Download
oftp utvalget tilpassing av offentlig tjenestepensjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OfTP-utvalget: Tilpassing av offentlig tjenestepensjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
OfTP-utvalget: Tilpassing av offentlig tjenestepensjon

OfTP-utvalget: Tilpassing av offentlig tjenestepensjon

127 Views Download Presentation
Download Presentation

OfTP-utvalget: Tilpassing av offentlig tjenestepensjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OfTP-utvalget: Tilpassing av offentlig tjenestepensjon Pensjonsforum 20. mars 2009 Roar Bergan, AID

 2. Dagens ordning – tre ulike regimer

 3. Hvordan tilpasse offentlig tjenestepensjon?

 4. Pensjonsforliket mai 2005 • «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres» • ... «de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering» • «Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor» • Rom for tolkninger!

 5. Protokoll lønnsoppgjøret 2008 • Avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor • AFP: Som i privat sektor, men vurdere avvik på noen spesifiserte punkter • Alderspensjon: Beskriver et utgangspunkt, bl.a.: • «Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut» • «Man skal kunne kombinere arbeid og pensjon uten avkorting» • Sette ned utvalg

 6. OfTP-utvalget • Partssammensatt utvalg ledet av Dag Terje Andersen • Arbeidsgruppe ledet av Jan-Erik Støstad • Lagt fram rapporten 11. mars 2009 • Temaer i mandatet: • Alderspensjon • AFP i offentlig sektor • Særaldersgrenser • Uføreytelse • Alderspensjon klart mest omfattende, og viktig for arbeidet med AFP og særaldersgrenser

 7. Rapporten fra OfTP-utvalget • Beskriver noen mulige løsninger – åpnere enn AFP • Alderspensjon: Beskriver alternative modeller uten å anbefale én modell. Mindre presis enn i AFP-utvalget • AFP: Drøfter tonivåuttak, kompensasjonstillegg og AFP til personer med særaldersgrenser • Særaldersgrenser: Peker på noen mulige, tekniske tilpassinger av pensjonsberegningen – omtaler ikke vesentlige endringer i selve systemet • Uføreytelse: Beskriver mulige tilpassinger til flertallsforslaget fra Uførepensjonsutvalget • Partene står fritt i det videre arbeidet

 8. Ny alderspensjon – ulike tidsperspektiver • Langsiktig modellHvordan tilpasse offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd og ny AFP? • Kort siktMå justere enkelte regler fra 2011 • OvergangsreglerHvordan fase inn ny, langsiktig modell?

 9. 1. Lang sikt – utgangspunkt Problemstilling: Hvordan tilpasse tjenestepensjons-ordningen til ny folketrygd og ny AFP? • Naturlig å vurdere fleksibel tjenestepensjon fra 62 år • Skal kunne kombinere arbeid og pensjon: Nøytral modell • Ikke motvirke folketrygden fra 62 år:Økt opptjening i folketrygden skal gi økt pensjon • Med dette utgangspunktet fårulike modeller relativt like egenskaper fra 62 år

 10. Nøytrale uttaksregler Kompensasjonsgrader i nøytral ordning som gir 66 prosent ved 65 år. Ingen opptjening etter 62 år

 11. Lang sikt – fire modeller Utvalget beskriver fire typer opptjeningsmodeller: • Modifisert bruttoordning • Netto ytelsesordning • Ytelsesbasert påslagsordning • Innskuddsordning Innskuddsordning neppe aktuell løsning • Mange mulige utforminger av hver modell!

 12. Viktige forskjeller mellom modellene • Modifisert bruttoordning har samordning • Opptjeningsprinsipper: • Sluttlønnsprinsipp vs. alleårsopptjening • Full opptjeningstid vs. ingen øvre grense for tellende år

 13. Pensjonsnivåer og modellvalg • Ingen vesentlig forskjell mellom modellene mht til hvilke gjennomsnittlige (samlede) pensjoner de kan gi • Men modellene vil ha ulike fordelingsegenskaper: • Påslagsmodellen trolig til fordel for • lavtlønte, • personer med lang yrkeskarriere på heltid, og • personer med hele yrkeskarrieren i offentlig sektor • Modifisert bruttoordning trolig til fordel for …

 14. Prinsippskisser ulike typer ordninger Nettoordninger Bruttoordning

 15. Påslagsordning Robust politisk og økonomisk Godt tilpasset ny folketrygd og ny AFP Alle får – og i tråd med opptjening Fordel for personer med lange karrierer og jevne inntekter Begrenser ikke mobiliteten mellom offentlig/privat sektor Forutsigbare kostnader Oversiktlige fordelingsvirkninger Ikke samordning Modifisert bruttoordning Dagens ordning godt innarbeidet Bruttogaranti ⅔ av sluttlønn Forutsigbarhet Og vinnerne er: Personer med kort yrkeskarriere sterk lønnsvekst på slutten av karrieren lang utdanning og middels lønn som går av tidlig Enklere å fase inn Fordeler ved ulike ordninger

 16. Fleksibilitet fra 62 eller 65 år? Pensjonsnivå og uttaksalder • Pensjonsnivå til dem som går av ved 65 år eller senere blir uavhengig av om tjenestepensjon kan tas ut fra 65 eller 62 år Dermed: • Kun samlet pensjon for dem som tar ut før 65 år påvirkes

 17. Men hva koster det? Netto tjenestepensjon • Bruttomodell: Anslag på kostnader svært følsomme for usikre forutsetninger om • opptjening tjenestepensjon • opptjening i folketrygden • Vanskelig å sammenlikne • ulike, nye modeller • med dagens modell

 18. 2011 2. Kort sikt – problemstillinger Hvordan skal offentlig tjenestepensjon beregnes når nye regler i folketrygden begynner å virke i 2011? Ikke aktuelt med store endringer i tjenestepensjonen til nye alderspensjonister i 2011 Nye elementer: • Fleksibel alderspensjon i folketrygden • Levealdersjustering • Nye regler for regulering

 19. 3. Innfasing av ny, langsiktig modell • Sterkere grunnlovsvern av tjenestepensjon enn av rettigheter i folketrygden • Bruttomodell kan fases inn gradvis – parallelt med ny folketrygd • Ikke aktuelt med gradvis innfasing av påslagsmodell • Må skille klarere opptjening i dagens og ny ordning • Konvertering av rettigheter? • Kan bli behov for garantiordninger

 20. Hva skjer med ulike årskull? (1) Årskullene 1943–1948: • Dagens opptjeningsmodell i folketrygden, fleksibel pensjon tidligst fra 63 år – fra 67 år hvis tar ut AFP • Dagens AFP 62–66 år • Dagens tjenestepensjon, samordning ved 67 år Årskullene 1949–1953: • Dagens opptjeningsmodell i folketrygden, fleksibel pensjon fra 62 år • Ny, livsvarig AFP fra 62 år • Dagens tjenestepensjon, samordning ved 62 (fra 2011) eller 65 år (fra 2014)

 21. Hva skjer med ulike årskull? (2) Årskullene 1954–1962: • Gradvis innfasing ny opptjeningsmodell i folketrygden, fleksibelt uttak fra 62 år • Ny, livsvarig AFP fra 62 år • Tjenestepensjon? Årskullene 1963–: • Ny opptjeningsmodell i folketrygden, fleksibelt uttak fra 62 år • Ny, livsvarig AFP fra 62 år • Tjenestepensjon?

 22. Hva må avklares i årets lønnsoppgjør? • Må gi grunnlag for å utarbeide detaljerte regler for beregning av tjenestepensjon fra 2011 • Avklare prinsipper for innfasing av fleksibel tjenestepensjon • Avklare ny, langsiktig modell for offentlig tjenestepensjon – også parametre • Avklare innfasing av ny, langsiktig modell for offentlig tjenestepensjon MEN: Det vil gjenstå et betydelig arbeid!