1 / 20

โดย..อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ศิลปะการขายสินค้าอย่างมือ. สู่เส้นทางนักขายมืออาชีพ โดย อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด. โดย..อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์. WWW. practical-training.com

Télécharger la présentation

โดย..อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ศิลปะการขายสินค้าอย่างมือศิลปะการขายสินค้าอย่างมือ สู่เส้นทางนักขายมืออาชีพ โดย อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดย..อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ WWW.practical-training.com Email: piboon@practical-training.com 086-602-1433

 2. ศิลปะการขายสินค้าอย่างมืออาชีพศิลปะการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ โดย..อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ WWW.practical-training.com Email: piboon@practical-training.com 086-602-1433 วิทยากร ที่ปรึกษา การขาย การตลาด การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ การเจรจาต่อรอง ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 3. เนื้อหาการบรรยาย • 1. การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ • 2. การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า • 3. การนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ www.practical-training.com New Training Concepts

 4. เทคนิคการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจเทคนิคการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจ ........................... ธุรกิจเริ่ม+ยั่งยืน เกิดสายสัมพันธ์ ลูกค้าเปิดใจ ไว้ใจ+วางใจ www.practical-training.com New Training Concepts

 5. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้ากระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้า www.practical –training.com….. New Training Concepts

 6. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้ากระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้า เทคนิคในการเปิดใจลูกค้า • สนทนาในเรื่องที่ลูกค้าชอบ • ทักทายลูกค้าอย่างช้าภายใน..........วินาที • อย่าให้ลูกค้ารอนานเกิน...............นาที www.practical –training.com….. New Training Concepts

 7. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้ากระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้า www.practical –training.com….. New Training Concepts

 8. 2. แผนการค้นหาความคาดหวังของลูกค้า ? “ลูกค้าซื้อ .....................หรือ........... ที่ได้จากสินค้าและบริการไม่ใช่ซื้อตัวสินค้า” www.practical-training.com New Training Concepts

 9. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้ากระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้า www.practical –training.com….. New Training Concepts

 10. 3.1: การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ www.practical –training.com….. New Training Concepts

 11. 3.1: การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ 1. นำเสนอประโยชน์หรือคุณค่าจากใช้สินค้า • ประโยชน์พื้นฐานจากการใช้สินค้า (Functional Benefits) • ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ • (Emotional Benefits) www.practical –training.com….. New Training Concepts

 12. ทำไมถึงต้องขายประโยชน์ทางอารมณ์?ทำไมถึงต้องขายประโยชน์ทางอารมณ์? • ขายสินค้าได้ราคา • นำเสนอจุดขายที่แตกต่างได้ยาก/จุดขายของสินค้ามีจำกัด • อารมณ์และความรู้สึกนั้นยากที่จะทำการเปรียบเทียบ • ซื้อด้วยอารมณ์และความรู้สึก www.practical-training.com New Training Concepts

 13. 3.1: การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ www.practical –training.com….. New Training Concepts

 14. 3.1: การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ 1. นำเสนอประโยชน์หรือคุณค่าจากใช้สินค้า • ประโยชน์พื้นฐานจากการใช้สินค้า • (Functional Benefits) • ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ • (Emotional Benefits) 2. นำเสนอโทษ/ความเจ็บปวดของการไม่ใช้สินค้า (Penalty) www.practical –training.com….. New Training Concepts

 15. การนำเสนอขายโทษ หมายถึง การชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หากไม่ซื้อสินค้าและบริการจากเรา เช่น • สินค้าไม่ได้มาตรฐาน • สินค้าไม่ได้ตามต้องการ • การจัดส่งล่าช้า • เสียเวลาในการซื้อ • สินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น www.practical-training.com New Training Concepts

 16. 3.1: การนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ www.practical –training.com….. New Training Concepts

 17. การนำเสนอขายโทษจากการไม่ซื้อสินค้าและบริการจะสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการได้ = 2.5 เท่าของการนำเสนอขายประโยชน์ www.practical –training.com….. New Training Concepts

 18. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ ให้ นำเสนอขายประโยชน์ ของสินค้าและบริการ..........แล้ว ใช้โทษ จากการที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าและบริการเป็นตัว..........การตัดสินใจ www.practical –training.com….. New Training Concepts

 19. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้ากระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการขายสินค้า www.practical –training.com….. New Training Concepts

 20. ศิลปะการขายสินค้าอย่างมืออาชีพศิลปะการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ Q & A www.practical-training.com New Training Concepts

More Related