1 / 13

Fyzika 8

Fyzika 8. Pohybová a polohová energie 1. 1. Pohybová energie tělesa. fyzikální veličina značíme E k (en. kinetická) jednotka – 1 J. Pohybující se těleso má pohybovou energii. Pohybová energie tělesa souvisí s množstvím práce vykonané tělesem až do jeho zastavení.

neo
Télécharger la présentation

Fyzika 8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fyzika 8 Pohybová a polohová energie 1

 2. 1. Pohybová energie tělesa • fyzikální veličina • značíme Ek (en. kinetická) • jednotka – 1 J

 3. Pohybující se těleso má pohybovou energii. Pohybová energie tělesa souvisí s množstvím práce vykonané tělesem až do jeho zastavení. Pohybová energie tělesa závisí na jeho rychlosti a hmotnosti.

 4. Otázky a úkoly: • Na čem závisí velikost pohybové energie? • Jak se změní velikost pohybové energie auta, pojede-li rychleji? • Po dálnici jedou vedle sebe osobní auto a autobus. Porovnej jejich pohybové energie. • Při jaké práci použiješ malé kladívko a kdy velkou palici. Vysvětli z hlediska pohybové energie. • Kdy je pohybová energie tělesa nulová?

 5. 2. Polohová energie tělesa Pokus 1: Zvedneme-li závaží do výšky h, vykonáme práci W = F. h = m.g.h Závaží má pak polohovou = potenciální energii.

 6. Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii: Ep = m . g . h Je-li výška nulová, těleso má nulovou polohovou energii. m h ≠ 0 m h = 0

 7. Pokus 2: Zmagnetovaný váleček má v magnetickém poli magnetu polohovou energii. váleček oddálíme

 8. Pokus 3: Protažená nebo stlačená pružina má polohovou energii pružnosti. stlačíme protáhneme Stlačený plyn (např. v míči) má také polohovou energii pružnosti.

 9. Polohová en. tělesa souvisí s jeho polohou. • Aby těleso získalo polohovou en., musíme vykonat určitou práci a změnit polohu nebo tvar tělesa. • Stejně velikou práci pak může těleso vykonat při návratu do původní polohy nebo tvaru.

 10. Otázky a úkoly: • Na čem závisí velikost polohové energie tělesa v gravitačním poli Země? • Vypočítej velikost polohové energie poličky o hmotnosti 3 kg zavěšené ve výšce 1,5 m nad zemí. • Boeing 737 má hmotnost 75 000 kg. Letí ve výšce 11 km. Jaká je jeho polohová energie, letí-li nad mořem? Jaká je jeho polohová energie při přeletu Sněžky? • Přepravní kontejner visí v klidu na přístavním jeřábu. Koná se přitom práce? Má kontejner pohybovou energii? Má kontejner polohovou energii?

 11. Obrázky vlastní - vytvořeny v MS Word kreslení.

 12. KONEC

More Related