1 / 10

Informatiemiddag h/v

Informatiemiddag h/v. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. april 2010. Agenda. Welkom door Hans Ervaringen team Ervaringen ouders; evaluatie tevredenheids- onderzoek Schooljaar 2010 – 2011 Mogelijkheid tot uitwisseling met elkaar en met docenten. Visie. Groei in Evenwicht.

nedaa
Télécharger la présentation

Informatiemiddag h/v

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Informatiemiddag h/v Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.april 2010

  2. Agenda • Welkom door Hans • Ervaringen team • Ervaringen ouders; evaluatie tevredenheids- onderzoek • Schooljaar 2010 – 2011 • Mogelijkheid tot uitwisseling met elkaar en met docenten.

  3. Visie Groei in Evenwicht

  4. Ervaringen Team

  5. Ervaringen Team Tijdens de informatiemiddag hebben we gesproken over de ervaringen van het team. Allerlei zaken zijn aanbod gekomen. Hierbij een greep uit deze bevindingen: • Ouders denken actief mee . Het gegeven dat we een school in ontwikkeling zijn, wordt begrepen. • In de toekomst willen we naar een digitaal leerlingvolgsysteem • Docenten hebben een weg gezocht in het maken van huiswerk en de omgang daarmee. Studievaardigheden komt naar voren tijdens mentoruur. Ook zijn de afspraken en tips terug te vinden in het organisatiemapje. • Volgend jaar komt er nog meer aandacht voor het ‘leren leren’ • In het lesrooster voor komend schooljaar wordt voor zowel de eerste als tweedejaars leerlingen het leren leren meegenomen middels KWT (keuze werktijd) uren. • De introductieweek blijft bestaan voor nieuwe 1e jaars. • Het vak Frans is voor veel van onze leerlingen moeilijk, ze zien er tegen op, ze zijn bang om te falen

  6. Tevredenheids onderzoek Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen bij ouders van leerlingen op de h/v afdeling. De algemene score is erg hoog. (op schaal van 1 t/m 4 is de laagste gem. score een 3,2)

  7. Schooljaar 2010-2011 • Huisvesting: v. Maerlant 2010/1011: één 1e jaarsgroepDe Zwengel: 2010/2011: twee 1e jaarsgroepen en twee 2e jaarsgroepen (noodbouw of meer permanente locatie op het terrein) • Start nieuwe schooljaar De 2e jaars starten met een reguliere lesweek. Op de eerste schooldag krijgen de leerlingen hun boeken. • Rapportbesprekingen en IHP minimaal 3 keer per school jaar contact met ouders: na 1ste rapport: IHP bespreking en rapportbespreking (30 min) na 2de rapport: rapportbespreking (10 min) na 3de rapport IHP en rapportbespreking (30 min) • Nieuwe vakken: zie lessentabel • KWT – uren keuze werktijd: de leerlingen gaan opgegeven taken plannen en maken deze tijdens de KWT-uren. Zo leren de leerlingen plannen en organiseren. Ze kunnen werken aan moeilijke vakken, sociale/emotionele oefeningen, enz.

  8. Lessentabel

  9. Nieuwe vakken • Uit de lessentabel blijkt dat het vak Frans niet meer gegeven zal gaan worden. Hiervoor in de plaats komt het vak Duits. Duits is een Germaanse taal (net zoals het Nederlands) waardoor dit vaak makkelijker is voor onze doelgroep. Daarnaast is het vak Duits voor veel (economische) richtingen en profielen gewenst. • Voor veel huidige eerste jaars is Frans overvragend gebleken. Ook onderschrijven andere HV-scholen de moeilijkheden voor deze doelgroep. Het is echter zo dat wij op zoek gaan naar een juiste werkwijzen om in de toekomst het vak Frans wederom aan te kunnen bieden.

  10. Informele uitwisseling

More Related