Download
univerza v novi gorici fakulteta za podiplomski tudij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomski študij PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomski študij

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomski študij

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomski študij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Izvaja vse doktorske programe (3. stopnja) na UNG, ne glede na smer: Znanosti o okolju Krasoslovje Fizika Primerjalni študij idej in kultur Ekonomika in tehnike konzervatorstva arhitekturne in krajinske dediščine Molekularna genetika in biotehnologija Jezikoslovje Univerza v Novi GoriciFakulteta za podiplomski študij V letu 2007 je bil na UNG zaključen projekt prenove vseh doktorskih študijskih programov v skladu z načeli in smernicami Bolonjske deklaracije

 2. Organizacijska struktura FPŠ Tajništvo Dekan Senat UNG Fakulteta za podiplomski študij UNG Študijski program Študijski program Študijski program Slovenski raziskovalni Instituti Direktor programa Raziskovalne enote UNG Laboratoriji Mednarodni raziskovalni Instituti Znastveni svet programa (3-5 članov) Centri Instituti Univerze

 3. Raziskovalna področja so interdisciplonarna: Osnovne raziskave treh ključnih segmentov okolja: voda, tla in zrak. Merilne tehnike za ugotavljanje in nadzor onesnaževanja, Ravnanje z odpadki in posle­dice njihovega odlaganja, Postopki in materiali za čiščenje odpadnih vod in zraka, Toksikologija in kemijski, fizikalni in biološki učinki ter zdravstvene posledi­ce onesnaževanja Raziskave sprememb v okolju ... Znanosti o okolju • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Laboratorij za raziskave v okolju, UNG • Center za raziskave atmosfere, UNG • Laboratorij za raziskave materialov, UNG

 4. Raziskovalna področja: Novi(nano)materialiin metode karakterizacije (elektronske, strukturnein kemijskelastnosti mterialov) Numerčno modeliranje procesov, ki določajo fazne prehode v materialih Fizika visokih energij (astrofizika osnovnih delcev in kosmologija) Fizika • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Laboratorij za fiziko organskih snovi, UNG • Laboratorij za večfazne procese, UNG • Laboratorij za raziskave materialov, UNG • Center za raziskave atmosfere, UNG • Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev, UNG

 5. Raziskovalna področja (humanistika in družboslovje): Filozofija, Antropologija, Arheologija , Jezikoslovje, Slovenske študije - tradicija in sodobnost, Kulturna zgodovina. Primerjalni študij idej in kultur • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Institut za kulturne študije, UNG • ZRC SAZU (Znastveno raziskovalnim centrom slovenske akademije znanosti in umetnosti) v Ljubljani

 6. Program združuje raziskovalni in upravni vidik na področju znanosti o krasu. Namenjen je predvsem študentom naravoslovnih in drugih sorodnih področij (npr. geografija), ki bi se želeli podrobneje seznaniti s krasom. Raziskovalna področja: Geološka struktura, Površinska in podzemna krajina, Kraške vode in varstvo okolja ... Krasoslovje • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU v Postojni. • Laboratorij za raziskave v okolju, UNG

 7. Raziskovalna področja: molekularna imunologija in patologija; procesiranje, prevajanje in prepisovanje RNA in DNA, bakteriologija; genetika kvasovk; virologija; struktura proteinov, Bioinformatika, Molekularna genetika in biotehnologija • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Mednarodni centrom za genetski inženiring in biotehnologijo (ICGEB) iz Trsta • Center za raziskave vina, UNG • Laboratorij za raziskave v okolju, UNG

 8. Raziskovalna področja : Tehnike in materiali v restavratorstvu in konservatorstvu, Upravljanje in ekonomija na področju konservatorstva kulturne dediščine. Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine V okviru tega doktorskega programa se izvaja tudi enoletni program za izpopolnjevanje (60 ECTS). • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Univerza IUAV v Benetkah, • Univerza v Neaplju, • Univerza v Hamburgu, Univerza v Parizu, Univerza v Udinah

 9. Raziskovalna področja: Kognitivni procesi v človeških možganih, Psiholingvistika in nevrolingvistika Formalno jezikoslovje Analiza naravnega jezika .... Jezikoslovje • Povezave z raziskovalnimi enotami: • Raziskovalna skupina za formalno jezikoslovje in kognitivne znanosti, UNG

 10. Tesna povezanost z raziskovalnimi enotami UNG ter drugimi partnerskimi raziskovalnimi institucijami doma in po svetu. Prenos znanja v podjetniško okolje Velika izbirnost in interdisciplinarnost pri oblikovanju individualnih doktorskih študijskih programov. Mednarodna povezanost velik delež tujih študentov (skoraj 50%), velik delež tujih predavateljev iz priznanih univerz iz EU in ZDA Tesno sodelovanje pri izvedbi programov in pri raziskovalnem delu študentov z več tujimi univerzami in raziskovalnimi ustanovami Značilnosti podiplomskih študijskih programov

 11. Enotna pravila študijain postopki za prijavo teme in zagovor disertacije Enotna merila in postopki za zagotavljanje kakovosti Prosta možnost izbire predmetov iz široke palete, ki jo nudijo med sabo komplementarni študijski programi. Skupne značilnosti

 12. Število podiplomskih študentov po programih v 2010/2011

 13. Delež tujih študentov v študijskem letu 2010/2011

 14. Trajanje študija2008-2010

 15. V okviru FPŠ je doslej doktoriralo 63 študentov, znastveni magisterij je zaključilo 39 študentov in 17 študentov je zaključilo program za izpopolnjevanje (ETKAKD). Objave raziskovalnih rezultatov študentov v uglednih mednarodnih znastvenih revijah in na znastvenih srečanjih. V obdobju 2009-2010: 71 znanstvenih in strokovnih člankov, 59 prispevkov na mednarodnih znastvenih konferencah . 21 drugih znastvenih objav Patenti Prenos znanja v industrijo (novi materiali in nove tehnologije) Reševanje aktualnih okoljskih problemov ... Dosežki

 16. Nekateri pomembni elementi Mentor svetuje študentu že ob vpisu (nabor izbirnih predmetov, področje in tema raziskav, mobilnost) UNG nudi študentom možnost opravljanja raziskovalnega dela v sklopu svojih raziskovalnih enot ali v partnerskih raziskovalnih ustanovah (doma ali v tujini). Spremljanje in analiza raziskovalnega dela podiplomskih študentov in njihovih objav. Spremljanje in spodbujanje mobilnosti študentov. Natančno so določeni enotni postopki za prijavo in odobritev doktorske teme ter zagovora disertacije Disertacija je praviloma napisana v angleškem jeziku Mednarodna sestava komisije za oceno in zagovor disertacije, (en član iz UNG, en član iz druge slovenske univerze, en član iz tuje univerze) Mentorja ni član komisije za oceno disertacije Zagotavljanje kakovosti študijskih programov

 17. Standardni elementi – letna samoevalvacijska poročila: Analiza izvajanja študijskega programa Statistika študija(informiranje o študiju pred vpisom, vpis v prvi letnik, prehodnost med letniki, uspeh po predmetih, število diplomantov in povprečna doba študija, razmeje med številom študentov in pedagoških delavcev). Struktura akademskega in administrativnega osebja Prostori in učni pripomočki Financiranje študijske dejavnosti Sodelovanje z gospodarstvom in vključevanje v regionalno in širše okolje. Organiziranost študentov . Študentske ankete Zagotavljanje kakovosti študijskih programov

 18. Študentske ankete za oceno kakovosti predavanj Anketa za oceno študijskega programa Anketa za preverjanje obremenitev študenta pri posameznih predmetih (ECTS) Študentske ankete

 19. Finančna slika Graf prikazuje razmerja med sredstvi Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo (modro) (18.4%) in šolninami (rdeče) (78.1%), ter 3.5% donacije za podiplomske študijske programe. Celotna sredstva so znašala 255 432 EUR. Poleg tega je fakulteta porabila sredstva v višini približno 10 000 EUR za pedagoško opremo.

 20. Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine