Download
adapted learning resources adaptiranje resursa za u enje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adapted learning resources Adaptiranje resursa za učenje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adapted learning resources Adaptiranje resursa za učenje

Adapted learning resources Adaptiranje resursa za učenje

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Adapted learning resources Adaptiranje resursa za učenje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2nd Dissemination Conference “Support ME@HE” Adapted learning resourcesAdaptiranje resursa za učenje DženanStrujić, MSC Podgorica, 12.11.2013 god.

  2. Komunikacija i potrebni alati • Oblik komunikacije: sinhroni i asinhroni • Uloga profesora u sinhronom okruženju je da: prezentuje informacije, odgovara na pitanja, prati diskusiju… • Asinhroni oblik komunikacije mnogo lakši  od sinhronog, jer studenti imaju slobodu da kreiraju vlastiti raspored. • Korišćenjem LMS-a student se nalazi u stalnoj interakciji sa drugima i sa instruktorom , i to u realnom vremenu. • Sinhronakomunikacijapodrazumjevakorišćenjesledećihalata: • Servisiza instant poruke • Chat sobe • Whiteboard • Audio konferencija • Video konferencija • Multi-User Domain Object Oriented Environments (MOOs) • Asinhrona komunikacija podrazumjeva korišćenje sledećih alata: • Elektronska pošta • Mailing liste • Forum • Video transmisija (ranije pripremljena) • Web skladišta informacija

  3. Pristup u prevazilaženju barijera pristupačnosti • Glavni problemi sa kojima su se osobe sa invaliditetom susretale su: • Netačno ili nepostojeće označavanje linkova, elemenata formulara ili okvira (frames); • Nejasna ili kompleksna struktura stranice; • Neadekvatna upotreba boja ili loš kontrast između sadržaja ipozadine; • Nekompatibilnost između softvera za poboljšanje pristupačnosti (npr. Lupa, sistem povećavanja karaktera,...) i web stranica; • Navigacioni sistemi koji zbunjuju i/ili dezorjentišu korisnika; • Nedostatak alternativnih medija za audio informacije ili kompleksne jezičke izraze; • Nejasan ili zbunjujući izgled stranica;

  4. Standardi pristupačnosti • Vodič za pristupačnost sadržaja na Web-u (WCAG): • Obezbijediti ekvivalentnu alternativu za auditivni i vizuelni sadržaj • Ne oslanjatise samo na boje • Pravilno upotrebljavati označavanje i stilske šablone • Mogućnost određivanja prirodnog jezika koji će se koristiti • Oblikovanje tabele za prikladan prikaz • Omogućiti prikladan prikaz stranica koje koriste nove tehnologije • Omogućiti korisniku nadzor nad animiranim (time-sensitive) promjenama sadržaja • Osigurati adekvatan pristup uloženim (embedded) korisničkim interfejsima. • Napravljene stranice nezavisne od uređaja za pristup. • Korišćenje W3C tehnologije i smjernica • Osigurati kontekst i orijentaciju informacija • Omogućiti jasne navigacijske mehanizme • Jasni i jednostavnidokumenti

  5. Razvijena platforma - tehnički detalji • URL: e.kancelarijazastudente.me • Platforma: Moodle LMS • Pojedini segmenti su realizovani putem PHP-a • Akcenat je na upotrebi JQuery i JavaScript biblioteka za adaptaciju materijala za učenje • Baza podataka - MySql • Ugrađeni modul Accessability tools (kontrast, veličina slova, glas) mogućnost čuvanja podataka za svakog korisnika • Studentima koji su registrovani, imaju pravo da preuzimaju materijale za učenje, obavještenja, resurese, kvizove itd,... • Optimizacija LMS sistema

  6. LMS Sistem

  7. Adaptirani materijali

  8. Adaptirani materijali

  9. Glavne tehnike provjere pristupačnosti sistema • Provjera pristupačnosti odrađena uz korišćenje: • Besplatnih alata za provjeru pristupačnosti kao što su: Bobbz, A-Promt ili TechDiss Accessibility and Usability checker. • Manuelna provjera resursa - Da li korisnik čiji je browser podešen za određenu veličinu  teksta i stil može neometano pristupiti sadržajima?; Da li je sajt čitljiv kada se uklone parametri koji definišu stil?; Da li se resursi mogu koristiti bez upotrebe miša? • Testiranje različitih browser okruženja, uključujući i ne grafičke browsere kao što je Lynx. Ovo je veoma bitno jer su resursi koji se koriste kroz web aplikacije dostupni putem različitih browsera. • Korišćenje resursa uz upotrebu asistivnih tehnologija npr. čitača ekrana, govornih browsera,  ekranskih lupa… Alati kao što je Vischeck stimulišu određena oštećenja vida i obezbjeđuju korisnu povratnu informaciju. • Evaluacija rasursa zajedno sa osobama sa invaliditetom. • Praćenjem rada osoba sa invaliditetom mogu se uočiti neki novi, neotkriveni problemi.

  10. Hvala na pažnji !