html5-img
1 / 13

Druga młodość nadprzewodników – nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe

Druga młodość nadprzewodników – nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. ODKRYCIE NADPRZEWODNICTWA PRZEZ KAMERLINGHA – ONNESA (1911).

nieve
Télécharger la présentation

Druga młodość nadprzewodników – nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Druga młodość nadprzewodników – nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe

 2. ODKRYCIE NADPRZEWODNICTWA PRZEZ KAMERLINGHA – ONNESA (1911) Heike Kamerlingh-Onnes (1853-1926), fizyk holenderski, laureat nagrody Nobla w roku 1913 za badania właściwości substancji w najniższych temperaturach i skroplenie helu (4,2 K). Opór elektryczny próbki rtęci wyrażony w omach w funkcji temperatury bezwzględnej

 3. KRYTERIA NADPRZEWODNICTWA • Zależność oporności elektrycznej nadprzewodnika od temperatury • Nadprzewodnik w polu magnetycznym (efekt Meissnera)

 4. PRZYKŁADY NADPRZEWODNIKÓW WRAZZ ICH TEMPERATURAMI KRYTYCZNYMI

 5. ZALEŻNOŚĆ NAMAGNESOWANIA M OD POLA MAGNETYCZNEGO H • Nadprzewodnik I typu b) Nadprzewodnik II typu

 6. HISTORIA ROZWOJU MATERIAŁÓW NADPRZEWODZĄCYCH

 7. ODKRYWCY NADPRZEWODNICTWA WYSOKOTEMPERATUROWEGO W TLENKACH La-Ba-Cu-O w 1986 roku Prof. dr K. A. Müller Prof. dr J. G. Bednorz

 8. Strona tytułowa pracyK. A. Müllera i J. G. Bednorza z doniesieniem o odkryciu nadprzewodnictwa oraz wykres temperaturowej zależności oporności właściwej potwierdzający to odkrycie

 9. PRZYKŁADY NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH WRAZ Z ICH TEMPERATURAMI KRYTYCZNYMI

 10. PERSPEKTYWY ZASTOSOWAŃ NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH • Elektromagnesy nadprzewodzące, • Elektronika i informatyka, • Magnetoplany (poduszka magnetyczna), • Linie energetyczne prądu stałego i przemien., • Maszyny elektryczne, • Nowa generacja żyroskopów, • Ekrany magnetyczne, • Pułapki plazmowe dla reakcji termojądrowych.

 11. PERSPEKTYWY ZASTOSOWAŃ NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH Namagnesowany przedmiot lewituje nad nadprzewodnikiem schłodzonym do -200 °C

 12. Jak samodzielnie wykonać nadprzewodnik wysokotempe-raturowy Y-Ba-Cu-O

 13. DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘNa dzisiaj to wszystko

More Related