Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นักสุขภาพครอบครัว แนวคิด บทบาท คุณสมบัติ PowerPoint Presentation
Download Presentation
นักสุขภาพครอบครัว แนวคิด บทบาท คุณสมบัติ

นักสุขภาพครอบครัว แนวคิด บทบาท คุณสมบัติ

754 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

นักสุขภาพครอบครัว แนวคิด บทบาท คุณสมบัติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. นักสุขภาพครอบครัว แนวคิด บทบาท คุณสมบัติ โดย นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม

 2. Team (ไม่) Work

 3. สภาพปัจจุบันของ การทำงาน สสจ สสจ สสอ สสอ สคร สคร สภาฯ สภาฯ สปสช สปสช กส กส อบต อบต สสจ สสจ สวรส สวรส รพสต. รพสต. มีแต่คนสั่ง ไม่มีคนช่วยทำ

 4. คนละไม้ คนละมือ ร่วมด้วย ช่วยกัน 5

 5. เป้าหมาย(ระดับนโยบาย) เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐ บูรณาการระบบบริการทุกระดับ บริการปฐมภูมิมีสมรรถนะ เร่งรัด รพ.สต.คุณภาพ สร้างนักสุขภาพครอบครัว

 6. เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเจ็บป่วยด้วยการออกกำลังกาย สนับสนุนการตั้งกลุ่ม/ชมรมหลากหลายในหมู่บ้าน กระตุ้นประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมทุกคน ประชาชนช่วยกันดูแลความเจ็บป่วยด้วยกันเอง นักสุขภาพ/อสม.ดูแลต่อยอดส่งต่อดุจญาติมิตร

 7. บูรณาการระบบบริการทุกระดับบูรณาการระบบบริการทุกระดับ นักสุขภาพครอบครัวทุกคนในรพสต.เรียน SRM อปท.และภาคประชาชนร่วมเรียนรู้ SRM สร้างบทบาทเชิงรุกในกองทุนสุขภาพ บริการปฐมภูมิเป็นของนักสุขภาพครอบครัว รพช,รพท,รพศ รับดูแลรักษาต่อดุจญาติมิตร

 8. บริการปฐมภูมิมีสมรรถนะบริการปฐมภูมิมีสมรรถนะ ทีมงานนักสุขภาพครอบครัวมีสมรรถนะ ระบบข้อมูล GIS ครบถ้วนนำมาวิเคราะห์ใช้ กองทุนสุขภาพเข้มแข็งทุกภาคส่วนร่วมแรงแข็งขัน รพสต.บริหารงบ PPใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงจากครัวเรือนถึง รพสต.

 9. เร่งรัด รพสต.คุณภาพ เติมคนครบทีม (1:1250) รวม6-9 คน ประชากรเป้าหมาย 7000-10000 คน มีนักสุขภาพครอบครัวของประชาชน1250คนชัดเจน มี 5เสือปฐมภูมิครบทีม ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ GISสมบูรณ์ มีส่วนร่วมบริหาร กองทุนสุขภาพ และ PPเต็มที่

 10. สร้างนักสุขภาพครอบครัวสร้างนักสุขภาพครอบครัว

 11. อยากมีญาติ เป็นหมอ

 12. หมอคือใคร มีความรู้ด้านสุขภาพ มีความกระตือรือล้นช่วยเหลือผู้อื่น มีความพยายามทุกวิถีทาง มีความอดทนประสานงาน รอคอยการคืนสภาพ

 13. ต้องเตรียมอย่างไร เชื่อมั่น พยายาม อดทน รอคอย

 14. จัดหมอเป็นญาติอย่างไรจัดหมอเป็นญาติอย่างไร จัดคนพอเหมาะกับงาน สัมพันธ์สม่ำเสมอต่อเนื่อง มีทีมหลากหลาย มีตัวช่วยครบถ้วน IT,TEL,MC ทีมเป็นดาวฤกษ์ (บริหารคน.เงิน.งาน)

 15. กรอบความคิด “บริการสุขภาพครบวงจร” นวก./GN ประเมิน วช. เอื้ออาทร อบรม NP จนท. ครบถ้วน จนท. มีกำลังใจ จนท. มีความรู้ อบรม 5 เสือ ปฐมภูมิ ค่าตอบแทนตามปริมาณงานเชิงรุก จพสช. เรียน GN ทีมงานสาธารณสุข มีสมรรถนะ เรียน SRM นักสุขภาพ ครอบครัว กองทุนคุณภาพ IT/GIS คุณภาพ จนท.:ประชาชน 1:1,250 รพสต. คุณภาพ อปท. ร่วมมือ ระบบส่งต่อ เอื้ออาทร เร่งรัดงานเขตเมือง รพศ./ท. รับงานทุติยภูมิ & ตติยภูมิเต็มที่ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รพช. ต่องานทุติยภูมิแข็งขัน ประชาชนมีสุขภาวะ

 16. กรอบความคิด “นักสุขภาพครอบครัว” เติมสมอง เป็นญาติปชช.1:1250 KMสม่ำเสมอ อบรมใจถึงใจ สรุปงานสัปดาห์ พบที่ปรึกษา เยี่ยมเยียนบ่อย ไปดูงาน ตู้ยาเอื้ออาทรครัวเรือน กรม ข้อมูลสุขภาพครบถ้วน จนท 1:1250 GN/NP/TN จพสช นวก ทันตฯ จบส ดี เสี่ยง ป่วย เรียน NP 5เสือ PM สสอ นพ.สสจ ผอ.รพท.ศ นักสุขภาพ ครอบครัว สร้างสุขภาพ รักษาที่บ้าน ผอก.รพช ส่งต่อ เติมใจ โทรศัพท์ มอเตอร์ไซด์ NETBOOK ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า คำชมเชย. เวทีแสดง เชื่อมที่ปรึกษา หมอ FM 1:12

 17. รพสต. เขตเมือง รพช.ท.ศ นักสุขภาพครอบครัวเอาใจใส่ดุจญาติมิตร อสม.ร่วมแรงแข็งขัน เคลื่อนไหวร่วมกันจัดการรายคน/ครัวเรือน ประชาชนมีสุขภาวะ