Download
aktu lne inform cie o innosti pracovnej skupiny no pre oop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ČINNOSTI PRACOVNEJ SKUPINY NO PRE OOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ČINNOSTI PRACOVNEJ SKUPINY NO PRE OOP

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ČINNOSTI PRACOVNEJ SKUPINY NO PRE OOP

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ČINNOSTI PRACOVNEJ SKUPINY NO PRE OOP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AKTUÁLNE INFORMÁCIEO ČINNOSTI PRACOVNEJ SKUPINY NO PRE OOP Ing. Matej POLLÁK NO č. 1296, predseda PS pre OOP

 2. VZNIK PS NO PRE OOP • September 2001 na pôde EVPÚ, a. s. Nová Dubnica – vymedzenie pôsobnosti PS • Zakladajúci členovia PS: • SKTC-101: EVPÚ, a.s. Nová Dubnica • SKTC-103: Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky v Žiline • SKTC-111: VIPOTEST, s.r.o. Partizánske • SKTC-115: Výskumný ústav zváračský, Bratislava • SKTC-116: Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce, Bratislava • SKTC-119: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Žilina • SKTC-144: CEROT, s.r.o. Bratislava • Spracovaný a schválený štatút činnosti PS štatutárnymi zástupcami členov

 3. VYMEDZENIE pôsobnosti • Koordinácia činnosti AO pôsobiacich v oblasti posudzovania zhody OOP • Výmena skúseností certifikácie OOP • Spolupráca pri tvorbe a zavádzaní noriem určených pre oblasť OOP • Príprava na notifikáciu • Príprava spoločných dokumentov, tlačív a informačných materiálov pre zákazníkov • Spolufinancovanie činnosti PS

 4. Pôsobnosť PS po notifikácii v júli 2003 v rámci PECA I • Notifikovaných bolo 6 AO (s výnimkou VVÚBP, ktorého zástupca pôsobil v PS až do jeho zrušenia v roku 2004): • NO č. 1293: EVPÚ, a.s. Nová Dubnica • NO č. 1294: Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky v Žiline (teraz SÚDST, s.r.o. Žilina) • NO č. 1295: VIPOTEST, s.r.o. Partizánske • NO č. 1296: VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Žilina • NO č. 1297: Výskumný ústav zváračský, Bratislava (teraz VÚZ, a. s. Bratislava) • NO č. 1298: CEROT, s.r.o. Bratislava

 5. Pôsobnosť PS po notifikácii v júli 2003 v rámci PECA I • Účasť na zasadaniach : • Horizontálneho výboru NO pre OOP • Vertikálnych výborov NO pre OOP (najväčší VG 5 pre ochranné odevy a ochranné rukavice) • Expertných skupín a expertov OOP • Technických výborov CEN, týkajúcich sa problematiky OOP • Koordinácia stanovísk NO pre OOP v SR

 6. Pôsobnosť PS po notifikácii po vstupe SR do EÚ v r. 2004 • Spolupráca s ÚNMS SR a MPSVaR SR (Kompetentný orgán SR) pri spracovávaní stanovísk za SR v oblasti OOP • Aktívne pôsobenie členov PS v TK č. 91 a č.101 pri SÚTN v oblasti zavádzania noriem pre OOP do sústavy STN • Spolupráca pri preklade dokumentov EÚ • Spolupráca pri aktualizácii technických a legislatívnych predpisov v oblasti OOP • Vzdelávacie aktivity (semináre, workshopy, konferencie a výstavy v oblasti OOP)

 7. ORGANIZÁCIA PRÁCE PS • Činnosť riadi predseda PS, ktorý súčasne zastupuje členov PS na zasadaniach HC a VG5 • Zasadania sa konajú min. 4 razy ročne • Rozhodnutia schvaľuje 2/3 väčšina • Prizývajú sa zástupcovia ÚNMS SR, MPSVaR SR, ÚI SOI, SÚTN a NIP Nitra • Zástupca ÚNMS SR má právo veta

 8. RÁMCOVÝ OBSAH ZASADANÍ PS NO PRE OOP • Príprava spoločného stanoviska ku schvaľovaným dokumentom pre OOP • Príprava podkladov pre konzultácie PS k problematike OOP na úrovni SR alebo EÚ, schvaľovanie ciest • Informácie zo zasadaní výborov , ktorých sa členovia PS zúčastnili v období od predchádzajúceho zasadania • Aktuálne problémy NO v oblasti posudzovania zhody • Prerokovanie správ členov PS z riešenia úloh rozvoja skúšobníctva • Konzultácie postupov s prizvanými zástupcami ÚNMS SR, MPSVaR SR, SÚTN, ÚI SOI, NIP a pod. • Príprava plánu práce PS na príslušný kalendárny rok

 9. FINANCOVANIE ČINNOSTI PS NO PRE OOP • V rokoch 2001 až 2004 bola činnosť PS hradená výhradne z finančných prostriedkov jednotlivých členov PS • V roku 2005 boli zo strany ÚNMS SR hradené cestovné náklady predsedu PS na zasadania HC, ostatné náklady boli uhrádzané členmi PS • V roku 2006 ÚNMS SR prispieva na činnosť PS hradením časti nákladov na zasadania HC, VG a PS cez úlohu rozvoja skúšobníctva

 10. FINANCOVANIE ČINNOSTI PS NO PRE OOP • ÚNMS SR finančne prispieva v roku 2006 aj na organizáciu odborných seminárov jednotlivými NO • V spolupráci a s finančnou podporou ÚNMS SR je organizovaný aj seminár pre zástupcov NIP pre ich komplexnú informovanosť o OOP

 11. Najbližšie aktivity pracovnej skupiny NO pre OOP • Pomoc pri novelizácii nariadenia vlády SR č. 29/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho zosúladenia so smernicou 89/686/EHS v aktuálnom znení • Príprava odborných príručiek pre odbornú i laickú verejnosť z oblasti posudzovania zhody a uvádzania na trh OOP • Preklad dokumentov a príručiek z oblasti posudzovania zhody OOP (Kategorizácia OOP, príručka pre aplikáciu smernice 89/686/EHS) • Aktualizácia webowských stránok NO, členov PS a ÚNMS SR o nové dokumenty a informácie z oblasti posudzovania zhody OOP

 12. PREČO SA ZRIAĎUJÚ PS ? • V oblasti posudzovania zhody OOP je notifikovaných 108 NO, takže je obtiažne komunikovať so všetkými osobitne • Organizácia zasadaní HC a VG pri účasti všetkých NO by bola veľmi komplikovaná, ale pre NO je účasť na nich povinná v zmysle kritérií notifikácie a súčasne veľmi nákladná • Všetky členské štáty EÚ využívajú túto možnosť, aby sa čo najviac zjednodušila práca a komunikácia s NO a ich kontrola

 13. DOKUMENTY OOP • Smernica EÚ 89/686/EHS o OOP v anglickom a slovenskom jazyku - konsolidované znenie • Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z. pre posudzovanie zhody OOP v slovenskom jazyku – konsolidované znenie • Príručka pre kategorizáciu OOP v anglickom a slovenskom jazyku - vydanie z roku 2003 • Opakovan (často) kladené otázky (FAQ) v anglickom a sloven-skom jazyku • Odporúčania na použitie smernice 89/686/EHS v anglickom a slovenskom jazyku • Otázky a odpovede k realizácii smernice 89/686/EHS o OOP v anglickom a slovenskom jazyku, vydanie z roku 2003 • Príručka pre aplikáciu OOP v anglickom jazyku, najnovšie vydanie z roku 2006 Uvedené dokumenty máte k dispozícii na CD v podkladoch!

 14. SMERNICA 89/686/EHS : • ►B • COUNCIL DIRECTIVE • of 21 December 1989 • on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment • (89/686/EEC) • (OJ L 399, 30.12.1989, p. 18) • Amended by: • Official Journal • No page date • ►M1 Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 L 220 1 30.8.1993 • ►M2Council Directive 93/95/EEC of 29 October 1993 L 276 11 9.11.1993 ►M3Directive 96/58/EC of the European Parliament and the Council of 3 September 1996 L 236 44 18.9.1996

 15. NARIADENIE VLÁDY SR č. 29/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky č. 29/2001 Z.z. zo 16. novembra 2000, v znení nariadenia vlády SR č. 323/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon.) nariaďuje: § 1 Do skupiny určených výrobkov osobné ochranné prostriedky podľa § 9 ods. 1 zákona na účely tohto nariadenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len nariadenie vlády) patria:

 16. Hárky „ODPORÚČANIE NA POUŽITIE“Schválené Pracovným zasadnutím OOP výboru Stály výbor 89/392/EHS

 17. OPAKOVANE (ČASTO) KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) • 1. Kto môže pomôcť  mojej firme pri predaji OOP do EÚ? • 2. Je Smernica o OOP povinná vo všetkých štátoch Európskej Únie? • 3. Platia v národných právnych systémoch nejaké odchýlky pre OOP? • 4. Ako môžem zistiť, či môj prostriedok spadá pod Smernicu o OOP? • 5. Čo musím ako výrobca urobiť, aby som vyhovel požiadavkám Smernice o OOP? • 6. Čo je to legislatíva Nového prístupu („New Approach“)?

 18. „OTÁZKY A ODPOVEDE“SÚBOR STANOVÍSK K IMPLEMENTÁCII SMERNICE 89/686/EHS (OOP) • Je potrebné upozorniť čitateľov na skutočnosť, že cieľom príručky je pomôcť pri aplikácii Smernice 89/686/EHS. Právne záväzný je len text Smernice a jeho transpozícia do právnych predpisov. Táto príručka nie je právne záväznou interpretáciou Smernice. • Európska Komisia udržiava túto príručku a sprístupňuje ju verejnosti v rámci rozširovania prístupu verejnosti k informáciám a v súvislosti s jej iniciatívami. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo akýkoľvek záväzok, pokiaľ ide o informácie uvedené v tejto príručke. • Európska komisia publikuje svoje oficiálne stanoviská, ktorými reaguje na otázky vznikajúce v súvislosti s implementáciou Smernice o OOP. Nasledovný súhrn otázok je dynamickým dokumentom, ktorý sa pravidelne aktualizuje (posledná aktualizácia: 09/2003). Q. 0 Je alebo nie je „OOP“? A. 0 Nižšie uvedená tabuľka obsahuje zoznam výrobkov a názor Expertnej skupiny OOP na to, či daný výrobok spadá pod Smernicu o OOP alebo nie.

 19. PRÍRUČKA PRE KATEGORIZÁCIUOSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV (OOP) • Je potrebné upozorniť čitateľov na skutočnosť, že táto príručka má za cieľ len napomáhať aplikácii Smernice 89/686/EHS(a). Právne záväzný je len text Smernice a jeho transpozícia do právnych predpisov. Táto príručka nie je právne záväznou interpretáciou Smernice. • Európska Komisia udržiava túto príručku a sprístupňuje ju verejnosti v rámci rozširovania prístupu verejnosti k informáciám a v súvislosti s jej iniciatívami. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo akýkoľvek záväzok pokiaľ ide o informácie uvedené v tejto príručke. Zámer príručky: • Článok 8 Smernice Rady 89/686/EEC(b) popisuje postupy posudzovania zhody OOP na zabezpečenie základných zdravotných a bezpečnostných požiadaviek. Pre všetky OOP sú definované štyri postupy posudzovania zhody (viď. Článok 1 a Príloha I Smernice o OOP). • Táto príručka bola spracovaná, nakoľko ustanovenia článku 8 nie sú dostatočne vyčerpávajúce pre jeho praktické používanie. • Je na výlučnú zodpovednosť výrobcu alebo jeho splnomocnenca, aby vybral správny postup posudzovania zhody, ktorý použije. Preto je „Príručka pre kategorizáciu“ prednostne určená týmto subjektom. Ale aj notifikované orgány, orgány trhového dohľadu a iné osoby môžu tieto informácie využívať v práci.

 20. PPE GUIDELINES(PRÍRUČKY PRE APLIKÁCIU) • GUIDELINES ON THE APPLICATION OF COUNCIL DIRECTIVE 89/686/EEC OF 21 DECEMBER 1989 ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES RELATING TO PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FROM 17 July 2006

 21. PPE GUIDELINES (SECOND EDITION) ............................................................... 1 INTRODUCTION ...................................................................................................... 3 Definitions .................................................................................................................... 5 1.1 CHAPTER 1 SCOPE, PLACING ON THE MARKET AND FREE MOVEMENT............................................................................................................... 6 1.1.1 Article 1................................................................................................................6 1.1.2 Article 2................................................................................................................8 1.1.3 Article 3..............................................................................................................10 1.1.4 Article 4..............................................................................................................10 1.1.5 Article 5..............................................................................................................11 1.1.6 Article 6..............................................................................................................15 1.1.7 Article 7..............................................................................................................16 1.2 CHAPTER II - CERTIFICATION PROCEDURES ...................................... 18 1.2.1 Article 8..............................................................................................................18 1.2.2 Article 9..............................................................................................................23 1.2.3 Article 10- EC-type examination .................................................................... 24 1.2.4 Article 11- Checking of PPE manufactured................................................... 30 1.2.5 Article 12- EC declaration of production conformity .................................. 37 1.3 CHAPTER III - CE MARKING ....................................................................... 37 1.3.1 Article 13............................................................................................................37 1.4 CHAPTER IV ......................................................................................................38 1.4.1 Article 14............................................................................................................38 1.4.2 Article 15............................................................................................................39 1.4.3 Article 16............................................................................................................39 1.4.4 Article 17............................................................................................................39 1.5 ANNEX I- EXHAUSTIVE LIST OF PPE CLASSES NOT COVERED BY THIS DIRECTIVE ................................................................................................... 41 1.6 ANNEX II- BASIC HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS ............... 42 1.7 ANNEX III- TECHNICAL DOCUMENTATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER......................................................................... ........................ 77 1.8 ANNEX IV- CE CONFORMITY MARKING AND INFORMATION........ 78 1.9 ANNEX V CONDITIONS TO BE FULFILLED BY THE BODIES OF WHICH NOTIFICATION HAS BEEN GIVEN.............................................. 79 1.10 ANNEX VI- MODEL EC DECLARATION OF CONFORMITY................ 81 1.11 APPENDIX GUIDE FOR THE CATEGORISATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)....................................................................... 83

 22. Ďakujem Vám za pozornosť! Ing. Matej POLLÁK, predseda PS pre OOP VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Žilina, J. Milca 8 NO 1296, SKTC-119 Tel. 041-7233807, 7645519 chemitex@nextra.sk