Download
wydzia strategii i rozwoju powiatu olga walaszkowska kartuzy 16 czerwca 2010 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 16 czerwca 2010 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 16 czerwca 2010 r.

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 16 czerwca 2010 r.

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 16 czerwca 2010 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekty edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego na lata 2010-2012Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 16 czerwca 2010 r.

 2. Projekty dla szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego • W odpowiedzi na konkurs 01/PO KL/9.2/2009 Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu przygotował 2 wnioski o dofinansowanie projektów skierowanych do szkół zawodowych Powiatu • Przygotowanie projektów poprzedzone zostało wnikliwą analizą struktury bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz analizą lokalnego rynku pracy – tak by proponowane wsparcie odpowiadało na realne potrzeby. • Przeprowadzono analizy statystyczne w szkołach zawodowych powiatu (kierunki nauczania – ilość uczniów, ilość dziewcząt i chłopców) • Przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkół na temat zapotrzebowania na poszczególne typy wsparcia – zajęcia dodatkowe, kursy certyfikowane i doradztwo zawodowe • W przygotowaniu projektów wykorzystano doświadczenie Wydziału związane z zarządzaniem projektami edukacyjnymi oraz innowacyjne rozwiązania • W efekcie prac złożono 2 projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i zostały wyłonione do dofinansowania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu „Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym • Wartość projektu: 539 140,80 zł (w tym wkład własny niepieniężny o wartości: 68 740,80 zł) • Termin Realizacji: od 02.08.2010 do 31.12.2011 • Wsparciem zostaną objęte szkoły: • ZSZiO w Kartuzach • ZSZiO w Żukowie • ZSP w Somoninie • ZSP w Przodkowie • ZSP w Sierakowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 4. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Cel Główny projektu: • Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu, odpowiedniej ścieżki kształcenia a także wyposażenie w umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez rozszerzenie oferty szkół zawodowych o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnozawodowym. • Cele szczegółowe: • Poradnictwo indywidualne i grupowe przełamujące stereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym • Przygotowanie Uczestników Projektu do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących życia zawodowego, ścieżki kształcenia, dokonania trafnego wyboru zawodu • Zróżnicowanie wsparcia dla Dziewcząt i chłopców – z uwzględnieniem zas. równych szans • Przygotowanie do roli pracownika/pracowniczki • Umożliwienie stałego bezpłatnego dostępu do informacji online w siedzibie szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 5. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Uczestnicy projektu: • 2500 uczniów Szkół Zawodowych z terenu Powiatu Kartuskiego. • Etap edukacji ponadgimnazjalnej jest czasem podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształcenia lub wyboru ścieżki zawodowej. Decyzje te są często podejmowane pochopnie przy pomocy potocznych informacji i stereotypów dotyczących ról społecznych. Dlatego ważne jest objęcie tej grupy profesjonalnym wsparciem indywidualnym i grupowym w zakresie doradztwa zawodowego oraz przekazywanie rzetelnych informacji dotyczących rynku pracy, budowanie świadomości konsekwencji podejmowanych wyborów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 6. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia: • POWOŁANIE 6 OŚRODKÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO: • W kazdej ze szkół zatrudnienie doradców zawodowych (razem 1800 godzin doradztwa) • Doradztwoindywidualne i grupowe, warsztaty, ćwiczenia • Wyposażenie stanowisk pracy doradców w materiały szkoleniowe, publikacje, programy komputerowe • Przeprowadzenie i opracowanie 900 testów badajacych orientację i predyspozycje zawodowe uczniów • Stworzenie zintegrowanej sieci informacyjnej online NOWOŚĆ!! – bezpośredni i darmowy dostęp do informacji dotyczących rynku pracy, edukacji, ofert pracy, studiów, informacje o projekcie, stworzenie specjalnej strony internetowej wraz z bieżącymi aktualizacjami – w każdej ze szkół stanie „Kiosk internetowy” będący portalem dostępu do tych informacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 7. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Przykładowy Kiosk Internetowy • Dotykowy monitor LCD zapewnia obsługę bez konieczności używania myszki i klawiatury. • Podłączenie do sieci lokalnej lub internetu umożliwia użytkownikowi dostęp do wybranych zasobów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 8. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia: • WYJAZDY EDUKACYJNE DO SIEDZIB PRZEDSIEBIORSTW, INSTYTUCJI NAUKOWYCH, NA UCZELNIE • Łącznie 36 wyjazdów dla wszystkich szkół • Prezentacje firm – praktyczne aspekty prowadzenia działalności • Szkoły wyższe – udział w dniach otwartych, wykładach, informacje nt. rekrutacji • Nawiazanie współpracy z przedsiębiorcami • WARSZTATY AUTOPREZENTACJI – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa z klientem, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych CV, list motywacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 9. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia: • WYJAZDY NA TARGI PRACY, I WYDARZENIA NAUKOWE • Wojewódzkie Targi Pracy – organizator WUP w Gdańsku • Bałtycki Festiwal Nauki – organizowane przez m.in. UG i PG • Gdański Salon Maturzystów – kampania informacyjna Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” • Targi Akademia – targi szkół policealnych i uczelni wyższych z całego regionu • Dziewczyny na Politechniki – specjalny dzień otwarty PG tylko dla dziewcząt. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 10. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia: • TARGI SZKÓŁ – bioracych udział w projekcie • Możliwośc skorzystania z doradztwa zawodowego indywidualnego • Prezentacja oferty edukacyjnej szkół • Wymiana doświadczeń między szkołami • Przygotowanie stoisk informacyjnych każdej szkoły • SPOTKANIA Z PRACIODAWCAMI, PRZEDSTAWICIELAMI RYNKU PRACY • Nawiązanie współpracy z pracodawcami • Bezpośrednie spotkania pracodawców z uczniami • Informacje na temat oczekiwań pracodawców w stosunku do pracowników • Możliwość zadawania pytań pracodawcom Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 11. Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego • Zarządzanie i promocja projektu • Projekt realizowany będzie przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu - realizacja harmonogramu i budżetu projektu • Obsługa księgowa prowadzona będzie przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego • Realizacja projektu uwzględniać będzie zastosowanie ustawy PZP • PROMOCJA • Artykuły w lokalnych Mediach • Targi Szkół • Materiały promocyjno-informacyjne • Strona internetowa projektu • W miesiącu sierpniu rozpocznie się organizacja techniczna projektu, we wrześniu rekrutacja pracowników i spotkania organizacyjne z doradcami – następnie rekrutacja Uczestników i rozpoczęcie działań wsparcia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 12. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu „Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych” • Wartość projektu: 947 548,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny o wartości: 120 816,00 zł) • Termin Realizacji: od 01.09.2010 do 31.12.2011 • Wsparciem zostaną objęte szkoły: • ZSZiO w Kartuzach • ZSZiO w Żukowie • ZSP w Somoninie • ZSP w Przodkowie • ZSP w Sierakowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 13. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Cel Główny projektu: • Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół powiatu o elementy pożądane na lokalnym i regionalnym rynku pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. • Cele szczegółowe: • Wyrównanie szans młodych kobiet i mężczyzn poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do realnych potrzeb pracodawców • Zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki kursom certyfikowanym, niedostępnym dla uczniów ze względu na ich koszt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 14. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Uczestnicy projektu: • W projekcie wezmą udział dziewczęta i chłopcy 792 osoby– uczniowie szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego, kształcący się w zawodach cenionych na rynku pracy związanych z budownictwem, gastronomią, transportem, spawalnictwem i ekonomią. • Zrekrutowane zostaną osoby zainteresowane uzupełnieniem swoich kompetencji w formie zajęć pozalekcyjnych • Ze względu na gorsza sytuacje kobiet na rynku pracy rekrutacja będzie miała proporcje 60% dziewczęta – 40% chłopcy – by skierować większe wsparcie do grupy w gorszym położeniu. • Warunkiem skorzystania ze specjalistycznego wsparcia (np. kurs spawania, prawo jazdy) będzie spełnienie wymagań ustawowych w tym zakresie (badania, BHP, zdolność wykonywania zawodu) • Rekrutacja zachodzić będzie przed każdym z 3 semestrów w których trwać będzie projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 15. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia: • KÓŁKO REGIONALNO GASTRONOMICZNE Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁU • Zajęcia rozwijające wiedze i umiejętności w zakresie – przygotowania i prezentacji potraw, dań, komponowania menu, przygotowania, obsługi bankietów i przyjęć • zajęcia w ZSP Sierakowice, Somonino i Prozodkowo – grupa 12 os. w każdej ze szkół i w każdym semestrze • zakup materiałów dydaktycznych oraz produktów niezbędnych do przygotowania potraw. • KÓŁKO INFORMATYCZNE • Zdobywanie umiejętności w zakresie obsługi i wykorzystywania oprogramowania i sprzetu – praca z bazami danych, otoczenie sieciowe, grafika, animacja, projektowanie stron www. • zajęcia dla ZSZiO w Żukowie i ZSP w Przodkowie • zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 16. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia • KURS PRAWA JAZDY KAT B I C (usługa obca) • Kurs przygotowujący do egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdami • Badania lekarskie w ramach wsparcia • Kategoria B –razem 60 os. • Kategoria C – razem 24 os. • Priorytetowo do wsparcia rekrutowane będą dziewczęta zgodnie z zasadą równości szans Kobiet i mężczyzn • Wsparcie łącznie dla 84 osób w tym 50 dziewcząt i 34 chłopców • Zakup niezbędnych pomocy – podręczniki notatniki itp. • KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO • We wszystkich 6 –ciu szkołach • Grupy 12 os. • Łączenie wszystkich umiejętności językowych (mowa, czytanie, pisania, rozumienie • Nauczanie specjalistycznego języka uwzględniającego słownictwo związane z zawodem, autoprezentacja, wypełnianie dokumentów w j. angielskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 17. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia • KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO CD… • W ramach wsparcia zakupione zostaną niezbędne pomoce – książki, słowniki, ćwiczenia, materiały biurowe • W ramach cross-financingu zakup 6-ciu Tablic Interaktywnych dla każdej ze szkół wraz z oprogramowaniem do obsługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 18. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia • KURS SPAWALNICZY • 72 osoby objęte zostaną wsparciem • Zajęcia przy ZST w Kartuzach • Część teoretyczna i praktyczna • Kurs zgodny z wytycznymi instytutu spawalnictwa w Gliwicach • W ramach wsparcia egzamin państwowy • Zakup niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych • W ramach cross-financingu Zakup spawarki MIGOMAT o wartości ok.. 12 tys. zł • AUTORYZOWANE SZKOLENIE Auto CAD (usługa obca) • Zajęcia dla ZST w Kartuzach • I stopień 60 os. objętych wsparciem • II stopień 60 os. objętych wsparciem • Kurs certyfikowany obsługi programu do projektowania dwu i trójwymiarowego: tworzenie geometrii dwuwymiarowej, wymiarowanie, kreskowanie, zaawansowane obiekty w przestrzeni i płaszczyźnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 19. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia • KURS OBSŁUGI PROGRAMU INSERT i PŁATNIK • Zajęcia dla ZSZiO w Kartuzach i Żukowie • Wsparcie dla 180 os. w ciągu 3 semestrów • Kurs obsługi działów rachmistrz, rewizor, subiekt i gratyfikant • Kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych (dodatkowe godziny praktyczne dla uczniów) • Udział zewnętrznych ekspertów • Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych cla uczestników wsparcia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 20. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia inne: • KONFERENCJA • Udział nauczycieli, uczestników projektu, przedstawicieli JST i przedsiębiorców • Informacje na temat projektu i typów wsparcia • Dyskusja na temat potrzeb i uwarunkowań rynku pracy w konfrontacji z ofertą edukacyjną szkół zawodowych • SPOTKANIA-WARSZTATOWO-KONSULTACYJNO-ROBOCZE: • Wsparcie dla nauczycieli prowadzących zajęcia • Spotkania z pracodawcami – sugestie, doświadczenia, oczekiwania w stosunku do przyszłych pracowników • Organizacja praktyk dla uczestników • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miedzy nauczycielami z różnych szkół. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 21. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Typy wsparcia inne: • KONFERENCJA • Udział nauczycieli, uczestników projektu, przedstawicieli JST i przedsiębiorców • Informacje na temat projektu i typów wsparcia • Dyskusja na temat potrzeb i uwarunkowań rynku pracy w konfrontacji z ofertą edukacyjną szkół zawodowych • SPOTKANIA-WARSZTATOWO-KONSULTACYJNO-ROBOCZE: • Wsparcie dla nauczycieli prowadzących zajęcia • Spotkania z pracodawcami – sugestie, doświadczenia, oczekiwania w stosunku do przyszłych pracowników • Organizacja praktyk dla uczestników • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miedzy nauczycielami z różnych szkół. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 22. Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego • Zarządzanie i promocja projektu • Projekt realizowany będzie przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu we współpracy ze szkołami Zawodowymi - realizacja harmonogramu i budżetu projektu • Obsługa księgowa prowadzona będzie przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego • Realizacja projektu uwzględniać będzie zastosowanie ustawy PZP • PROMOCJA • Artykuły w lokalnych Mediach • Targi Szkół • Materiały promocyjno-informacyjne • Strona internetowa projektu • W miesiącu wrześniu rozpocznie się organizacja techniczna projektu, rekrutacja pracowników i nauczycieli, spotkania organizacyjne – następnie rekrutacja Uczestników i rozpoczęcie wsparcia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 23. „Galaktyka Możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcącychPowiatu Kartuskiego” NOWY PROJEKT Dla uczniów Szkół Ogólnokształcących

 24. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • W odpowiedzi na konkurs 01/POKL/9.1.2/2010 złożono projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 100 582,00 zł • Okres realizacji sierpień 2010 – czerwiec 2012 • Projekt zakłada wsparcie dla 396 uczniów szkół ogólnokształcących mieszkających poza miastem, z terenów wiejskich, którzy ze względu na odległość od miejsc w których skupia się edukacja, mają utrudniony do niej dostęp. • Projektem zostanie objętych 5 szkół ogólnokształcących Powiatu – w tym nowo tworzone Liceum przy ZSP w Somoninie. • Tym razem wsparcie zostanie skierowane do uczniów zdolnych, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich umiejętności w formach pozalekcyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 25. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • Badania poprzedzające przygotowanie projektu ujawniły dużą wśród uczniów potrzebę organizowania kursów certyfikowanych które potwierdzałyby ich umiejętności, lub umożliwiały im dalszą edukację na poziomie akademickim. • Badania ukazały też, że dużą barierą w dostępie do edukacji dodatkowej jest odległość od miejsca zamieszkania do ośrodków edukacji - związane jest to z sytuacją materialną i barierą psychologiczną, która w konsekwencji doprowadza do powstania stereotypu „gorszej – gorzej wykształconej” młodzieży wiejskiej. • Projekt powstał we współpracy z dyrektorami placówek oraz nauczycielami którzy zaproponowali prowadzenie zajęć dodatkowych w zakresie matematyki fizyki i chemii. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 26. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • Wsparcie w projekcie: • Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Kartuz w ZSO i ZSZiO – ze względu na specyficzną grupę docelową – uczniów zdolnych zainteresowanych uczestnictwem w specjalistycznych zajęciach, oraz ze względu na przełamywanie bariery mobilności wśród uczniów z terenów wiejskich • Uczestnicy zajęć (którzy nie są uczniami szkół z na terenie Kartuz) otrzymają zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do Kartuz i z powrotem. • Ze względu na strukturę ogółu uczniów w LO do wsparcia zrekrutowane zostaną dziewczęta w 66% i chłopcy 33,4% • Ze względu na atrakcyjność proponowanych zajęć do wsparcia zakwalifikowani zostaną uczniowie którzy spełnią odpowiednie wymagania. Zostanie też utworzona lista rezerwowa Uczestników projektu. W celach rekrutacji utworzona zostanie specjalna komisja rekrutacyjna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 27. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • ZAJĘCIA DODATKOWE I KURSY CERTYFIKOWANE • Kurs języka angielskiego • przygotowujący do egzaminu FCE – 2 edycje z 2 grupy x 10 os – kurs zakończony egzaminem zewnętrznym • Przygotowujący do egzaminu CAE – 2 edycje x 1 grupa x 10 os – kurs zakończony egzaminem zewnętrznym. • Kurs języka niemieckiego • przygotowujący do egzaminu ZD – 2 edycje z 2 grupy x 10 os – kurs zakończony egzaminem zewnętrznym • Przygotowujący do egzaminu ZMP – 2 edycje x 1 grupa x 10 os – kurs zakończony egzaminem zewnętrznym. • Kurs języka francuskiego • przygotowujący do egzaminu DELF I lub II – 2 edycje z 2 grupy x 10 os – kurs zakończony egzaminem zewnętrznym KURSY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SZKOŁY JĘZYKOWE SPECJALIZUJĄCE SIĘ W PROWADZENIU TEGO TYPU ZAJĘĆ, KTÓRE WYŁONIONE ZOSTANĄ NA DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Uzupełnieniem wsparcia będzie organizacja dla uczestników szkoleń wyjazdu edukacyjnego – 4 dniowy intensywny kurs językowy z udziałem native speakerów – budowanie praktycznych kontekstów użycia języka obcego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 28. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • ZAJĘCIA DODATKOWE I KURSY CERTYFIKOWANE • ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI – poziom rozszerzony - 2 edycje x 2 grupy x 15 osób • Zajęcia prowadzone przez zatrudnionych w tym celu nauczycieli akademickich • Rozszerzenie zagadnień o elementy nie objęte programem nauczania • Poszerzenie wiedzy uczniów w akademickiej formie • Każdy z uczestników otrzyma pomoc dydaktyczną w postaci kalkulatora graficznego – umożliwiającego wykonywanie skomplikowanych obliczeń • Zajęcia przy ZSO w Kartuzach • KURS ECDL • Poziom podstawowy ( 2 grupy x 10 os x 4 edycje) • Poziom zaawansowany ( 2 grupy x 10 os x 2 edycje) • Kurs zakończony certyfikowanym egzaminem zewnętrznym • Do realizacji kursu zakupionych zostanie 10 zestawów komputerowych które wzbogacą zasoby pracowni informatycznej ZSZiO w Kartuzach gdzie odbywać się będą zajęcia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 29. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • LABORATORIA W ZSO W Kartuzach • Z FIZYKI (2 edycje z 2 grupy x 12 osób) • Praktyczne zagadnienia i doświadczenia w tematyce – energia i jej przemiany, ciepło i silniki, światło, dźwięk i astronomia • Zakup wyposażenia pracowni fizycznej za sumę blisko 70 000 zł !! (teleskopy zestawy do elektroniki elektrostatyki, optyki) • Z CHEMII (2 edycje x 2 grupy x 12 osób) • Wprowadzanie elementów praktycznych doświadczeń niemożliwych do realizacji w szkole • Wykonywanie i opisywanie doświadczeń pod okiem doświadczonego laboranta • Zakup niezbędnego wyposażenia pracowni chemicznej ( naczynia, odczynniki i inne) W ramach Laboratoriów planuje się organizację Wyjazdów pt. Laboratorium w Drodze które dotyczyć będą zagadnień ekologicznych w naszym regionie – pozwolą uczniom zebrać materiał badawczy do zajęć chemicznych i fizycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 30. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE • Projekt przewiduje indywidualne konsultacje dla każdego uczestnika projektu, które odbywać się będą w każdej ze szkół ogólnokształcących. (4 godz. w tygodniu w każdej ze szkół) • Zatrudnienie wykwalifikowanego psychologa • Profilaktyka uzależnień • Niwelowanie stereotypów dotyczących ról społecznych, wykształcenia, pochodzenia • Konsultacje za pomocą chatu – w sprawach krepujących • Wprowadzenie warsztatów aktywizujących – trening umiejętności psychologicznych • Pomoc w świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej ucznia • Badanie predyspozycji Uczestników projektu • Badanie profilu ucznia Liceum Ogólnokszałcącego z terenu Powiatu Kartuskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 31. Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego • Projekt rozpocznie się w sierpniu i potrwa do końca czerwca 2012 r. • We wrześniu rozpocznie się I edycja rekrutacji • W październiku planuje się rozpoczęcie pierwszych zajęć • Projekt jest pierwszym tego typu wsparciem skierowanym dla uczniów zdolnych zamieszkałych na terenach wiejskich w naszym powiecie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 32. Dziękuję za uwagę Olga Walaszkowska Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Gdańska 26 pok. 12 tel. 58 6854005 wew 502 walaszkowska@wp.pl