg., izvanugovorna odg., odgovornost za obveze prema vlastitoj posadi

 44. P&I KLUBOVI • Društva za uzajamno osiguranje odgovornosti brodara/brodari se samostalno udružuju/međusobno snose rizike unutar kluba/članovi su brodovi pojedinog brodara • P&I klubovi osiguravaju: a) ugovornu odgovornost brodara – ugovor o prijevozu putnika, ugovor o prijevozu stvari… b) izvanugovornu odgovornost brodara – odgovornost za izlijevanje ulja s broda, onečišćenje mora, sudar brodova… c) odgovornost za obveze prema posadi – smrt i tjelesne ozljede, repatrijacija…

 45. IZRAVNA TUŽBA PREMA OSIGURATELJU – ACTIO DIRECTA • Oštećana osoba ima pravo na izravnu tužbu protiv osiguratelja: 1. kada je to posebno propisano; 2. za tražbine članova posade broda zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja • Kod obveznog osiguranja odgovornosti – u povodu izravne tužbe osiguratelj ne može tužitelju istaknuti prigovore koje bi mogao istaknuti svojem osiguraniku - samostalno pravo treće osobe prema osiguratelju • Kod neobveznog osiguranja odgovornosti – u povodu izravne tužbe osiguratelj može istaknuti tužitelju sljedeće prigovore: a) one koje osiguranik može istaknuti trećoj osobi; b) one koje bi osiguratelj mogao istaknuti osiguraniku - nesamostalno pravo treće osobe prema osiguratelju