1 / 4

ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น

ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น.

natala
Télécharger la présentation

ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็นข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น ๑. จัดแบ่งกลุ่มเพื่อพิจารณาระดมความเห็นฯ เป็น ๕ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกจำนวน ๑๖ ท่าน ดังนี้กลุ่มที่ ๑ : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างกลุ่มที่ ๒ : การบริหารสัญญากลุ่มที่ ๓ : การประกวดราคาจ้าง(ก่อสร้าง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่ ๔ : การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคากลุ่มที่ ๕ : การพิจารณาผู้ทิ้งงาน

  2. ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น (ต่อ) ๒. แต่ละกลุ่ม มีวิทยากรประจำกลุ่ม กลุ่มละ ๒ ท่าน ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ : นางสาวรัตนา ยินดี นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มที่ ๒ : นางสาวพนิดา พิทยาธรเทพ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๓ : นางสาววารี แว่นแก้ว นิติกรชำนาญการ นางสาวสุพิชฌาย์ อนันต์กิตติกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มที่ ๔ : นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา นิติกรปฏิบัติการ นายจิตเกษม น้อยไร่ภูมิ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๕ :นางเย็นตา ครุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายเฉลิม ลิขิตมงคล นิติกร

  3. ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น (ต่อ) ๓. ทุกกลุ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประจำ กลุ่มละ ๑ เครื่อง ๔. ให้แต่ละกลุ่ม เลือกประธานกลุ่มฯ ๑ ท่าน เลขานุการ ๑ ท่าน และอาจมีผู้ช่วย-เลขานุการตามจำนวนที่กลุ่มฯ เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ ๕. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาระดมความเห็นและให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที่กำหนดให้สำหรับแต่ละกลุ่ม ๖. ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการพิจารณาระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ และจัดทำสื่อนำเสนอ (ใช้ Microsoft PowerPoint) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ๗. ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกผู้ที่จะเป็นผู้แทนกลุ่มฯ เพื่อนำเสนอสรุปผลการพิจารณาระดมความเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ (มีได้มากกว่า ๑ ท่าน)

  4. ข้อกำหนดในการแบ่งกลุ่มและระดมความเห็น (ต่อ) ๘. ในการนำเสนอสรุปผลการพิจารณาระดมความเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มฯต่อที่ประชุมใหญ่ มีข้อกำหนดสำหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ • ผู้แทนกลุ่มใช้เวลานำเสนอฯ กลุ่มละไม่เกิน ๑๕ นาที • ที่ประชุมใหญ่สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็น ไม่เกิน ๑๐ นาที • สาระสำคัญที่ผู้แทนแต่ละกลุ่มฯ นำเสนอ อย่างน้อยต้องประกอบ ด้วยหัวข้อต่อไปนี้ • - สาระสำคัญของประเด็น (โจทย์) ที่กำหนดให้พิจารณาระดมความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ • - ผลสรุปการพิจารณาระดมความเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มฯ • - ข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติมของกลุ่ม (ถ้ามี)

More Related