Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות PowerPoint Presentation
Download Presentation
יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות

יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. יום עיון לגזברי הרשויות המקומיות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013-2014 ( – חוק ההסדרים פרק תאגידי מים וביוב נועה בן-אריה, עו"ד

 2. חוק תאגידי מים וביוב חידושים הרקע • הצעת מחליטים (חוזרת) לאיחוד תאגידי מים וביוב לכדי 15 תאגידים אזוריים שנועדו לשרת כ- ½ מיליון תושבים - כל אחד. (החלטת ממשלה 161). • שאיפת הממשלה להביא להפחתת תעריפי המים לצרכן ב- 5%לפחות בשתי פעימות עד שנת 2015. • הסכם בין השלטון המקומי לבין משרד האוצר ובעקבותיו תיקוני החקיקה

 3. אבחנה בין רשויות ללא תאגיד לבין תאגידים קיימים רשויות מקומיות מועד אחרון להקמת תאגיד מים וביוב ברשויות שטרם עשו כן – 30 ינואר 2014. • הקמת תאגיד חד רשותי בכפוף לעמידה בקריטריונים של ועדת ניסן • הצטרפות לתאגיד קיים • הקמת תאגיד אזורי במודל המדינה תאגידים קיימים ותאגידים חדשים • השארת המבנה התאגידי הקים על כנו • יצירת "תאגיד אם" כחברה מנהלת "תאגידי בת" – "מודל צור" • יצירת התאגדות אזורית וולונטארית במודל המדינה

 4. הכלל והחריגים לו הכלל החל מיום 1 ביוני 2015, לא יעסוק תאגיד באספקת שירותי מים וביוב אלא אם הינו תאגיד אזורי במודל המדינה או באחד מהמודלים שתוארו לעיל אך עומד בקריטריונים המאפשרים לו להמשיך להתקיים במודל בו הוא קיים ולקבל פטור מתאגודאזורי על פי מודל המדינה. החריג פטור מתאגודלאחר יוני 15, יינתן רק על בסיס בקשה יזומה לפטור שתוגש על ידי התאגיד לממונה אחת לשנתיים*. הפטור ייבחן לאור עמידת התאגיד באמות המידה שנקבעו, ללא שיקול דעת. *לממונה סמכות בדיקה יזומה של עמידה בתנאים בכל שנה.

 5. אמות המידה לפטור מתאגודאזורי לפי מודל המדינה א. ביצוע מלא ושלם של תכנית הפיתוח השנתית של התאגיד ב. עמידה ביחסים פיננסיים מקובלים – יחס מינוף מירבי ויחס כיסוי חוב* ג. עמידה באמות מידה לשירות בהתאם לכללי מועצת רשות מים. *בדיקה ראשונה – יוני 2015 – כללים מקלים לבדיקת הזכאות לפטור א. עמידה בתכנית הפיתוח בשיעור של 65% בלבד מן התכנית השנתית שאושרה ב. יחס כיסוי חוב שלא יפחת מ- 1 ולא 1.15 כנדרש בשגרה. ג. לא תיבחן העמידה בכללי אמות המידה לשירות בבחינת הזכאות הראשונה להמשך הפטור. *הגדרות למונחים אלה מצויות בתוספת לחוק.

 6. ועדת ניסן לבחינת שינוי המבנה התאגידי רקעמאבק השלטון המקומי כנגד המבנה התאגידי הקיים ושאיפתו להפחתה בתעריפי המים לצרכנים וצריכה ציבורית. צוות ניסן כלל את נציגי השלטון המקומי (דרג נבחר ודרג מקצועי), נציגי משרד האוצר, נציגי רשות המים והממונה על התאגידים, נציגי משרד הפנים.

 7. שינויי החקיקה בעקבות ועדת ניסן עיקרי השינוי – הנמכת החומה בין התאגיד לבין הרשות • סמכות למנות את ראש הרשות המקומית כיו"ר התאגיד • סמכות למנות בעלי תפקיד בדרג בכיר מטעם הרשות המקומית בנציגים בדירקטוריון התאגיד ובכלל זה: גזבר, מנכ"ל, מהנדס. • אפשרות ליצירת התקשרויות בין התאגיד לבין הרשומ"ק בה הוא פועל מטעמי יעילות כלכלית ושיפור השירות לצרכנים (כפוף לפרסום כללי מועצת רשות המים ובאישור הממונה). • מכרזים משותפים והתקשרות דרך מכרזי משכ"ל (כפוף לאישור הממונה). • השאלת עובדים מהרשומ"ק לתאגיד לתקופה של עד 10 שנים עם אפשרות הארכת ההתקשרות לתקופות נוספות.

 8. הקמת תאגיד חד/רב רשותי לפי מודל ניסן אמות המידה הנדרשות להקמת תאגיד לפי מודל ועדת ניסן • בתחום הרשות או הרשויות המבקשות להקים, לפחות 50000 תושבים וניתן אישור הממונה להקמה. • תאגיד חד רשותי יוקם בכפוף לעמידתו באמות המידה הבאות: • ערכי הכינון של נכסי תשתיות המים לא יפחתו מ – 45% וערכי הכינון של תשתיות הביוב לא יפחתו מ- 40%. • פחת גביית המים העדכני ביותר כפי שדווח למשרד הפנים ואושר על ידי הגורמים המוסמכים בו, נמוך מ- 7.5% • פחת המים לא יעלה על 9%.

 9. סנקציות ועיצומים כספיים רשות מקומית שלא תקים תאגיד או תאגיד שאינו זכאי עוד לקבלת הפטור מתאגוד לפי מודל המדינה אך אינו מקדם תאגוד כאמור לפי אותו מודל על פי לוחות הזמנים שנקבעו במסגרת החוק, יישאו בתשלום עיצומים כספיים כבדים עד לכדי סכום מקסימאלי של 8 מיליון ₪. עיצומים נוספים נקבעו ביחס למנכלים של תאגידים הממאנים למלא אחר לוחות הזמנים של תאגוד אזורי במודל המדינה.

 10. נושאים נוספים • הבטחת זכויות נושים בחברה מתמזגת. • ועדה למינוי דירקטורים חיצוניים • כללי רשות המים בנושאים הבאים: • התקשרויות בין רשומ"ק לבין תאגיד • מכרזים משותפים • רכש דרך משכ"ל • הוראות בדבר מסמכים ושלבי הקמת תאגיד אזורי לפי מודל המדינה • הוראות בדבר מינוי נושאי משרה בתאגיד אזורי, תקופת כהונתם ועילות הפסקתה • הגבלת התחייבויות עתידיות או פעולות של חברה שעשויות לפגוע באפשרות מיזוגה לתאגיד במודל המדינה בעתיד.

 11. תחילה מועד תחילתו של החוק היו ביום 1.8.2013. כלומר שינויים על פי מודל ניסן נכנסו לתוקף כבר ביום 1.8. וניתן לבצע מינויים בדירקטוריון ולבצע התקשרויות משותפות בכפוף לאישור הממונה בהתאם להנחיות החוק.

 12. תודה ושנה טובה !!!