Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slib značky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slib značky

Slib značky

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Slib značky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Spolužáci Spoluvytváření programu Alumni Akademičtí odborníci Drive Kreativita Odborníci z praxe Dotahování věcí do konce HR oddělení firem PROAKTIVITA KONTAKTY Překonávání problémů Odolnost vůči stresu Lidská a profesionální etika Cesta mezi nejlepší Sebedůvěra Time management VÝKONNOST Práce v týmu SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Efektivita Leadership skills Rozhled a uvažování v širších souvislostech PROFESIONALITA Přístup k práci a studiu Etiketa Nadstandardní vzdělání Rychlost Atributy hodnot Zodpovědnost Komunikace na úrovni Hodnoty značky Slib značky ZNAČKA HONORS ACADEMIA Autoři grafu: Daniel Kotula, Martin Krajhanzl, Richard Panc, Petr Sadílek Konzultant: Doc.Ing. Marie Přibová,CSc.