1 / 31

Тип Кільчасті черви ( Annelida )

Тип Кільчасті черви ( Annelida ). Лектор: асист. Недошитко Х.Ю. Загальна характеристика кільчастих червів.

noma
Télécharger la présentation

Тип Кільчасті черви ( Annelida )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Тип Кільчасті черви (Annelida) Лектор: асист. Недошитко Х.Ю.

 2. Загальна характеристика кільчастих червів • Їхнє тіло витягнуте, поділене на багато однакових члеників. У кільчастих червів є шкірно-м’язовий мішок з міцними кільцевими і поздовжніми м’язами. Кишечник наскрізний, з анальним отвором. Кровоносна система замкнута. Нервова система складається з черевного нервового ланцюжка і навкологлоткового нервового кільця.

 3. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ мешкають у вологих середовищах, поширені у прісних водоймах, морях і ґрунті; деякі види пристосувалися до паразитичного способу життя

 4. ЗОВНІШНЯ БУДОВА РОЗМІРИ кільчастим червам притаманнадвобічнасиметрія, але, на відмінувід нематод, їхнєтілоподілене на окремікільця - сегменти сегментаціятіла — метамерія – основнаознакакільчастихчервів сегменти — частинитіладеякихтварин (кільчастихчервів, членистоногих), розташованіуздовжтіла один за одним число сегментіврізне: від 5-6 до 500-600 завдякиподілутіла на сегментивононабуваєзначноїгнучкості маютьрозміривідчастокміліметра до понад 3 метрів

 5. ПОКРИВИ ТІЛА шкірно-м’язовиймішок шар епітелію щільна тонка еластичнакутикула багатослизовихзалоз два шарим'язів: зовнішній – кільцеві; внутрішній - поздовжнім'язи параподія черевнийвусик спиннийвусик щетинки завдяки кільцевим м'язам тіло подовжується і стає тоншим, завдяки поздовжнім — вкорочується і потовщується; у рухах беруть участь і допоміжні придатки — параподії (група щетинкок), які розташовані поодиноко або пучками правильними поздовжніми рядами РУХ

 6. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ порожнинатілавідмежованавідвнутрішніхорганіві тканин шаром епітеліальнихклітин – вториннапорожнина абоцелом кутикула спинна кровоносна судина шкірянийепітелій целом кільцеві м’язи кишка поздовжні м’язи черевна кровоносна судина щетинка метанефридій черевний нервовий ланцюжок рідина, яка заповнюєвториннупорожнинутіла, сприяєпідтриманнюйогоформи, виконуєфункціюгідроскелета, забезпечуєтранспортпоживнихречовинікінцевихпродуктівобміну

 7. ТРАВНА СИСТЕМА слиннізалози, щовідкриваються в ротовупорожнину, та стінкисередньої кишки виділяютьтравні соки, щосприяютьперетравленнюїжі наскрізна переднійвідділ кишечнику складається зротовоїпорожнини, глотки, стравоходу та шлунка стравохід щлунок глотка воло кишечник ротовий отвір стравохідможеутворюватирозширення - воло, в якомуїжапевний час накопичується анальний отвір остаточно їжаперетравлюється в кишечнику шлунокмаєм’язистістінки, у ньомуїжаподрібнюється

 8. СИСТЕМА ВИДІЛЕННЯ видільна система маєвигляддовгихзвивистих трубок - метанефридій, розташованих попарно в кожному сегменті. метанефридії

 9. КРОВОНОСНА СИСТЕМА кровоносну систему, за якої кров рухаєтьсялише по судинахі не потрапляє до порожнинитіла, називаютьзамкненою кровообіг - циркуляціякрові - рідкоїтканинивнутрішньогосередовища “серця” спинна судина кільцеві судини черевна судина кровкільчастихчервівможе бути безбарвноюабозабарвленою у червонийчизеленийкольори, щоспричиняютьдихальніпігменти завдякикровообігузабезпечуєтьсяефективнішепостачання тканин іклітинпоживнимиречовинами та киснем

 10. ДИХАННЯ у більшостівидівгазообмінздійснюється через зволоженушкіру, залозиякоївиділяютьслиз   у водянихкільчастихчервівз’являютьсяспеціалізованіорганидихання – зябра – тонкостіннівиростипокривів з густою сіткоюкапілярів

 11. НЕРВОВА СИСТЕМА навкологлоткове нервове кільце черевний нервовий ланцюжок надглотковийнервовийвузол – головниймозок, є центром, якийодержує та обробляєінформаціювідорганівчуттівірегулюєдіяльністьрізнихорганів від головного мозку та черевногонервовоголанцюжка – центральна нервова система –до всіхорганіві тканин відходятьчисленнінерви – периферичнанервова система

 12. Нервова система складається з нервовоговузла, розташованого над глоткою (надглотковийнервовийвузол), та черевногонервовоголанцюжка, сполученого з ним.

 13. ОРГАНИ ЧУТТІВ органидотику – вусики, щупальця органирівноваги организору – очі, розташовані по всьомутілу органи нюху – нюховіклітини, нюхові ямки органи слуху, побудовані за принципом локаторів у мешканцівґрунтів, наприкладдощовихчерв’яків, спеціалізованіорганичуттівзазвичай не розвинені. Їхніфункціївиконуютьнервовізакінчення у покривах

 14. РОЗМНОЖЕННЯ є як роздільностатеві, так ігермафродити 1 – копуляція гермафродитних особин – взаємообмін сперматозоїдами 2 – відкладання яєць у поясок заплідненняможе бути як зовнішнім, так івнутрішнім 3 – запліднення яєць у пояску сперматозоїдами із сім'яприйомника; кокон рухається до голови черв'яка розвиток - прямийабонепрямий 4 – відкладання кокону розвитокморськихчервіввідбувається зістадією личинки багатьом видам притаманне йвегетативнерозмноження

 15. РЕГЕНЕРАЦІЯ здатність до регенерації у кільчастихчервіввисока, алевиявляєтьсягірше, ніж у плоских

 16. РІЗНОМАНІТНІСТЬ

 17. малощетинкові малощетинкові черви живуть у ґрунті (дощові черв’яки), прісних водоймах (трубочники), рідше у морях; більшість має розміри від 0,5мм до 40 см, а деякі види тропічних земляних червів досягають 3 м; особливостями зовнішньої будови малощетинкових червів є сегментація тіла, відсутність параподій (на їхньому місці є пучечки щетинок), наявність залозистого пояска в передній частині тіла у статевозрілих особин;

 18. апоректода довга ейсенія трубочник дощовий черв'як

 19. Якщо ви знайдете пухкий багатий на перегній грунт

 20. Знайте , що до його створення причетна безліч дощовихчерв’яків

 21. багатощетинкові - поліхети це, переважно, морськівільноживучітварини, щоживутьздебільшого на дні, рідше у товщі води; одніз них активно плаваютьізариваються в мул (нереїди), інші (піскожил), глибокозариваються в пісок, а серпуливедуть сидячий спосібжиття у звивистих, абоспіральних, вапнякових трубках; тілоскладаєтьсяз головного відділу, сегментованоготулубаіанальноїлопаті; голова утворена головною лопаттюіротовим сегментом, якийбуваєскладним у результатізлиття 2-3 тулубовихсегментів; на головієочі (2-4), органидотику — щупальця, органи нюху — нюхальні ямки, у деяких — органирівноваги (статоцисти); на тулубових сегментах єпараподії; у деякихвидів, зокреманереїд, єзябра; маютьличинковустадію у життєвомуциклі

 22. біспіра коричнева нереїс зелений хетоптерусрізноногий міксікола лійковидна хлойя платинереїсДюмеріля спіробрахус гігантський протула чудова

 23. довжиною 8-10 сантиметрів; хижак, живиться дрібнимитваринами, найчастішемолюсками; на полюванніпідкрадається до жертви морська миша

 24. Клас Багатощетинков-поліхети Нереїда

 25. п'явки мають сплощене тіло, яке зазвичай коричневого або зеленого кольору; на передньому та задньому кінці є присоски; довжина від 0,2 до 15 см; кровосисні; синтезуютьспеціальнуречовину – гірудин – яка перешкоджаєзсіданнюкрові; у кишечнику кров не псуєтьсядужедовго: п’явки можутьжити без їжінавіть 2 роки; параподії та щетинки відсутні; вторинна порожнина тіла редукована; мають 1-5 пар очей; гермафродити; мешкаютьпереважно у прісних водах, а в тропічних областях зустрічаються в ґрунтіі на деревах;

 26. равликова п'явка тричастинна п'явка медична п'явка велика псевдокінська п'явка

 27. нереїди та іншіморськібагатощетинкові єосновою живленнябагатьохпромисловихриб, крабів та іншихжителів моря; малощетинкові, зокрема трубочники, є хорошим кормом для багатьохвидівпрісноводнихриб; дощові черви — основнаїжакротів, їжаків, жаб, шпаків та іншихназемнихтварин ЗНАЧЕННЯ беруть участь у біологічномуочищенні води деякихбагатощетинкових, наприклад, тихоокеанськихчервівпалоло, людинавикористовуєв їжу дощові черви відіграютьвеличезну роль у процесахґрунтоутворення; вони збагачуютьґрунтперегноєм та розпушуютьйого, сприяючипроникненню в ґрунтповітряй води; крім того, беруть участь у перемішуванніґрунту, виносячи на поверхнюзглибшихшарівчастинкиземлі, якімістятьнеорганічнікомпоненти

 28. гірудотерапія – лікування п'явками за спеціальними схемами; висмоктуючи кров, вони зменшують набряк, гірудинрозблоковуємікрокапіляриіпокращуєкровопостачання, іншіферментизнімаютьзапальнийпроцес медична п'явка

 29. чи знаєте ви… загальна вага дощовихчерв'яків на 1 гектар родючоїземлі — 2-3 тони за добу вони можутьперерити 10-11 тон землі у сосновому бору підкожнимквадратним метром ґрунтуживуть 16 дощовихчерв'яків, у чагарнику — 460, а в городах — до 600 

 30. ПІДСУМОК особливості будови Кільчаків: поява вторинної порожнини тіла (целому), яка відрізняється від первинної тим, що має власну стінку, утворену епітелієм; виникнення кровоносної системи; організація нервової системи за типом черевного нервового ланцюжка; поява нового типу системи виділення — метанефридіальної; розчленовування тіла на сегменти (метамерія)

More Related