1 / 13

Zem – modrá planéta

Zem – modrá planéta. Jozef Dzuriš, 1.D Gymnázium J. A. Raymana, Prešov. Obsah. 1. Základné údaje 2. Zaujímavé fakty o planéte Zem 3. Modrá planéta 4. Vnútorné zloženie Zeme 5. Pohyby Zeme a ich dôsledky 6. Tvar Zeme 7. Najvýznamnejšie zložky atmosféry 8. Zdroje. Základné údaje.

nituna
Télécharger la présentation

Zem – modrá planéta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zem – modrá planéta Jozef Dzuriš, 1.D Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

 2. Obsah 1. Základné údaje 2. Zaujímavé fakty o planéte Zem 3. Modrá planéta 4. Vnútorné zloženie Zeme 5. Pohyby Zeme a ich dôsledky 6. Tvar Zeme 7. Najvýznamnejšie zložky atmosféry 8. Zdroje

 3. Základné údaje Poloha: 3. planéta od Slnka Priemerná vzdialenosť od Slnka: 150 miliónov km Rotácia/Dĺžka dňa: 23 hodín 56 minút Obežná doba/Dĺžka roka: 365,25 dňa Obežná rýchlosť: 107 245 km/h Priemer: 12 756 km Sklon osi: 23,5 ° Hmotnosť:6. 1024kg Priemerná povrchová teplota: 22 °C Hlavné atmosférické plyny: dusík a kyslík Mesiace: 1 (Mesiac)

 4. Zem • 3. planéta od Slnka a jediná kde je dokázaný život • v každom okamihu prikrytá oblakmi zhruba na 50% • jediná planéta, ktorá má kvapalnú vodu v relatívne veľkom množstve • vznikla ako žeravá guľa roztavených skál asi pred 4,6 miliardy rokov

 5. Modrá planéta • známa ako Modrá planéta , pretože väčšia časť jej povrchu je pokrytá modrými vodami oceánov • z vesmíru vyzerá ako pestrofarebná guľôčka so rôznofarebnými kučierkami na modrom pozadí • voda sa neustále recykluje => vyparuje sa, kondenzuje a  potom padá späť na povrch

 6. Vnútorné zloženie Zeme • Kôra Táto vrstva je kamenná, a siaha do hĺbky maximálne 50 km. • Plášť Táto vrstva je čiastočné roztavená. Obsahuje 67% hmotnosti Zeme. • Vonkajšie jadro Táto vrstva je v kvapalnom stave a neustále sa pohybuje. • Vnútorné jadro Táto vrstva je v pevnom skupenstve a tvorí ju prevažne železo.

 7. Pohyby Zeme a ich dôsledky • súčastne 2 základné pohyby: 1. obeh okolo Slnka 2. otáčanie okolo vlastnej osi 1. Obeh okolo Slnka Trvá: 365 dní 5 h 48 min. 45,7 s (365 dní 6h ) Pohyb po dráhe tvaru elipsy a ohnisko je Slnko. Perihélium (príslnie)- bod dráhy Zeme, ktorý je k Slnku najbližšie. Zem sa v ňom nachádza 3.1. a od Slnka je vzdialená 147 mil. km. Zem sa pohybuje rýchlosťou 30,3 km/s.

 8. Afélium (odslnie) - bod dráhy Zeme najvzdialenejší od Slnka. Zem sa v ňom nachádza 4.7. a od Slnka je vzdialená 152 mil. km. Rýchlosť Zeme je 29,7 km/s. Dôsledky: - menia sa 4 ročné obdobia , mení sa dĺžka dňa a noci , mení sa poludňajšia výška Slnka nad obzorom, zmena priklonenia a odklonenia severnej a južnej pologule , rozdiely v dĺžke a teplote leta na oboch pologuliach, zmena dĺžky polárneho dňa,

 9. 2. Otáčanie okolo vlastnej osi Trvá : 23 h 56 min 4s Zem sa pohybuje od západu na východ Za 24 h sa Zem otočí okolo svojej osi o 360° t.j. konštantná uhlová rýchlosť 15° za hodinu Dôsledky: - striedanie sa dňa a noci, rozdelenie Zeme na časové pásma 180°poludník (dátumová hranica) posun o 1 deň.

 10. Tvar Zeme Zem má tvar gule, nie pravidelnej, ale sploštenej v oblasti zemských pólov. Sploštenie spôsobuje otáčanie Zeme okolo vlastnej osi . rozloha Zeme: 510 mil. km2 povrch súše: ¼ povrchu Zeme ( 149 mil. km2) oceán: ¾ povrchu Zeme ( 361 mil. km2 ) sploštenie Zeme : 21,5 km

 11. Najvýznamnejšie zložky atmosféry - dusík (76,08%), kyslík (20,95%), argón (0,934%), oxid uhličitý (0,031%), voda (do 1%) - ďalšie zložky atmosféry neón, hélium, metán, kryptón, vodík, oxid uhoľnatý, xenón, ozón.

 12. Zdroje Zdroje z Internetu: • http://www.referaty.sk • http://tajomnyvesmir.webpark.sk/ • http://www.volny.cz/sixties/earth.html • http://astroportal.sk/sol_syst/zem.html Knižné zdroje: Vesmír, Vydavateľstvo Slovart, 1999, 1. vydanie

 13. Ďakujem za pozornosť Jozef Dzuriš, 1.D dzuris5d@gjar-po.sk Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

More Related