1 / 12

คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์

คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์. อาจารย์วลิดา พระโนราช ผู้ดูแลระบบ/ฝ่ายวิชาการ. การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์. วิธีที่ 1 เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม http://www.petkasem.ac.th แล้วคลิกที่ วิธีที่ 2

noe
Télécharger la présentation

คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ อาจารย์วลิดา พระโนราช ผู้ดูแลระบบ/ฝ่ายวิชาการ

 2. การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์การเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ วิธีที่ 1 • เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม http://www.petkasem.ac.th • แล้วคลิกที่ วิธีที่ 2 เข้าเว็บไซต์ http://registor.ajwalida.com

 3. ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์

 4. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกขั้นตอนการสมัครสมาชิก • คลิกปุ่ม สมัครสมาชิก • จะปรากฎหน้าจอดังนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ • แล้วคลิกปุ่มสมัครสมาชิก

 5. การล็อคอินเข้าสู่ระบบการล็อคอินเข้าสู่ระบบ • คลิกในช่อง username แล้วกรอกตามที่สมัครไว้ • คลิกในช่อง password แล้วกรอกตามที่สมัครไว้กับระบบ • แล้วคลิกที่ปุ่ม login

 6. หน้าต่างเมื่อเข้าสู่ระบบหน้าต่างเมื่อเข้าสู่ระบบ

 7. เมนูใช้ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์เมนูใช้ระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์

 8. ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ • คลิกที่เมนู ลงทะเบียนฝึกงานออนไลน์ • กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง • กรณีข้อมูลช่องใดไม่มีให้ใส่ – แทนข้อมูล • คลิก เมื่อกรอกข้อมูลครบ • ระบบจะบันทึกข้อมูลทันที • ให้กลับมายังหน้าเมนูของผู้ใช้ระบบ

 9. การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่งพิมพ์ หน้าที่ 1 • คลิกที่ปุ่ม • จะปรากฎข้อมูลลงทะเบียน • เมนู File คำสั่ง Page Setup • ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ • เมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิก OK • เมนู File คำสั่ง Print • เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง • OK

 10. การตั้งค่าหน้ากระดาษและสั่งพิมพ์ หน้าที่ 2 • คลิกที่ปุ่ม • จะปรากฎข้อมูลแผนที่ • เมนู File คำสั่ง Page Setup • ตั้งค่าต่างๆ ตามหน้าที่ 1 • เมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิก OK • เมนู File คำสั่ง Print • เลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง • OK

 11. การแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนการแก้ไขข้อมูลลงทะเบียน • หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียรร้อยแล้ว • ให้คลิกที่เมนู • ทำการแก้ไขข้อมูล • ตรวจสอบข้อมูลครบทุกช่อง • คลิกที่ปุ่ม แสดงผลข้อมูล • ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติทันที

 12. สอบถามการใช้งานหรือข้อมูลฝึกงานเพิ่มเติมสอบถามการใช้งานหรือข้อมูลฝึกงานเพิ่มเติม สอบถามฝึกงานได้ที่ฝ่ายวิชาการ • อาจารย์เตชาวัต จินตนาปิทีป 082-700-4521 สอบถามการใช้งานระบบได้ที่ฝ่ายวิชาการ • อาจารย์วลิดา พระโนราช 082-700-4510

More Related