Download
da bijbel en prati foe ongeloof n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Da Bijbel en Prati foe Ongeloof PowerPoint Presentation
Download Presentation
Da Bijbel en Prati foe Ongeloof

Da Bijbel en Prati foe Ongeloof

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Da Bijbel en Prati foe Ongeloof

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Da Bijbel en Prati foe Ongeloof Dr. Ernest Pickering Samenstelling R. Patton

 2. Gado doel • Da kerki de kari komopo foe doengroe leki leti dja na grontapoe • A wani wan krin kerki: Efesi 5:25. Oen masra, lobi oen wefi so leki Kristus ben lobi da kerki toe, en A ben gi Hemsrefi abra foe hem ede; 26. So dati A kan meki hem kom santa, en A kan krini hem nanga da wasi foe watra doro da woortoe; 27. So dati A kan gi Hemsrefi wan glori kerki, disi no abi wan flaka efoe ploi efoe iniwan sani leki dati, ma dati a sa de santa en sondro foutoe.

 3. Fa Satan wroko • Da doel foe Satan – pori da leti doro ongeloof en ongelovige na ini da kerki srefi door: • Corruptie • Formalisme • Sacramentalisme

 4. Da methode foe Satan • Falsi leriman: • 2 Cor. 11:13. Bikasi dem de falsi apostel, bedriegi wrokoman, disi kenki demsrefi foe gersi apostel foe Kristus. 14. En disi no de wan verwondroe sani, bikasi Satan hemsrefi kenki foe gersi wan engel foe leti. 15. Foe dat'ede a no de wan bigi sani efoe hem dinari srefi ben sa kenki foe gersi dinari foe gerechtigheid; da kaba foe dem sa de so leki a de fiti dem wroko.

 5. Da methode foe Satan • Falsi leri: • Gal. 1:6. Mi verwondroe dati oen komopo so esi foe Hem disi ben kari oen kom na ini da gnade foe Kristus, foe go na wan tra boen njoensoe; 7. Disi no de wan tra boen njoensoe; ma som soema wani trobi oen, en dem ben wani kenki da boen njoensoe foe Kristus.

 6. Da methode foe Satan • Gal. 1:8. Ma efoe wi, efoe wan engel foe hemel, preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen boiti da sani disi wi ben preiki gi oen kaba, meki Gado floekoe hem! 9. So leki wi ben taki kaba, so mi taki now agen taki: Efoe iniwan man preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen leki san oen ben kisi kaba, meki Gado floekoe hem!

 7. Da methode foe Satan • Moksi lasiwan na ini da kerki: • Mt. 13:24. A ben taki wan tra gersi-tori gi dem taki: Da kownoekondre foe hemel de leki wan man disi ben zaai boen siri na hem pranigron; 25. Ma da tem disi soema de sribi, hem feanti ben kom zaai takroe siri na mindri foe da boen karoe, en a ben gowe. 26. Ma di dem siri opo gro, en a tjari froktoe kom, dan dem takroe pransoen gro toe.

 8. Dem problemen ben bigin froekoe na ini da kerki • Wan probleem ben de dati soema ben bigin foe libi na grontapoe fasi en no hori demsrefi aparti – en da moro bigi groepoe foe da kerki ben libi so • Moro fara, som na ondro vervolgoe ben taki dati dem no ben de Kristen foe kibri dem libi – moro lati, dem moesoe kom baka na ini da kerki?

 9. Donatists ben poeroe demsrefi komopo foe da kerki (4e eeuw) • Som foe dem ben hori positie disi no ben klop nanga da Bijbel, ma da moro hipi groepoe ben bribi da Bijbel en dem ben wani libi volgens da woortoe. • Da Catholic kerki ben taki dati da kerki de santa aparti foe hem folkoe, en dati joe go na hemel doro dem sacramenti disi da kerki gi

 10. Dem beginsel foe dem aparti groepoe • Dem hori wan hei standaard foe de wan lid foe da kerki. Dem ben firi dati efoe dem leden no de santa, dan da kerki no de wan santa kerki. • Moro fara, dem bribi dati dem pori te dem moksi nanga kerki disi no abi santa folkoe • Da tra groepoe ben taki dati da kerki de santa alwasi dem leden no de santa

 11. Dem aparti groepoe ben prati foe da hoofd kerki • Dem si da hoofd kerki (RC) as apostate • Dem ben firi dati da waarti foe da sacrament ben bouw tapoe da santa fasi foe da soema disi ben gi dem. • Dem ben bribi dati dem leden moesoe abi wan persoonlijke relatie nanga Jezus • Dem bribi dati da kerki moesoe de aparti foe lanti

 12. Da doel foe dem Montanist & Donatist (aparti) kerki • Komopo foe lanti • Kari wan groepoe troe bribiwan, dopoe dem: abi wan puur santa kerki • Augustine & trawan taki eenheid de da moro belangrijk sani, na presi foe santa fasi

 13. Fa Augustine ben stree • A ben taki dati da troe kerki kom foe da lijn foe bischop, en efoe joe komopo foe dati, joe komopo foe da kerki & Gado hati bron tapoe joe • A bouw tapoe traditie foe da kerki en da authoriteit foe da kerki moro leki da Bijbel • A poti da traditie foe da kerki moro hei leki da authoriteit foe da woortoe foe Gado

 14. Augustine no ben sori dati • Troe lobi moesoe gi jesi na Kristus • A ben taki dati troe lobi no tjari prati kom • Augustine ben taki dati leki tarwe moksi nanga falsi tarwe, wi moesoe libi dem sondro foe poeroe dem • Augustine ben taki dati a de fiti foe stree bikasi a ben firi dati joe kan dwingi efoe vervolgoe heretics…

 15. Donatist bribi: • Gado wani wan krin getuigi tapoe grontapoe • Dem kerkisoema moesoe libi krin fasi • Lanti no moesoe bemoei na ini da kerki • Apostacy nanga immoraliteit na ini da kerki no de boen

 16. Na ini da “donkere eeuwen” da kerki vervolgoe difrenti groepoe • Dem Cathari (puur soema) ben kisi foeroe vervolgoe • So srefi dem Bogomil soema – ma ben moksi nanga falsi bribi toe • Paulicians & Petrobusians ben de moro krosibei na wi bribi • Brethren (Unitas Fratrum) ben kom foe Bohemia, en moro krosibei foe wi bribi

 17. Peter Waldo • Waldensians ben panja na ini Europa • Dem ben komopo foe Rome, en dem ben de feanti foe dem falsi leri foe da Catholic kerki • Dem ben abi wan tranga organizatie • Tra groepoe – Lollards (komopo foe John Wycliffe) & Hussiets (John Huss)

 18. Lessen foe da donkere eeuwen • Gado abi hem bribiwan en Hem kerki na ala tem, alwasi hoe moielijk • Iniwan tem joe bigin foe hori joesrefi aparti, joe kan verwakti reactie, en kande vervolgoe srefi

 19. Anabaptists (16e eeuw) • Dem soema disi dopoe baka • Disi wani taki dati da fosi dopoe no ben de geldig, en so soema mandi • Lanti • RK • Protestant disi “dopoe” pikinnnegre • A de tegen da lanti-kerki tai

 20. Dem ben wani go baka na da Bijbel • Luther nanga Calvin no ben fika toe presi na ini da RK structuur – da ordinance & kerki organizatie • Zwingli ben wani kenki, ma da council no ben wani, so a ben tapoe • Ma wantoe jongoe man ben taki dati wi moesoe gi jesi na da Bijbel moro leki da council – Conrad Grebel & F. Manz

 21. San Anabaptists ben bribi • Da Bijbel de da authoriteit wi moesoe gi jesi – no libisoema, kerki groepoe, enz. • Dem ben bribi dati da kerki de soso bribiwan • Dopoe de foe bribiwan nomo (som no ben saka na watra ondro) • Dem ben hori kerki discipline

 22. Hervormers • Bribi dati joe moesoe dopoe babies • Dem kom na ini da “visible kerki” doro dopoe, en joe no moesoe poeroe dem • Luther ben taki dati dopoe de fanowdoe foe verloesoe • Dem ben tai da kerki nanga lanti, en dati wan kerki nomo moesoe de na ini da staat

 23. Anabaptists ben bribi • Soema moesoe fri foe kom makandra nanga dem fri wani na ini wan kerki • Dem ben firi dati dem tra kerki ben go na ini apostacy… spesroetoe baka Constantine, en ook toe nanga da dopoe foe pikinnegre • Dem ben firi foe kom aparti foe RK ma ook toe Protestant kerki disi dopoe pikinnengre

 24. Puritans nanga da kerki foe Engeland • Dem ben stoeka en gi jesi na da Bijbel • Foeroe ben teki Calvinisme • Dem ben wani hori demsrefi santa • Dem ben abi verschillende positie abra da kerki structuur

 25. Puritan groepoe • Wan ben wani Parlement foe kenki da kerki • Da tra groepoe ben taki foe komopo • Da kerki ben abi foeroe ongelovige • Da dienst no ben de troe Kristen dienst • Aanbegi ben abi idol na ini da dienst • Da structuur ben de leki RK

 26. Foe wan krin kerki, dem ben feni • Lanti moesoe de aparti foe da kerki • Dopoe moesoe de soso foe bribiwan • Dem kerki moesoe de onafhangelijk

 27. Na ini da Njoen Wereld – VS 17e eeuw • Dem abi “hafoe-pasi” akkorderi – dem gi pasi foe soema disi no drai libi foe abi dem dopoe dem toti pikin en kom na ini da kerki • Dem ben opo da makti foe da preikiman • Dem standaard foe dem kerki lid ben saka • Dem Congregational kerki ben kom moro swaki

 28. Nanga da “bigi wiki-baka” (Great awakening) foeroe soema drai libi • Dem ben tron “Njoen Leti” en bigin foe kom aparti • Soso bribiwan kom na ini da kerki • Moro evangelizatie • Kerki discipline de fanowdoe • (wi si da srefi beslissing dati wi ben si kaba omeni leisi)

 29. Som groepoe tron Separate Baptists (aparti baptist) • Dem ben prati abra da vraag foe dopoe pikinnnegre • Tra groepoe ben tan na baka – so wi kan si dati som disi ben kom aparti kan fadon moro lati…

 30. Liberalism ben bigin na ini Europa • Engeland – deism – Gado de aparti helemaal foe da schepping & impersonal • Frankrijk – naturalisme – alasani de da natuur • Duitsland – rationalisme – poti da denki foe libisoema na fesi

 31. Dem man disi ben broko Kristen geloof • Locke – Kristen geloof moesoe klop nanga libisoema prakseri • Voltaire – Kristen geloof ontwikkel leki tra religie en ibri religie abi boen punt • Kant – libisoema kan doe san de leti nanga hem egi tranga

 32. Dem man disi ben broko Kristen geloof • Schleiermacher – religie de wan innerlijk firi foe dati mi abi Gado fanowdoe. A no de objectief waarheid • Hegel – absolute waarheid no de; a kenki (evolutie) • Humanisme ontwikkel nanga “moro hei kritiek” – ongeloof re da Bijbel

 33. Unitarianism • Biddle – geen drie-in-eenheid. Jezus no de Gado • Dem Puritan kerki disi wani kompromis ben teki so wan positie foe “vrede na ini dem kerki” • Te foe kaba, Unitarianism ben kom tranga na ini da noordoost foe VS

 34. Spurgeon nanga da “downgrade controversie” • Som Baptist kerki na ini Engeland ben bigin foe taki dati da Bijbel no de sondro fout – • Spurgeon ben stree nanga dem. Wi no man abi gemeenschap nanga soema disi no bribi da fondamenti foe da Bijbel. • Gemeenschap nanga sondari = sondoe

 35. San wi kan leri foe da Baptist Unie • Spurgeon ben poeroe hemsrefi komopo foe da Baptist Unie • Da Unie ben stem foe klagi Spurgeon (?djaroesoe?) 2000 tot 7 • Wantoe jari moro lati, da hoofd foe da Baptist Unie no ben de wan bribiwan • Dem ben abi dem standaard, ma dem ben de loesoe, en dem no ben dwingi soema na ini da Unie foe hori dem

 36. San ben pasa? • Clifford, da leider, ben bribi bradi abra da Bijbel, en a ben lobi foe tjari soema foe difrenti bribi kom makandra. A ben de wan zeer populeer preikiman, ma a ben bribi dati da leri foe da Bijbel ontwikkel… • Denominational loyalteit kan ondermijn da loyalteit na Kristus. Dem ben poti da Baptist Unie moro hei leki da waarheid foe da Bijbel

 37. Toe groepoe • Hori makandra – hori denominatie tie, hori vrede, no kenki noti • Komopo – krin bribi, loyalteit na da Bijbel, krin getuigi alwasi sortoe groepoe wi de na ini • Foeroe foe dem man no ben froestan krin san ben pasa

 38. Dem bigi groepoe na ini Europa ben go “modernist” • Presbyterians – dem ben go liberal, en dem moro beste man ben bigin Westminister Seminary & fika Princeton Seminary, disi ben de soso modern • Da Presbyterian kerki now abi frow predicanten, dem trow frow nanga frow, en dem ben lasi hipi leden.

 39. Northern Baptists • Da srefi tori – Chicago Divinity School ben go liberal • Dem ben abi foe form difrenti groepoe foe komopo

 40. Wi si dati apostacy kom na ini da kerki – da tem foe Laodicea • Disi de wan foe dem leri foe soema disi bribi na ini dispensationalism • Brethren leriman leki J. N. Darby ben leri da waarheid disi. En dem leri dati joe moesoe komopo, kom aparti

 41. Dan na ini da VS groepoe ben opo • NEA – efoe joe bribi, joe kan kom. Joe no abi foe fika joe kerki groepoe, alwasi dem no bribi moro. Pentecostal de welkom • ACCC – efoe joe bribi, joe kan kom, ma dan joe moesoe prati foe joe groepoe efoe a no bribi moro. No Pentecostal groepoe • NEA – infiltratie de da methode (?2 Cor. 6:17)

 42. New Evangelicism • Dem jongoeman ben wani kisi bigi nem en boen positie • Liberalisme no man nanga • Inspiratie foe da Bijbel • Evolutie • So dem ben bigin foe compromis na ini dem gebied • Plus ecumenicism de populeer

 43. Dem jongoe evangelical soema • Dem bribi na ini “progressive creationisme” – dati Gado no ben meki alasani wan slag • Dem bribi dati da Bijbel no meki fout abra Gado, ma wel abra tra sani leki historie, astronomie, geologie, enz. • Dem lobi cooperative evangelisme.

 44. Groepoe disi lobi ecumenicism • Wycliffe – SIL • LAM – Latin American Mission • Billy Graham – fosi a ben prati foe apostacy & ben de president foe wan fondamental Bijbel Universiteit. Moro lati a ben de wan docent foe wan RK skoro

 45. Ecumenical evangelism & Billy Graham • A wini sieli – no klagi hem. Ma disi taki dati de eind meki iniwan methode boen. • Membre – Gado wani sani foe doe leki A taki – a naki wan man dede foe meri da ark foe Gado • Da fosi prioriteit no de foe wini sieli, ma foe doe da wani foe Gado. Saul no ben kiri ala Amalekiet: 1 Sam. 15:22 • Bileam ben preiki boen – Num. 22-24, ma hem methoden ben de helemaal fout. 2 Petrus 2:15; Judas 11

 46. San da Bijbel leri wi? • Ps. 1:1Blesi foe da man disi no waka na ini da rai foe dem soema disi no abi Gado-fasi, en disi no tan na ini da pasi foe dem sondoe soema, en disi no sidon na ini da stoeroe foe da spotoeman. • Rom. 16:17Now mi begi oen, brada, loekoe boen na dem soema disi tjari prati kom, en disi seti trapoe na tra fasi leki da leri disi oen ben kisi; en drai komopo foe dem.

 47. Kom aparti • 2 Tess. 3:6 Now wi komanderi oen, brada, na ini da nem foe wi Masra Jezus Kristus, dati oen poeroe oensrefi komopo foe ibri brada disi de waka na wan pori fasi, en disi no waka nanga da leri disi a ben kisi foe wi. • Paulus ben kroetoe Petrus di a ben meki foutoe: Gal. 2:11-14 • Paulus ben sori soema ben gi falsi leri: 2 Tim. 17-18

 48. Troe lobi kom nanga waarheid • Efesi 4:15Ma wi taki da waarheid na ini lobi, foe wi kan gro na Hem ini na ini alasani, na ini Hem disi de da hede, Kristus srefi. • Jn. 14:15 Efoe oen lobi Mi, hori Mi komanderi. • Jn. 14:21 Da soema disi abi Mi komanderi, en a hori dem, a de da soema disi lobi Mi; en Mi Tata sa lobi da soema disi lobi Mi, en Mi sa lobi hem, en Mi sa sori Misrefi na hem.

 49. Lobi nanga waarheid • Jn. 14:23 Jezus ben piki hem taki: Efoe wan soema lobi Mi, a sa kibri Mi woortoe; en Mi Tata sa lobi hem, en Wi sa kom na hem, en Wi sa libi nanga hem. • Jn. 15:9-109. So leki da Tata ben lobi Mi, so Mi lobi oen; tan doro na ini Mi lobi. 10. Efoe oen hori Mi komanderi, dan oen sa tan na ini Mi lobi; so leki Mi ben doe Mi Tata komanderi, en Mi tan na ini Hem lobi.

 50. Da methode foe Billy Graham • A seni convert na da kerki pe dem firi foe go. Foeroe leisi, a seni dem go baka na ini kerki disi no preiki da waarheid. • Inclusivism – bribi dati soema disi bribi en disi no drai libi moesoe wroko samen na ini da wroko foe Masra