1 / 48

Opakování

Opakování. Vstupní školení - přípustné formy. školení zaměstnance o všech právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP , jež musí při své práci dodržovat. Toto školení je samozřejmě doloženo zápisem, osnovou školení a prezenční listinou.

nimrod
Télécharger la présentation

Opakování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opakování

 2. Vstupní školení- přípustné formy • školení zaměstnance o všech právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. Toto školení je samozřejmě doloženo zápisem, osnovou školení a prezenční listinou. V takovém případě je lhostejno, jak toto školení nazýváme. ( zda vstupní instruktáží nebo školením při nástupu do práce)

 3. 2. seznámení písemnou formou nebo účast na obecné vstupní instruktáži BOZP. Při příchodu na pracoviště je zaměstnanec ještě školen o dalších konkrétních předpisech, které se týkají práce, kterou vykonává a prostředí, ve kterém se pohybuje. O tomto školení je proveden zápis, zpracována osnova školení a účast je zaměstnancem potvrzena na prezenční listině. Při tomto školení na pracovním místě se již ten, kdo zaměstnance školí nezabývá záležitostmi, které jsou uvedeny ve vstupní instruktáži

 4. Vstupní školení- nepřípustná forma Obecná instruktáž BOZP, obvykle podaná písemnou formou, neobsahující konkrétní technické a jiné předpisy nutné k výkonu práce, kterou si zaměstnanec přečte a  potvrdí svým podpisem, že byl seznámen se vstupní instruktáží BOZP a další žádné školení se s ním neprovádí.

 5. zaměstnavatelům to může způsobit pro ně někdy nepředstavitelné problémy, zejména při pracovních úrazech, kdy se rozhoduje o odškodnění pracovního úrazu, může způsobit problémy při jednání s pojišťovnou ohledně odškodnění pracovního úrazu. • S takovýmto školením se určitě nespokojí inspektorát bezpečnosti práce při kontrolách nebo vyšetřování pracovních úrazů. • Hrozí tady též nebezpečí, že zaměstnavatel zaplatí náklady spojené s léčením zraněného a v úvahu musíme vzít též případnou trestní odpovědnost za poškození zdraví.

 6. Témata vstupního školení • Informace o OOPP včetně ukázky jejich používání • Seznámení s konkrétními pracemi zakázanými ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým. • Seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními • Informace o správné manipulaci s břemeny, včetně hmotnostních limitů. • Seznámení s nebezpečnými látkami, s jejich nebezpečností, včetně negativních účinků na organizmus, informace o bezpečném zacházení s nimi a o první pomoci.

 7. Seznámení s bezpečností práce při speciálních pracích, např. při pracích ve výškách. • Seznámení s bezpečností práce při obsluze výpočetní a kancelářské techniky • Seznámení s identifikací rizik a s opatřeními pro jejich odstranění nebo minimalizaci • Seznámení s příslušnými českými státními normami a ostatními předpisy, které se týkají vykonávané práce a pracoviště. • Seznámení s vnitřními předpisy zaměstnavatele, jako je např. místní provozní předpis skladu (provozní řád), seznámení s bezpečností práce uvedené v návodech k obsluze strojů a zařízení. • Seznámení s umístěním prostředků první pomoci a se zásadami poskytnutí první pomoci, včetně seznámení s evakuačními plány, způsoby a cestami úniku z objektu a pracovišť.

 8. Výňatky z kontrolního seznamu ILO pro protipožární ochranu • Zajistěte, aby na každém pracovišti byly alespoň dva východy do bezpečných prostor mimo budovu. • Jasně vyznačte každý východ a zajistěte funkční osvětlení, aby únikové cesty byly dobře osvětleny ve dne i v noci. • Zajistěte dostatečný počet únikových schodišť (nejméně dvě) odpovídající konstrukce a šířky umožňující rychlou evakuaci všech pracovníků z pater nad a pod úrovní země. • Na každé zastávce výtahu (v každém patře) umístěte varovný nápis: "Při vypuknutí požáru nepoužívejte výtah". • Na každém pracovišti umístěte instrukce a schéma znázorňující základní a náhradní únikové cesty. • Z únikových cest odstraňte překážející předměty a zajistěte, aby všechny dveře na cestě byly stále nezamčené a v době evakuace pracovníků otevřené. Dveře nevedoucí k východu, které by pracovníci omylem mohli použít, opatřete nápisem "žádný východ".

 9. Měření a hodnocení(Kontrola a nápravná opatření) • Monitorování a měření • Vyšetřování nehod, nápravná a preventivní opatření • Záznamy a řízení záznamů • Interní audity SMBOZP • Externí audity SMBOZP

 10. Monitorování a měřeníI. • Vymezit činnosti, které mohou být příčinou onemocnění nebo úrazu • Stanovit jejich klíčové ukazatele • Vytvořit postupy jejich monitorování a pravidelného měření

 11. Monitorování a měření II. Zařízení pro monitorování a měření • Výběr, kalibrace, údržba, skladování III. Záznamy o monitorování a měření • Viz minulá přednáška

 12. Monitorování a měření IV. Postupy pro monitorování SMBOZPz hlediskajeho výkonnosti, tj. • shody s cíli a úkoly organizace • včetně účinnosti příslušných provozních opatření k omezení rizika • shody s příslušnými právními předpisy pro BOZP

 13. Aneb • Jak změříme, zda opatření k omezení rizika jsou účinná? • Jak budeme měřit, posuzovat shodu s cíli, programy managementu ? • Jak budeme posuzovat, měřit shodu s legislativou? (..že jsme včas převedli do postupů veškeré relevantní legislativní požadavky?)

 14. Předmětem monitorování a měření v BOZP jsou tedy: 1. SMBOZP 2. Zdroje nebezpečí (rizika) – příčiny nehod • rizikové faktory • Hluk, prach, chemikálie… • nebezpečí – rizika PÚ, ochranná opatření 3. Dopady – doklady o nedostatečné výkonnosti BOZP • nehody, PÚ • skoronehody • nemoci – zdravotní prohlídky, odběry krvi a moče, snímkování…

 15. Zdravotní péče(Monitorování zdravotního stavu) • Organizace musí určit případy, kdy je nutné sledovat zdravotní stav zaměstnanců a musí zavést vhodné systémy kontroly. Zaměstnanci musí mít k výsledkům svých zdravotních prohlídek přístup. • V případě, že to vyžadují právní předpisy, musí být zdravotní stav zaměstnanců vystavených určitému nebezpečí monitorován a zaznamenáván.

 16. Prohlídky

 17. 1. Vstupní Před zařazením k výkonu práce 2. Pravidelná (periodická, opakovaná) Termíny stanoví předpis 3. Mimořádná Z podnětu orgánu HS 4. Výstupní Vždy při odchodu od zaměstnavatele Vždy při ukončení práce na rizikovém pracovišti 5. Následná Když je důvodné podezření, že důsledky rizikových faktorů přetrvávají

 18. Faktory ovlivňující rozhodování o způsobu zajištění ZPP • Rizika pracovních podmínek • Organizační uspořádání podniku (množství provozoven) • Počet a struktura zaměstnanců • Časová náročnost • Nadstandardní požadavky (benefit programy, manažerské prohlídky apod.) • Zaměstnavatelé mohou v rámci ZPP zajišťovat svým zaměstnancům nadstandardní služby.

 19. Rizika pracovních podmínek Vyšší míra rizika vyžaduje podrobnou znalost pracovišť a pracovních podmínek při provádění lékařských prohlídek zaměstnanců a vysoké nároky na ostatní úkoly ZPP.   

 20. Organizační uspořádání podniku (množství provozoven) Velký počet provozoven představuje nutnost volby optimálního způsobu organizačního zajištění ZPP. Je nutné posoudit vhodnost zajištění ZPP jedním či několika (regionálními) zařízeními. 

 21. Počet a struktura zaměstnanců Při volbě způsobu zajištění ZPP je nutné uvažovat i o počtu zaměstnanců, jejich struktuře z pohledu dojíždění za prací z místa bydliště apod.

 22. Časová náročnost Důležitým ekonomickým aspektem je i čas, který zaměstnanci „ztratí“ při absolvování lékařských prohlídek.  

 23. Možnosti zajištění ZPP Varianta I- Spolupráce s jedním zařízením pro kompletní zajištění ZPP - Vhodné zejména pro: • provozy s vyšší mírou rizika – kategorie prací 2, 3, 4 • velký počet zaměstnanců soustředěný v jednom místě • požadavky na nadstandardní služby Výběr smluvního zařízení: • Multidisciplinarita -  znalost všech oborů souvisejících s plněním úkolů při zajištění ZPP. • Znalosti v oblasti hygieny, ergonomie, technických zařízení, nebezpečných látek. • Schopnost zajistit doplňkové služby – měření rizikových faktorů…

 24. VARIANTA II - Spolupráce s několika zařízeními při dílčích úkolech ZPP Vhodné zejména pro: • méně rizikové provozy – kategorie prací 1, 2 • regionální provozovny s malým počtem zaměstnanců • Výběr vhodných zařízení pro plnění dílčích úkolů při zajištění ZPP – např. • zajištění lékařských prohlídek registrujícími lékaři jednotlivých zaměstnanců, • poradenská činnost ve spolupráci s hygienickými stanicemi, odborně způsobilými osobami v prevenci rizik apod.

 25. VARIANTA III - Smlouvy s několika regionálními zařízeními pro poskytování kompletního zajištění ZPP Vhodné zejména pro: • provozovny s vyšší mírou rizika – kategorie prací 2, 3, 4 • regionální provozovny s vyšším počtem zaměstnanců Výběr smluvních zařízení: • Výběr vhodných zařízení pro poskytování kompletních služeb při zajištění ZPP v jednotlivých regionech. Jednotlivá zařízení by měla splňovat podmínky uvedené ve Variantě I.

 26. Zdravotní péče Náklady na zdravotní péči nesmějí v žádném případě jít k tíži zaměstnance !!!

 27. Co platí pojišťovna ? (A co platí zaměstnavatel?)

 28. Hrazená péče zahrnuje: • zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci; • periodické preventivní prohlídky • zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, • zaměstnanců na rizikových pracovištích, • zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců  nebo jiných osob, a • zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem; • mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů; • prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a • osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí ipo ukončení expozice riziku.

 29. Vyšetřování nehod, nápravná a preventivní opatření Organizace musí stanovit, zavést a uplatňovat a udržovat postupy pro:

 30. Vyšetřování nehod

 31. Pracovní úraz • Pomoc • Zajištění • Místa úrazu • Okolí • Dokumentace (foto, nákres) • Ohlášení (vedení, odborům, úřadům) • Registrace úrazu • Zjištění příčin • Sepsání záznamu • Opatření k minimalizaci škod • Evidence v knize úrazů

 32. Postupy pro • …vyšetřování nehod, • provádění zásahů při nehodách a • přijímání opatření k minimalizaci škod způsobených nehodami • …vyšetřování skoronehod • poruch systémů a odezvu na tyto události • …evidenci a statistické zpracování údajů o příčinách a následcích

 33. Nápravná a preventivní opatření … iniciaci a provádění vhodných nápravných a preventivních opatření (kdy, kdo, jak…) Organizace musí provést změny v postupech SMBOZP, které vyplynouz vyšetřování nehod a z nápravných a preventivních opatření, a musí je zaznamenat.

 34. Interní audity SMBOZP -slouží jako podklad k přezkoumání systému BOZP vedením organizace • audity provádějí buď vlastní zaměstnanci nebo externí auditoři • Nezávislost, nepodjatost

 35. Interní audity SMBOZP • program auditů • postupy pro jejich pravidelné provádění způsobilými osobami za účelem: a)zjištění, zda SMBOZP • odpovídá politice BOZP • stanoveným cílům • plánovanému systému opatření managementu BOZP • je správným způsobem zaveden, uplatňován a udržován *je efektivní, účinný b)poskytnutí informací o stavu BOZP vedení organizace a zaměstnancům Program auditů, včetně časového rozvrhu, musí vycházet • z důležitosti BOZP u jednotlivých činností a • z výsledků předcházejících auditů. Interními audity musí být prověřeny všechny prvky systému minimálně jednou za rok.

 36. Postupy pro provádění auditů Organizace musí stanovit: *předmět a rozsah auditů, jejich četnost *metodiku, odpovědnosti za program auditu a pravomoci *řízení auditu, jakož i povinnosti a požadavky týkající se provádění auditů *postup provádění auditu *podávání zpráv o jejich výsledcích *odbornou způsobilost a výcvik auditorů *způsob projednání nálezu z auditu s dotčenými zaměstnanci (pracovníky) *způsob kontroly realizace opatření k nápravě.

 37. Odborná způsobilost a nezávislost auditorů • Audity mohou být prováděny pracovníky organizace či externími auditory při dodržení podmínky dostatečného stupně nezávislosti, který zajišťuje, aby byl audit nestranný a objektivní. • Aby se zajistila nestrannost provádění auditu, jeho nálezů a každého závěru, nemají být členové týmu auditorů přímo odpovědni za činnosti, které prověřují. Během procesu prověřování musí být nestranní, prostí podjatosti a střetu zájmů. Člen týmu auditorů, vybraný z posuzované organizace, nemá být podřízen vedoucímu, přímo odpovědnému za sledovaný předmět, kterého se audit týká. • Členové týmu auditorů musí mít příslušnou kombinaci znalostí, dovedností a zkušeností tak, aby odpovědně prováděli požadované činnosti auditu.

 38. Vzdělání a praktické zkušenosti auditorů (doporučení) - nejméně středoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent. - přiměřené praktické zkušenosti, které přispívají k rozvoji dovedností a pochopení: a)právních požadavků a dalších předpisů vztahujících se k oblasti BOZP b)systémů MBOZP a norem, podle kterých jsou audity prováděny c)postupů, procesů a metod auditu Auditoři, kteří mají ukončeno pouze středoškolské vzdělání, mají mít minimálně pět let odpovídající praktické zkušenosti. Auditoři, kteří mají vysokoškolské vzdělání, mají mít minimálně tříletou praktickou zkušenost.

 39. Výcvik auditorů Teoretický výcvik se má věnovat:  a)požadavkům právních předpisů vztahujících se k BOZP a dalších s touto oblastí souvisejících dokumentů  b)systémovým požadavkům MBOZP a normám, podle nichž jsou prováděny audity  c)postupům, procesům a metodám auditu Praktický výcvik • v celkové délce dvacetipracovních dní, a to při provádění minimálně čtyř auditů BOZP. • výcvik zahrnuje zapojení do celého průběhu auditu pod dozorem a za vedení vedoucího auditora.

 40. Udržování způsobilosti Auditoři mají udržovat svou způsobilost zajišťováním aktuálnosti svých poznatků o a)požadavcích právních a dalších předpisů vztahujících se k BOZP b)systémech managementu BOZP a normách, podle nichž mohou být prováděny audity c)postupech, procesech a metodách auditu

 41. Reakce na výsledky auditů - Nálezy z auditů (stejně jako výsledky kontrol) musí být dokumentovány. - Musí být systém monitorování stavu opatření k nápravě a jejich výsledků. Musí být zdokumentováno, že opatření k nápravě jsou prováděna včas.

 42. Externí audity SMBOZP Externí audity slouží k prokázání shody s požadavky a provádí je buď • druhá strana (například zákazník) nebo • třetí strana (například akreditovaná certifikační organizace). Četnost externích auditů závisí na výsledcích předchozích auditů. Všechny prvky systému musí být ale prověřeny externími audity nejdéle po dvou letech.

 43. Norma na audityČSN EN ISO 19 011 • Norma je určena pro externí audity • Může být použita pro koncipování interních auditů

 44. Struktura normy • Zásady auditování • Řízení programu auditů • Činnosti při auditech • Odborná způsobilost a hodnocení auditorů

 45. Zásady auditování • Etické chování • Spravedlivé prezentování • Povinnost profesionálního přístupu • Nezávislost • Průkaznost

 46. Řízení programu auditů • Cíle a rozsah programu auditů • Odpovědnosti, zdroje a postupy programu auditů • Uplatňování programu auditů • Záznamy

 47. Činnosti při auditech • Zahájení auditů • Přezkoumání dokumentů • Příprava činností při auditech na místě • Provádění auditů na místě • Příprava, schválení a distribuce zprávy z auditů • Dokončení auditů • Provedení následného auditu

 48. Odborná způsobilost a hodnocení auditorů • Osobní vlastnosti • Znalosti a dovednosti • Vzdělání, pracovní zkušenost, školení/výcvik auditorů a zkušenosti z auditů • Udržování a zlepšování odborné způsobilosti • Hodnocení auditora

More Related