Download
aplikacija eizvr be predstavitev za predlagatelje csd 12 03 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplikacija eIzvršbe predstavitev za predlagatelje (CSD) 12. 03. 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplikacija eIzvršbe predstavitev za predlagatelje (CSD) 12. 03. 2013

Aplikacija eIzvršbe predstavitev za predlagatelje (CSD) 12. 03. 2013

176 Views Download Presentation
Download Presentation

Aplikacija eIzvršbe predstavitev za predlagatelje (CSD) 12. 03. 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aplikacija eIzvršbepredstavitev za predlagatelje (CSD) 12. 03. 2013 Mateja Logar Sektor za splošne in pravne zadeve Oddelek za premoženjske zadeve

 2. Program predstavitve • Uvod • Prijava v aplikacijo in menijska vrstica • Opomnik • Vnos predloga – maska za ročni vnos • Uvoz podatkov z datoteko • Umik in preklic • Potrjevanje predlogov • Pregled izvršb • Obvestilo o plačilu za predlagatelja / upnika • Izpisi • Najnovejše dopolnitve aplikacije eIzvršbe • Kontakt in pomoč predlagateljem

 3. Pristojnost na področju davčne izvršbe

 4. Kaj aplikacija omogoča predlagateljem • vlaganje predlogov za izvršbe, umikov in preklicev na enega od 4 možnih načinov • spremljanje poteka izvršbe: vpogled in avtomatsko opozarjanje na spremembe (opomnik predlagatelja) • obvestilo o plačilih dolžnikov • statistika in izpisi

 5. Možnosti izmenjave podatkov s CURS v postopku davčne izvršbe 1. neposredni vnos podatkov v spletno aplikacijo CURS 2. priprava podatkov v ustrezni datoteki in uvoz v spletni aplikaciji CURS 3. predlagatelj v lastnem informacijskem sistemu pripravi predlog v XML strukturi, ga elektronsko podpiše ter ga pošljete v informacijski sistem CURS preko spletnega servisa (sinhrona povezava) 4. predlagatelj elektronsko podpisan predlog v XML strukturi kodira in ga preko MQ (asinhrona povezava) pošlje v informacijski sistem CURS

 6. Pogoji za sodelovanje s CURS Vse informacije za predlagatelje so objavljene na spletni strani: http://www.carina.gov.si/si/e_carina/eizvrsbe/ Sklenitev dveh dogovorov: • dogovor o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe - s pripadajočimi šifranti vrst terjatev, partnerjev (PUI), - za vse CSD-je bo sklenilo ministrstvo • dogovor o uporabi informacijskega sistema za elektronsko poslovanje Carinske uprave Republike Slovenije (določitev pooblaščenca za poslovanje s CURS) – sklene vsak CSD sam

 7. Elektronsko vlaganje predlogov • aplikacija se nahaja: https://ecarina.carina.gov.si/prijava/ • od 1. 1. 2012 predlagatelji predloge izvršb pošljejo davčnemu organu predlog za izvršbo v elektronski obliki (4. odst. 146. člena ZDavP) • predlog se vlaga kot elektronski dokument: vsak tak dokument mora biti elektronsko podpisan • predlagatelj (pooblaščenec za urejanje poslovanja s CURS) mora predhodno evidentirati v EPOS vsa digitalna potrdila referentov, ki smejo v imenu predlagatelja vlagati predloge, in to tako za podpisovanje elektronskih dokumentov, kot tudi za dostop do portala eCarina

 8. Navodila za ročno vnašanje predlogov in uvoz datoteke • Navodila predlagatelju za vzpostavitev izmenjave podatkov • Navodila za za zunanje uporabnike, dopolnjena februar 2013!

 9. Prijava v aplikacijo • opozorilo: ko se vnašalec prvič prijavi najprej vnese PIN kodo za digitalno potrdilo, nato pa šele geslo, ki ga je prejel od CURS

 10. Po prijavi v aplikacijo • Če je digitalno potrdilo prijavljeno pri več kot enem predlagatelju, se na ekranu prikaže seznam predlagateljev za katere sme referent vlagati predlog. Referent izbere želenega predlagatelja in prične z delom.

 11. Menijska vrstica predlagatelja • Opomnik • Vnos predloga • Uvoz podatkov • Potrjevanje • Pregled izvršb • Obvestilo o plačilu po predlagateljih • Obvestilo o plačilu po upnikih • Izpisi • Izberi predlagatelja

 12. 1. Opomnik • pomembna obvestila, ki se nanašajo na predloge izvršb: • sprejet je nov predlog za izvršbo, • prejet je umik za izvršbo, • zavrnjeni uvoženi predlogi za izvršbo, v katerem so napake • informacija o insolventnosti dolžnika • ustavitev postopka izvršbe • prejeto plačilo • zapisi so zbrani v kronološkem zaporedju nastanka • referent predlagatelja lahko spreminja le status opomnika • v opomniku je možno: • pregledovanje opomnikov po kateremkoli obdobju (od….do….) • iskanje po statusu opomnika (prejet, pregledan, rešen)

 13. Primer opomnikov LRN MRN

 14. LRN številka • LRN predstavlja unikatno predlagateljevo oznako za določen predlog izvršbe, ki se ne more podvajati • Za LRN je predlagana sledeča struktura: LLPPPPPVNNNNNNN • L: zadnji dve številki leta predloga (2011, 2012, 2013, 2014…) • P: šifra predlagatelja • V – način predlaganja: • I – izmenjava podatkov preko spletnih servisov ali MQ • R – ročni vnos • D – CSV uvozna datoteka • N: zaporedna številka znotraj leta, predlagatelja in načina predlaganja • Ročni vnos predloga: sistem sam generira LRN številko, • Uvoz podatkov z datoteko: predlagatelj sam kreira LRN številko, ki mora ustrezati zgoraj zapisani strukturi

 15. MRN številka • MRN je številka, ki jo predlogu izvršbe dodeli informacijski sistem in predstavlja številko zadeve oziroma izvršbe znotraj eIzvršb (številka CURS) • MRN ima sledečo strukturo LLNNNNNNN: • L: zadnji dve številki leta predloga (2011, 2012, 2013, 2014…) • N: zaporedna številka znotraj leta

 16. 2. Vnos predloga – maska za ročni vnos določena polje že izpisana; siva polja se ne more spreminjati

 17. LRN številka • polje “LRN” se pri ročnem vnosu napolni samodejno; ko predlog shranimo in ga kasneje popravljamo predlog obdrži enako LRN številko • polje “Prenesi LRN” se pri vlaganju novih predlogov ne izpolnjuje, v to polje se vnese LRN številko že vloženega predloga kadar se vlaga umik ali preklic

 18. Del vnosne maske o predlagatelju • matična, davčna št., naziv, naslov, pošta: podatki se prenesejo iz šifranta • referent predlagatelja, tel. št./e-kontakt: podatki o referentu, na katerega se bo izterjevalec obrnil v primeru pritožbe, da pridobi originalni izv. naslov (v primeru, da je to vedno ista oseba se podatke sporoči administratorju aplikacije, ki podatke vpiše v šifrant, podatki se nato v predlogu vedno samodejno izpolnijo) • šifra predlagatelja: identifikacijska številka predlagatelja, ki jo je določil CURS in se nahaja v šifrantu predlagateljev, izdajateljev in upnikov

 19. Del vnosne maske o izvršilnem naslovu in o njegovem izdajatelju 1 • Vr. izvr. naslova: izvršilni naslov, iz katerega izhaja terjatev, ki ni bila plačana in se vlaga predlog za izvršbo • sklep, • odločba, • plačilni nalog, • sodba, • obračun, • seznam izvršilnih naslovov, • obvestilo o prekršku in plačilni nalog, • izvršilni naslov (ta opcija se izbere v primeru 146. člena ZDavP-2: druga listina, opremljena s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda organ, pristojen za odmero te obveznosti)

 20. Del vnosne maske o izvršilnem naslovu in o njegovem izdajatelju 2 • Izdajatelj: polje se prednapolni, predlagatelj jo lahko spremeni z izborom drugega izdajatelja izv. naslova iz šifranta • Številka IN: alfanumerična številka iz dokumenta (izvršilnega naslova) • Datum izdaje: datum izdaje izvršilnega naslova • Pravnomočno: podatek NI obvezen; navede se datum, ko je izvršilni naslov postal pravnomočen • Datum izvršljivosti: podatek je obvezen; navede se datum, ko je izvršilni naslov postal izvršljiv (podatek je pomemben zaradi rokov zastaranja izvršbe) • Relativno zast.: podatek je obvezen; navede se relativno zastaranje terjatve (kontrola: če je datum relativnega zastaranja mlajši od 1 leta glede na datum izdaje izvršilnega naslova aplikacija javi napako) • Absolutno zast.: podatek NI obvezen; navede se absolutno zastaranje terjatve

 21. Vnos terjatve • Zap. št.: zaporedna številka terjatve, ki se dodeljuje samodejno; znotraj enega IN je lahko ena ali več terjatev • Šifra terjatve: izbor iz seznama (šifrant Vrste terjatev) • Vrsta posl. dogodka: • Z: zahtevek (vložitev predloga za izvršbo) • U: umik (delno poplačana terjatev) • P: preklic (terjatev je dolžnik plačal v celoti) • Znesek glavnice: višina glavnice v EUR • Znesek obresti: če se terjatev ne obrestuje je polje sivo (ni možen vnos) • Ali se obrestuje: polje se samodejno izpolni • Dat. zadnjega plačila: polje referent izpolni le pri umiku in preklicu • Obresti obračunane do: če se glavnica obrestuje je predlagatelj dolžan obračunati obresti do dneva izdaje predloga (3. odst. 146 čl. ZDavP-2)

 22. Terjatve centrov za socialno delo • Šifrant terjatev se nahaja na spletni strani CURS: predlagatelj, izdajatelj CSD, upnik MINISTRSTVO • 10040; denarna kazen, izrečena po ZUP, • 30040; stroški upravnega postopka odmerjeni po ZUP • 60080; neupravičeno prejete denarne socialne pomoči od CSD na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV) oziroma na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) skladno z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) • 60081; neupravičeno prejet otroški dodatek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) • 60082; neupravičeno prejet varstveni dodatek na podlagi Zakona socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) • 60083; neupravičeno prejeta državna štipendija na podlagi Zakona o štipendiranju (Zštip) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 

 23. Vnos upnika • Šifra upnika: polje se prednapolni, predlagatelj jo lahko spremeni z izborom drugega upnika iz šifranta (npr. predlagatelj medobčinski inšpektorat, upnik občina) • TRR za glavnico: račun, kamor bo CURS prenakazal izterjana sredstva • Referenca: referenca upnika za glavnico – za zapiranje odprtih terjatev • TRR za obresti: račun, kamor bo CURS prenakazal izterjana sredstva in je lahko različen od TRR za glavnico; izpolni se v primeru, ko se terjatev obrestuje, sicer je polje sivo in vnos ni možen • Referenca: referenca upnika za obresti – za zapiranje odprtih terjatev; izpolni se v primeru, ko se terjatev obrestuje, sicer je polje sivo in vnos ni možen TRR za glavnico in TRR za obresti: predlagatelj je račune navedel na prilogi 1 pri Dogovoru o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe; v kolikor računa ni možno izbrati na seznamu se je potrebno obrniti na administratorja aplikacije (in dopolniti Prilogo 1 v kolikor ta račun ni bil naveden) Dopolnitev aplikacije: v kolikor je na posamezni terjatvi le en TRR se ta samodejno napolni!

 24. Dodajanje terjatev na seznam terjatev • ko so vneseni vsi podatki o terjatvi in upniku to terjatev dodamo na seznam s klikom na gumb “Dodaj novo na seznam”

 25. Seznam dodanih terjatev na predlog izvršbe • če imamo na enem izvršilnem naslovu več kot eno terjatev, novo terjatev dodamo s klikom na “Nova terjatev” • če želimo popraviti ali spremeniti že dodano terjatev kliknemo “Spremeni izbrano terjatev” (rdeča puščica nam kaže na kateri terjatvi se nahajamo), s klikom na pa terjatev izbrišemo

 26. Napake/kontrole pri vnosu dolžnikov 1 Kontrola: Dolžnik ne obstaja v CROS (Register davčnih zavezancev) V primeru, ko aplikacija javi napako »Dolžnik ne obstaja v CROS«, pomeni, da dolžnik ni zabeležen v Registru davčnih zavezancev, ki se vodi le za davčne zavezance Republike Slovenije. Predlagatelj naj preveri podatke o dolžniku in presodi o nadaljevanju postopka glede na status dolžnika. Če dolžnik ni davčni zavezanec Republike Slovenije, gre za postopek mednarodne izterjave v skladu z ZDavP-2 oziroma drugimi predpisi in se ne izvede preko aplikacije eIzvršbe, zato predloga zoper takšnega dolžnika ni mogoče potrditi.

 27. Napake/kontrole pri vnosu dolžnikov 2 Kontrola: Smrt dolžnika ali izbris pravne osebe V primeru, ko aplikacija javi napako »Dolžnik je umrl oz. je zaključil z dejavnostjo.« vnos predloga v aplikacijo ni možen. • Fizična oseba: V primeru, da je dolžnik umrl, vnos predloga zoper umrlega dolžnika ni možen. Obveznost se prenese na dediče dolžnika, ki so izkazani v sklepu o dedovanju. • Pravna oseba: V primeru, da je pravna oseba prenehala delovati ter je izbrisana iz sodnega registra, vnos predloga zoper takšnega dolžnika ni možen, ker je prenehal obstajati. • S.p.: v primeru prenehanja in izbrisa samostojnega podjetnika, vnos predloga zoper takšnega dolžnika ni možen. Terjatve v tem primeru preidejo na fizično osebo (bivšega nosilca s.p.), zoper katero se lahko vloži predlog za izterjavo.

 28. Napake/kontrole pri vnosu dolžnikov 3 (1) Kontrola za dolžnike, ki so v postopkih insolventnosti ali so bili izbrisani Aplikacija eIzvršbe se pri kontroli povezuje z Bazo Stečaji, ki je interna baza podatkov na CURS, kontrola podatkov pri vnosu dolžnikov pa se opravi pri naslednjih postopkih insolventnosti oz. izbrisu: prisilna poravnava, osebni stečaj, likvidacija, stečaj, izbris. Fizična oseba ali s.p.: V primeru, da je dolžnik v postopku osebnega stečaja, vnos predloga za izterjavo zoper dolžnika v aplikacijo ni možen. Izpiše se opozorilo: »Dolžnik je v postopku insolventnosti ali je bil izbrisan.«. Predlog se lahko kljub postopku osebnega stečaja vnese le v primeru dovoljenih izjem v skladu z določili ZFPPIPP. Temeljna kontrola vnosa takšnega predloga je, da je izvršilni naslov nastal po začetku postopka osebnega stečaja.

 29. Napake/kontrole pri vnosu dolžnikov 3 (2) Pravna oseba: V primeru, da je dolžnik v stečaju, prisilni poravnavi, likvidaciji ali je bil izbrisan, vnos predloga za izterjavo zoper dolžnika v aplikacijo ni možen. Izpiše se opozorilo: »Dolžnik je v postopku insolventnosti ali je bil izbrisan.«. • Predlog se lahko kljub postopku stečaja ali prisilne poravnave vnese le v primeru dovoljenih izjem, v skladu z določili ZFPPIPP in sicer, ko je izvršilni naslov nastal po začetku postopka stečaja ali prisilne poravnave. Prav tako je možen vnos dolžnika v aplikacijo po zaključku postopka prisilne poravnave. V kolikor predlagatelju javi opozorilo: »Dolžnik je v postopku insolventnosti ali je bil izbrisan.«, pa le-ta šteje, da je skladno z določili ZFPPIPP izvršba dovoljena, je potrebno posredovati obrazložen predlog za vnos predloga za izvršbo v aplikacijo eIzvršbe na elektronski naslov izvrsbe.curs@gov.si. Carinska uprava RS pri tem opozarja, da bo omogočila vnos predloga, da pa ne presoja utemeljenosti izvršbe zoper insolventnega dolžnika. Ta dolžnost je na strani predlagatelja izvršbe, ki v primeru neupravičene izvršbe tudi nosi vse stroške postopka, v skladu s tretjim odstavkom 152. člena ZDavP-2 in drugim odstavkom 6. člena Dogovora o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe.

 30. Vnos dolžnikov • Aplikacija eIzvršbe se pri identifikaciji dolžnikov povezuje z Registrom davčnih zavezancev (CROS) • Obvezni podatki pri vnosu dolžnikov: • Pravna oseba, s.p. in nosilci dejavnosti: davčna številka in matična številka – dopolnitev aplikacije: obvezna le DŠ ali 10-mestna MŠ • Fizična oseba: davčna številka ali EMŠO • Obvezni polji sta še: Vrsta dolžnika (P - pravna oseba, O - fizična oseba, F - s.p.) in Tip dolžnika (glavni dolžnik, solidarni dolžnik) • Dolžnika dodamo na seznam s klikom “Dodaj dolžnika na seznam”

 31. Shranitev predloga za izvršbo • po vnosu vseh potrebnih podatkov se predlog shrani s pritiskom na gumb “Shrani” • ko je predlog vnesen (pravilen in shranjen), pridobi status »V pripravi«, v katerem ostane do potrditve • za čas, ko je predlog še v statusu »V pripravi« ga je mogoče pregledovati in popravljati vnesene podatke predloga • predlog za izvršbo v tem koraku še ni prenesen in vpisan v bazo eIzvršb; postopek potrjevanja je opisan v točki 5

 32. Napake ob vnosu predloga za izvršbo Če predlog za izvršbo ni vnesen v skladu z zahtevami, aplikacija javi napake: Seznam vseh napak je naveden v Navodilih predlagatelju Za vzpostavitev izmenjave Podatkov, str. 18

 33. 3. Uvoz podatkov z datoteko • predlagatelj lahko pripravi predloge izvršb v txt datoteki in se izogne posamičnemu ročnemu vnosu • tabela v Excelu z zahtevanimi stolpci, ki lahko služi za pripravo podatkov se nahaja na spletni strani CURS • izpolnjeno datoteko referent najde z klikom na “Izberi datoteko”. Ko le to izbere jo prevzame s klikom na “Prevzemi datoteko”.

 34. Seznam uvoženih datotek Opis nekaterih stolpcev v seznamu: • Je prenesena: DA (datoteka nima napak), NE (ima napake) • Pregled napak: s klikom na se pojavi okno z opisom napak • Je prevzeta: • DA (predlogi izvršb so potrjeni), • NE (predlogi še niso potrjeni) • Datum prevzema: se napolni, ko so vsi predlogi potrjeni in preneseni v eIzvršbe

 35. Oblika datoteke • txt datoteka, posamezna polja morajo biti ločena s podpičjem, datoteke za uvoz morajo imeti OBVEZNO na koncu znak CR+LF (še posebej pomembno, če se uporablja za podlago Excelova datoteka) • v enem zapisu je en predlog za izvršbo, ena terjatev (glavnica in obresti) in en dolžnik; če je na predlogu za izvršbo več terjatev, je v tem primeru potrebno pripraviti več zapisov v datoteki, prav tako je to potrebno narediti v primeru več dolžnikov Primera uvoznih datotek se nahajata na spletni strani CURS (Primer 1 in Primer 2)

 36. Kontrola podatkov v datoteki • Kontrola oblike v datoteki • Vsebinske kontrole (celoten seznam se nahaja v Navodilih za zunanje uporabnike, str. 22), primeri vsebinskih kontrol: • ali je DŠ predlagatelja vpisna v šifrantu • ali so na predlogu vnesene terjatve (vsaj 1) • ali je račun glavnice naveden in v pravem formatu (15 znakov) • ali je LRN napolnjen Ko je uvoz brez napak, pridobijo predlogi izvršb iz te uvozne datoteke status »V pripravi«, v katerem ostane do potrditve. Predlog je možno pregledovati in popravljati vnesene podatke predloga. Predlog za izvršbo v tem koraku še ni prenesen in vpisan v bazo eIzvršb.

 37. Napake ob uvozu podatkov v datoteki • v uvozni datoteki je lahko več predlogov izvršb zato se najprej zapiše informacija o tem koliko je predlogov v uvozni datoteki, ter koliko od teh ima napake • sledi informacija o številki predloga, ki ima napako. • vsak posamezen predlog ima lahko eno ali več napak, tako se vedno izpiše najprej informacija o tem, kateri predlog izvršbe ima napako ter vse napake, ki so znotraj tega predloga izvršbe

 38. 4. Umik in preklic • če dolžnik poravna dolg neposredno na račun predlagatelja, je predlagatelj dolžan posredovati umik ali preklic • postopek umika in preklica dolga v aplikaciji lahko predlagatelj izvede na enak način kot pri vnosu predloga za izvršbo (zahtevka): • ročno s prenosom podatkov iz baze izvršb za nerešene izvršbe • z uvozom datoteke • Umik: delno poplačana terjatev • Preklic: v celoti poplačana terjatev

 39. Vnos predloga (umik, preklic) 1 • na maski “Vnos predloga” se izpolni polje “Prenesi LRN” in klikne gumb prenesi LRN: obrazec se napolni s podatki

 40. Vnos predloga (umik, preklic) 2 • Ko se podatki o izvršbi napolnijo, se tudi takoj izvede preveritev in kontrola javi napaki, ki opomina vnašalca, da se morajo podatki popraviti: • Datum zadnjega plačila mora biti vnesen za umik/preklic. • Znesek umika je enak odprtem stanju terjatve. • Vsa polja, katere predlagatelj ne sme spreminjati se zaklenejo oz. postanejo siva.

 41. Vnos predloga (umik, preklic) 3 • Ko predlagatelj dela umik&preklic zneska terjatve mora obvezno: • za umik vnesti manjši znesek kot je trenutni znesek terjatve, sicer bo program javil napako; za preklic aplikacija sama postavi zneske na 0 • vnesti datum zadnjega plačila (obvezen vnos): datum zadnjega plačila ne sme biti večji od trenutnega datuma in ni manjši od datuma izvršljivosti izv. naslova • če se terjatev obrestuje, mora biti obvezno izpolnjeno polje “Obresti obračunane do” (privzeto se napolni datum obresti, ki ga je vnesel predlagatelj ob vnosu predloga izvršbe): datum “obresti obračunane do” mora biti večji ali vsaj enak datumu zadnjega plačila in ne sme biti višji od današnjega datuma • če je na predlogu več terjatev odstraniti katero od terjatev za katero ne bo delal umika • Ko predlagatelj zadosti zgoraj naštetim kontrolam shrani umik s pritiskom na gumb Shrani spremembo. Vse dokler predlog umika ni popoln - brez napak, ni mogoče narediti umika&preklica na izvršbi. Da gre za napake vemo iz dveh informacij, ko nad poljem LRN piše »Napaka: Obstajajo napake!«, in ko je prikazan rdeči gumb. Ko je zapis umika brez napak sledi potrjevanje. • Predlagatelj vneseni umik&preklic potrdi. Potrditev je opisana v nadaljevanju (številka 5). Potrditev umika&preklica je enaka kot potrditev novega predloga izvršbe.

 42. Uvoz podatkov iz txt datoteke (umik in preklic) 1 • predlagatelj izbere masko Uvoz podatkov, na kar se odpre obrazec, kjer predlagatelj izbere uvozno datoteko, katero sistem prevzame. Pri uvozu umika gre za enake korake kot pri uvozu novega predloga izvršbe (postopek je opisan pod številko 3)

 43. Uvoz podatkov iz txt datoteke (umik in preklic) 2 Pri uvozu umika ali preklica je ključnega pomena: • da predlagatelj vnese v uvozno datoteko le terjatve, za katere bo dejansko delal umik ali preklic, saj ima lahko en izvršilni naslov (ena izvršba) več terjatev • da ima predlog v polju Vrsta poslovnega dogodka zapisano vrednost »U« za umik oz. »P« za preklic • da je znesek umika manjši od trenutnega zneska in da je večji od 0 ter da je znesek preklica enak 0 • da je datum zadnjega plačila vnesen in da je manjši od trenutnega datuma in ni manjši od datuma izvršljivosti izvršilnega naslova • da je datuma obresti obračunane do vnesen in da je večji ali vsaj enak datumu zadnjega plačila in hkrati ni večji od današnjega dne - to velja le za terjatve, ki se obrestujejo

 44. 5. Potrjevanje predlogov Na tej maski se lahko: • popravi vsebino predloga izvršbe, ki je bil ročno vnešen ali uvožen z datoteko, vendar le če predlog še ni bil poslan v eIzvršbe • pobriše določen predlog izvršbe, vendar le v kolikor predlog izvršbe še ni bil poslan v eIzvršbe • potrdi predlog ter ga s tem prenese v sistem eIzvršb

 45. Iskanje zapisov na maski Potrjevanje Iskanje je možno po: • številki izvršilnega naslova • obdobju (od….do….) • LRN • Število zapisov na stran (določa administrator aplikacije) • statusu predloga za izvršbo oz. umika ali preklica: • vsi statusi • zabeležen (še nepotrjeni predlogi) • MQ (proces prenosa) – VRNI V STATUS! • prenesen (potrjeni predlogi) Dodano iskanje po LRN!

 46. Seznam predlogov • posamezen predlog izvršbe je možno s klikom na popravljati, s klikom na pa izbrisati • posamezen predlog se potrdi tako, da se odkljuka prazno okence v zadnjem stolpcu in klikne “Potrdi izbrane” (na spodnji strani ekrana lahko s klikom na odkljukamo vse predloge na strani) Opozorilo: če gumba “Potrdi izbrane” nimate na ekranu pomeni, da vam mora informatik namestiti komponento za podpisovanje (Navodila za zunanje uporabnike, str. 40)

 47. S potrditvijo predloga: • se na predlogu izvršbe spremeni status iz Zabeležen v Prenesen in ga je še vedno možno poiskati na seznamu, vendar se ga ne da več urejati • hkrati se kreira nov zapis v eIzvršbah tako imenovana izvršba, ki dobi novo MRN številko (identifikacijska številka CURS) • kreira se opomnik za predlagatelja: »Sprejet je nov predlog za izvršbo« • kreira se enak opomnik za urad oz. izterjevalca • kreira se nov zapis v Dosjeju v kolikor kakšen od dolžnikov še nima dosjeja v eIzvršbah • kreira se en ali več novih zapisov v Evidenci zadev in dokumentov • terjatve se prenesejo v finančno aplikacijo CURS za beleženje terjatev in plačil (CUKOD)

 48. 6. Pregled izvršb • Pregledovalnik je: • nabor vseh predlogov (ali omejen nabor) izvršb • informacija o tem, kaj se dogaja z izbrano izvršbo • Pregledovalnik je narejen tako, da na podlagi kriterijev iskanja pokaže rezultate poizvedbe (kriteriji so lahko prazni, lahko jih kombiniramo) Dodan je stolpec referent predlagatelja!

 49. Kriteriji iskanja • LRN • MRN • Vloženo (obdobje od….do….) • Številka izvršilnega naslova • Status izvršbe • vsi statusi • zabeležen • MQ • prenesen • Davčna številka dolžnika • Referent predlagatelja • CU (rezultati prikažejo vse predloge, ki se rešujejo na posameznem carinskem uradu)

 50. Lažje iskanje s % • uporaba % za iskanje po delnem podatku • % se uporabi na začetku zapisa, na koncu zapisa ali na obeh mestih Enako na zavihku potrjevanje!