Flervalgsoppgaver – i lys av Kunnskapsløftet - PowerPoint PPT Presentation

flervalgsoppgaver i lys av kunnskapsl ftet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Flervalgsoppgaver – i lys av Kunnskapsløftet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Flervalgsoppgaver – i lys av Kunnskapsløftet

play fullscreen
1 / 67
Flervalgsoppgaver – i lys av Kunnskapsløftet
138 Views
Download Presentation
norina
Download Presentation

Flervalgsoppgaver – i lys av Kunnskapsløftet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Flervalgsoppgaver – i lys av Kunnskapsløftet Svein M. Sirnes

 2. Bakgrunn • Cand. philol. (tysk, fransk, engelsk) • Praksis fra bl.a. videregående skole, distriktshøgskole, BI, amerikansk universitet, det amerikanske forsvarets språkskole, forlagsarbeid, testutvikling i USA, oversettelse (som frilans og i et amerikansk programvareselskap)

 3. Kunnskapsløftet • Nasjonalt vurderingssystem • Deltakelse i internasjonale komparative undersøkelser (PISA, TIMSS o.a.) • Kursjustering, men reformen kommer • Fortsatt nasjonale prøver

 4. Norge ikke alene • Andre land har hatt samme debatt og utvikling • Internasjonalisering • Globalisering • Rettighetssamfunnet • Mindre homogen lærergruppe enn tidligere

 5. USA • Standardiserte tester • Ideer fra liberale og radikale akademikere • Åpne eliteuniversiteter for ”folk flest” • Eksamener/læreplaner/krav fastsettes lokalt • SAT – Educational Testing Service • Flervalgsoppgaver • Psykometri

 6. Nederland • CITO (med avdelinger i en rekke land) • ETS

 7. Bruk av flervalgsoppgaver • Som øvinger • Som oppgaver (også kalt items og spørsmål)

 8. Fordeler • I tester: • Mer reliable (pålitelige) • Mer eksakt måling • Egner seg for komparative undersøkelser • Som øvinger: • Gir svar med en gang • Egner seg for elektronisk leverte øvinger og digitale læreplattformer

 9. Åpne og lukkede oppgaver • Åpen oppgave: Innledes gjerne med uttrykk som ”Grei ut om …” eller ”Gjør rede for ..”. • Lukket oppgave: Flervalgsoppgaver, kombinasjonsoppgaver, rett-galt-oppgaver

 10. Mange fordeler • Kan dekke store deler av pensum • Det tar mindre tid å besvare dem

 11. Mange fordeler • Kan dekke store deler av pensum • Det tar mindre tid å besvare dem • Krever ikke skrivearbeid fra testtakernes side • Det tar mindre tid å vurdere dem

 12. Mange fordeler • Kan dekke store deler av pensum • Det tar mindre tid å besvare dem • Krever ikke skrivearbeid fra testtakernes side • Det tar mindre tid å vurdere dem • Objektiv vurdering • Sensorer påvirkes ikke av testtakernes håndskrift og evne til å uttrykke seg skriftlig

 13. Ulemper • Det tar tid å lage gode oppgaver • Iblant er det nesten umulig å finne egnede distraktører • Kan ikke brukes til å måle skriveevne • Testtakernes leseevne kan spille inn • Har en tendens til å bli fakta- eller detaljorientert

 14. Elementenei enflervalgsoppgave • orientering • stimulus • stamme • svaralternativer • nøkkel • distraktører

 15. Orientering • kort setning som innleder oppgaven/øvingen og som gjerne angir hvor neste element (stimulus) er hentet fra, f.eks. Fra en avis o.l. • kan også inneholde en instruksjon og fortelle hva eleven skal gjøre

 16. Stimulus • tekst • illustrasjon • lydelement (monolog, dialog)

 17. Stamme • setningen som kommer etter stimulus og som inneholder selve oppgaven • et spørsmål • et ikke-avsluttet utsagn

 18. Skriving av oppgaver • Hva skal oppgaven vurdere? • Fra et åpent til et lukket spørsmål • Enkeltstående oppgaver • Oppgaver som danner sett

 19. Blooms taksonomi • Vurdering • Syntese • Analyse • Anvendelse • Forståelse • Kunnskap

 20. Kunnskap • beskrive • definere • gjengi • presentere • regne opp

 21. Forståelse eller gjengivelse • bevise • forklare • oversette • skjelne • tolke

 22. Anvendelse • avlese • bruke • demonstrere • måle • registrere

 23. Analyse • dele opp • identifisere • klassifisere • skille ut • sammenligne

 24. Syntese • forstå • generalisere • organisere • produsere • trekke slutninger

 25. Vurdering • avgjøre • bedømme • kritisere • skille mellom

 26. Stimulus spiller en nøkkelrolle • Anvendelse • Scenarier/caser • Årsak og virkning • Begrunnelse av metoder og framgangsmåter

 27. Spørsmål I hvilken by arrangeres den årlige norske filmfestivalen? A Kristiansand B Ålesund C Haugesund D Grimstad

 28. Ikke-avsluttet utsagn Norges årlige internasjonale folkemusikkfestival arrangeres i A Førde. B Florø. C Sogndal. D Måløy.

 29. En elev skrev dette i et e-brev til læreren sin: I går jeg har sett en fransk film jeg likte godt. Den var heilt nye. Etter mi meining den burde vises for alle elevene på skolen! Nicole

 30. Hvilken syntaktisk feil går igjen i to av Nicoles perioder? A Uriktig bruk av perfektum til å uttrykke en avsluttet handling B Manglende inversjon C Gal plassering av predikativ D Utelatelse av relativpronomen i nødvendige relativsetninger

 31. Fra en avis:Ordfører bedt om å omgjøre vedtak Ordføreren i Brudal valgte A/S Asfalt til å anlegge ny vei til Vassli til tross for at firmaets anbud var høyere enn andre firmaers. Det ble senere avslørt at ordførerens bror har en større aksjepost i A/S Asfalt. Flere formannskapsmedlemmer krever nå at ordføreren omgjør sitt vedtak.

 32. Hvorfor vil noen at ordføreren skal omgjøre sin beslutning? A Ordførerens vedtak var påvirket av hans private interesser. B Ordførerens nære familie bør ikke ha aksjeposter i noe firma. C Ordføreren mottok penger fra firmaet som bygde veien. D Ordføreren bør ikke bestemme hvem som skal bygge veier.

 33. Spørsmålet må være fokusert • Er det mulig å besvare spørsmålet hvis en dekker over svaralternativene? • Hvis nei, er spørsmålet kanskje ikke godt nok fokusert.

 34. Ikke-fokusert oppgave Bergen A ligger i Hordaland. B er Norges eldste by. C er Norges tredje største by. D har over 400 000 innbyggere.

 35. Ikke for lang stamme • Stammen må ikke være for lang. • Unngå setninger med et instruerende innhold som gjør at stammen likner på et utdrag fra lærebok.

 36. Ikke negative uttrykk i stammen • Unngå negasjoner og negative uttrykk som ikke, aldri, medunntakav og unntatt i stammen. • Hvis en likevel vil bruke et slikt utrykk, bør det framheves (understrekes, kursiveres, settes i halvfet skrift el.l.).

 37. Oppgave med negativt uttrykk i stammen Følgende språk er germanske med unntak av • B finsk. • C frisisk. • A islandsk. • D nederlandsk.

 38. Ikkelaenoppgaverøpeandreoppgaver! • En oppgave må ikke røpe svaret på en annen oppgave i samme sett eller test. • Er spesielt viktig i oppgavesett som har samme stimulus.

 39. Nøkkelogdistraktører • Jo flere svaralternativer, desto vanskeligere blir oppgaven. • Vanskeligheten øker også jo mer svaralternativene likner på hverandre.

 40. For vanskelige oppgaver – mer gjetting • Blir oppgavene for vanskelige, er det grunn til å tro at elevene gjetter, noe som ikke er ønskelig. • Gjetting reduserer testens reliabilitet.

 41. Delvis rette svaralternativer? • Skal en ha delvis rette svaralternativer? • Ikke aktuelt i de tilfeller der spørsmålet er et rent faktaspørsmål. • Bruk av delvis rette svar kan aksepteres når instruksjonene går ut på å finne det beste svaret.

 42. Korte og konsise svaralternativer • et enkelt ord eller siffer • en ordgruppe, flere sifre eller en formel • en setning eller en periode

 43. Grammatisk-logiskesvarpåspørsmålet Alle svaralternativene må være grammatisk-logiske svar på spørsmålet som stammen inneholder, eller avslutning på stammens ikke-avsluttede utsagn.

 44. Struktur og lengde • Svaralternativene må være på samme presisjonsnivå og ha tilnærmet lik syntaktisk struktur og lengde. • Hvis det er fire svaralternativer, må i hvert fall to og to være mest mulig parallelle.

 45. Økonomiser med ord Hvis svaralternativene inneholder ord eller uttrykk som går igjen i alle, kan disse med fordel sløyfes.

 46. Økonomiser med ord Hva het Willy Brandt som gutt? • A Han het Herbert Frahm. • B Han het Jochen Vogel. • C Han het Karl Carstens. • D Han het Ludwig Gerkel.

 47. Bedre: Hva het Willy Brandt som gutt? • A Herbert Frahm • B Jochen Vogel • C Karl Carstens • D Ludwig Gerkel

 48. Bareénnøkkel Unngå distraktører som faktisk kan være nøkkel!

 49. Hierarkisk struktur i svaralternativene Når svaralternativene er tall (eller årstall) som danner en hierarkisk struktur, bør de plasseres i stigende rekkefølge (dvs. numeriske svar i numerisk og årstall i kronologisk orden).

 50. Unngå formuleringer fra læreboka • Bygger oppgaven på et bestemt pensum eller læreverk, bør en unngå svaralternativer som inneholder de samme formuleringene som finnes i læreboka. • Oppgaven blir som oftest bedre dersom en skriver om og velger alternative ord og vendinger.