1 / 113

VZA Statutaire dag

VZA Statutaire dag. Gent Zaterdag 1 maart 2008. Programma. 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentaties 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden

ninon
Télécharger la présentation

VZA Statutaire dag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VZAStatutaire dag Gent Zaterdag 1 maart 2008

 2. Programma 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentaties 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden 14.40 uur: Visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap:missie, doelstellingen en samenwerking met ziekenhuisapothekers dr. M. Daelemans 15.30uur: Pauze Bezoek aan de informatieve stands / Posters 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering alleen voor de werkende leden ziekenhuisapothekers 18.00 uur: Geanimeerde receptie en walking dinner uitreiking van de Amgen Scientific Awards

 3. Abbott ACA Pharma Added Pharma BV Aguettant Air Liquide Medical Amgen AstraZeneca Baxa Baxter Belgium Bayer Schering Pharma B. Braun Medical Cardinal Health Codali CSL Behring (Bioplasma) Dijkstra Vereenigde BelgiumDocpharma EBEWE Pharma Belgium Eli Lilly Eurogenerics Fagron Fresenius Kabi GlaxoSmithKline Hospira Benelux International Medical Products + BIS Ipsen Janssen-Cilag/Tibotec Johnson & Johnson Medical Sponsors Statutaire dag

 4. KCI Medical Belgium Labo Sterop MacoPharma Merck Generics Novartis Nycomed Belgium - Exel Omega Pharma Pfizer Pharmion Qualiphar Roche Roche Sanofi-Aventis Schering Plough Belgium Smiths & Nephew Teleflex Medical Teva Pharma Belgium UCB Pharma Vanas Wyeth Pharmaceuticals AHP Zimmer Sponsors Statutaire dag

 5. Sponsors PUO VZA: de Club der 8

 6. Andere ondersteuning • Posterpanelen: Janssen-Cilag/Tibotec • Award voor posters: Amgen

 7. Programma 13.30 uur: Onthaal en registratie Bezoek aan de informatieve stands / Posters 14.30 uur: Wetenschappelijke presentaties 14.30 uur : Inleiding apr. A. Verlinden 14.40 uur: Visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap:missie, doelstellingen en samenwerking met ziekenhuisapothekers dr. M. Daelemans 15.30uur: Pauze Bezoek aan de informatieve stands / Posters 17.00 uur: Algemene Ledenvergadering alleen voor de werkende leden ziekenhuisapothekers 18.00 uur: Geanimeerde receptie en walking dinner uitreiking van de Amgen Scientific Awards

 8. Visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap Missie, doelstellingen en samenwerking met ziekenhuisapothekers

 9. Inleiding IVA Inspectie Missie en visie Auditmodel Samenwerking VZA Welke opmerkingen voor apotheek? 2006-2007 Toekomst Discussie

 10. ? Michaëla DaelemansVlaams Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin IVA Inspectie W V G Team algemene ziekenhuizen

 11. IVA Wadde?Over BBB, IVA’s en EVA’s

 12. IVA Inspectie WVG • Situering/organogram • Inspectie in meerdere sectoren • Ziekenhuizen • Bevoegdheden

 13. IVA Inspectie WVG • Sinds 2006 (BBB) • 100 inspecteurs • Zeer diverse sectoren • WelzijnVolksgezondheidKind en GezinGehandicaptensector (VFIPH) • Verschillende inspectiemodellen

 14. Afdeling Welzijn en Gezondheid • Team algemene ziekenhuizen (75 ZH met 5,5 VTE) • Team geestelijke gezondheidszorg Psychiatrische ziekenhuizen (38 ZH met 1 VTE) Centra geestelijke gezondheidszorg Psychiatrische verzorgingstehuizen Beschut wonen

 15. Bevoegdheden mbt ziekenhuizen • Vlaamse overheid: programmatie, inspectie, erkenning, VIPA • IVA Inspectie – vaststellingen ter plaatse • IVA Zorg & Gezondheid – erkenning, VIPA

 16. Missie en visie IVA Inspectie Het Vlaams agentschap Inspectie wil een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen en een optimale beleidsvoorbereiding en –evaluatie, alsook beleids- en burgergericht informeren.

 17. Beheersovereenkomst Een significante bijdrage leveren tot het bevorderen van de kwaliteit van de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Centraal: burger als eindgebruiker

 18. Beheersovereenkomst concreet bereikte niveau van de geverifieerde kwaliteit van zorg verhelderen rapporteren over en differentiëren van voorzieningen in gradaties van bereikte kwaliteitsstatus identificeren van aandachtsvoorzieningen die bijzondere opvolging vereisen, teneinde de status van aanvaardbare kwaliteit te bereiken

 19. Missie team AZ Het team AZ wil een significante bijdrage leveren tot het bevorderen van de kwaliteit van zorg in de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen. Hierbij wordt de patiënt als eindgebruiker centraal gesteld. Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt.

 20. Missie Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten "Verzekeren aan de gemeenschap van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen in de brede zin, van concept tot gebruik, in het belang van de volksgezondheid"

 21. Visie team AZ • Auditmodel • Kwaliteit van zorg helder • Differentiatie van de ziekenhuizen in gradaties van bereikte kwaliteitsstatus, in auditmethodiek en in het rapporteren hierover. • Aandachtsvoorzieningen bijzondere opvolging, ten einde aanvaardbare kwaliteit te bereiken

 22. Visie team AZ • Definiëren van het niveau van aanvaardbare kwaliteit in overleg met experts, vastgelegd in referentiekaders. • Referentiekaders beschikbaar voor alle betrokkenen, via internet.

 23. Visie team AZ • Voortdurende verbetering van het auditmodel • Bevraging van ziekenhuizen → verbeterpunten. • Vermindering van de toezichtslast • Beleidsrelevante informatie • Informatie aan burgers

 24. Auditmodel

 25. Auditmodel in AZ • Erkenning ZH (5j) • Dynamisch model • Multidisciplinair team • Doelstelling = kwaliteitsverbetering • Standaarden en handleidingen (internet) • Breder dan wetgeving

 26. 2de auditcyclus • 2002-2006 • Focus op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid • Aandacht meer focussen: risicomanagement, medicatie, sterilisatie, kindvriendelijkheid, fixatie. • Expertise verhogen • Aanvaardbaarheid & transparantie: standaarden in overleg met sector

 27. Samenwerking VZA • Expertise auditteam verhogen • Krachten bundelen • Transparantie • Aanvaardbaarheid • Checklists medicatie en sterilisatie • Standaarden

 28. Welke opmerkingen voor apotheek? 2006-2007

 29. Algemene Ziekenhuizen • Huidig aantal: 75 • 60 acute ZH • 4 UZ • 56 AZ • 15 categorale ZH

 30. Audits in 2006-2007 • 30 Ziekenhuizen (17 in 2006, 13 in 2007): 2 UZ 9 CZ 19 AZ • Steeds audit van de apotheek

 31. Hoofdstuk apotheek • Betrokkenheid apotheek beleid ZH • Medicatiedistributie • Cytostatica • Narcotische analgetica • Betrokkenheid apotheek bij sterilisatie • Bewaring medicatie • Procedures

 32. Opmerkingen auditverslag • Algemene vaststellingen • Sterke punten (SP) • Non-conformiteiten (NC) • Tekortkomingen (TK) • Aanbevelingen(Aanb)

 33. Betrokkenheid apotheek beleid ZH • Voldoende inbreng van apotheek op beleidsniveau van het ziekenhuis? • Gestructureerd en frequent overleg met directieleden? (alg dir, HG, verpl dir) • Aanwezigheid op directiecomité? • Inbreng kwaliteitsprojecten, bouw

 34. Betrokkenheid apotheek beleid ZH • 2006-2007 , 30 ZH 5 SP 9 NC 4 TK 5 Aanb

 35. Medicatiedistributie Risico’s: • Voorschrift • Naschrift • Overschrijven • Medicatieschema in dossier • Thuismedicatie • Klaar zetten, uit verpakking • Unitdose

 36. Medicatiedistributie • 2006: 1 SP informatisering distributie 10 Aanb evaluatie medicatiedistributie vanuit risicomanagement • 2007: 5 SP risico-analyse 10 TK risico’s in de distributie

 37. Medicatiedistributie • VoorschriftAflevering meer dan 5 dagen in 80% CZ NC Geen handtekening arts 16 NC • Medicatieschema in dossierGeen paraaf verpleegkundige bij toediening 17 NC

 38. Cytostatica • Voorschrift : uniform? • Bereiding: door apothekers? Of onder rechtstreeks toezicht? • Opleiding personeel • Architectuur bereidingsruimte • Extravasatie

 39. Cytostatica • Voorschrift 2006: 1SP 7 Aanb voorschrift cytostatica, uniformisering en automatisering 1 TK 2007: 1 SP 4 TK voorschrift niet uniform 5 Aanb automatisatie

 40. Cytostatica • Bereiding 11 NC 10 NC bereiding door assistenten, zonder rechtstreeks toezicht apotheker 1 NC cytostatica niet via apotheek

 41. Narcotische analgetica • Voorschrift: individueel, op naam, voluit, handgeschreven, datum, handtekening arts • Sluitende stockcontrole • Voorraden

 42. Narcotische analgetica • 5 NC voorschrift voldoet niet, 1 Aanb • 2 NC, 23 TK geen sluitend systeem van stockcontrole (apotheek, afdelingen)

 43. Betrokkenheid apotheek bij sterilisatie • Verantwoordelijkheid apotheek • Toezicht • Procedures • Snelsterilisatie • Hersterilisatie wegwerpmateriaal • Endoscopen

 44. Betrokkenheid apotheek bij sterilisatie • 3 SP, bv ISO CSA • Betrokkenheid onvoldoende: 5 NC, 6 TK • Onvoldoende zicht op alle activiteiten: 1 NC, 7 TK

 45. Bewaring medicatie • Apotheek & afdelingen • Temperatuursbewaking: procedure, registratie, wat bij overschrijding T°, kennis procedure op afdeling.

 46. Bewaring medicatie 22 TK geen sluitende temperatuursbewaking: • geen thermometer, • geen registratie, • geen procedure, • procedure niet gekend, • procedure onvolledig.

 47. Procedures • Medicatiedistributie: 4 NC, 2TK • Stockcontrole, narcotische • Temperatuursbewaking • Controle vervallen medicatie: 7 TK

More Related