Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vårt värdefulla vatten - en tillgång eller en belastning? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vårt värdefulla vatten - en tillgång eller en belastning?

Vårt värdefulla vatten - en tillgång eller en belastning?

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vårt värdefulla vatten - en tillgång eller en belastning?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vårt värdefulla vatten - en tillgång eller en belastning? Johanna Lindgren och Peter Sörngård Svenskt Vatten

 2. Vårt värdefulla vatten en tillgång eller en belastning? • Vilken är den kommunala nyttan av vatten? • Är rent vatten en självklarhet? • Vad kan jag som kommunpolitiker göra? - Vattenförvaltning som möjlighet - Teknik löser allt!? - Organisation och samverkan

 3. Dricksvatten Världens viktigaste livsmedel Välfärd för 3 öre per liter!

 4. Vet du om: • Ert dricksvatten har tillräcklig rening? • Ni har en långsiktig VA-planering och underlag för investeringar och avgifter? • Dricksvattnet har ett modernt vattenskydd fastställt? • Ni har den kompetens som behövs? • Taxorna är tillräckliga och riktiga?

 5. Östersund 27 000 människor sjuka Samhällskostnad: 220 Mkr Nolbys vattentäkt ca 900 miljoner kr (ca 12 000 invånare) Växjö ny vattentäkt ca 450 miljoner kr (3 kommuner ca 75 000 invånare) Vattnets värde

 6. Rent vatten – inte självklart idag • 50 % av landets sjöar och vattendrag klarar inte kvaliteten • Bara 50% av dricksvattentäkterna är skyddade • 20% av vattenverken har återkommande kvalitetsproblem (SLV) • I 1/3 av grundvattentäkterna uppmäts bekämpningsmedelsrester

 7. Rent vatten – intesjälvklart imorgon • klimatförändringar • avlopp • jordbruk • exploatering • kompetensbrist och taxesättning

 8. Årliga kostnader ökar

 9. VA-taxor behöver höjas

 10. Vad kan jag som kommunpolitiker göra? Klimatförändringar Avlopp Kompetensbrist Krisberedskap Vattenskyddsområde Taxenivå Dagvatten Förorenat dricksvatten

 11. Vattenförvaltning - en möjlighet

 12. Skydda vattentillgångarna Vattenskyddsområden, med relevanta föreskrifter, ska fastställas för alla vattentäkter Vattenförsörjning i VA-plan, underlag till ÖP

 13. Vattenskyddsprocessen Ansökan till Länsstyrelsen / Kommunfullmäktige

 14. Säkra vattenberedningen • Känn ditt råvatten • Känn ditt vattenverk • Arbeta förebyggande

 15. 1 + 1 = 3Organisatoriska lösningar Åsa Karlsson KS Ordförande Munkedal

 16. När behövs allmänt VA? Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

 17. Hur bestäms taxan? • Avgifterna (dvs det totala avgiftsuttaget) får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader (dvs totala kostnader) som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. • Avgifter bestäms som anläggningsavgifter och brukningsavgifter • Avgifterna fördelas på avgiftsskyldiga utifrån vad som är skäligt och rättvist.

 18. Ta reda på om: • Ert dricksvatten har tillräcklig rening? • Ni har en långsiktig VA-planering och underlag för investeringar och avgifter? • Dricksvattnet har ett vattenskydd fastställt? • Ni har den kompetens som behövs? • Är taxorna tillräckliga och riktiga?

 19. Tack för att ni lyssnat!

 20. Säkert dricksvatten- en kommunal angelägenhet • VA-avgifterna måste anpassas till behovet av att göra nödvändiga riskanalyser, VA-planer och investeringar i vattenverk och ledningsnät • Viktiga vattenförekomster måste skyddas i fastställda vattenskyddsområden och i översiktsplaner • Det krävs kompetent personal för att klara lagstiftningens krav på ett hälsosamt och rent dricksvatten => Samverka!!!

 21. Klimatsäkrat dricksvatten • Det är viktigt att analysera lokala sårbarheter för varje vattenförsörjningssystem • Skydda vattentäkter mot ökande risker för både kemiska och mikrobiologiska föroreningar • Där behov finns, öka den mikrobiologiska säkerheten vid beredning av dricksvatten i vattenverken • Vidta åtgärder för att klara de förändringar som uppstår i råvattnets kemiska/biologiska kvalitet och temperatur. • I främst sydöstra Sverige måste åtgärder göras för att hantera en minskad vattentillgång • Distributionssystemet kan utsättas för större påfrestningar. Inom vissa områden ökar till exempel ras- och skredrisker på vattenledningsnätet.

 22. Klimatsäkrat dricksvatten • En ökad beredskap att hantera störningar på grund av extremväder eller andra effekter av klimatförändringar som kan påverka både vattentäkter, vattenverk eller distributionsanläggningar. • Uppföljande studier och forskning om klimatförändringarnas påverkan på svensk vattenförsörjning och kostnadseffektiv anpassning. • Utbildnings- och informationsinsatser om klimatförändringarnas betydelse för vattenförsörjning.

 23. Aktörer och ansvar från täkt till kran Konsument Vattenverk VA-installation Sjöar & vattendrag Grundvatten Distributions-anläggning NATURVÅRDS-VERKET LIVSMEDELS-VERKET BOVERKET LIVSMEDELSVERKET LIVSMEDELSVERKET Miljödepartementet Landsbygdsdepartementet BOVERKET SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Socialdepartementet SOCIALSTYRELSEN Socialdepartementet Näringsdepartementet LÄNSSTYRELSER (21), KOMMUNER (290) OCH VATTENMYNDIGHETER (5) Översvämningsdirektivet Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG Dricksvattendirektivet 98/83/EG Vattentjänstlagen VFF Livsmedelslagstiftning Plan- och Bygglagen/ BBR Miljöbalken Miljöbalken

 24. Svenskt Vattens ”Nollmätning” via Novus Opinion Mer eller mindre allvarliga situationer kan drabba en kommun. Om de i framtiden skulle inträffa, hur allvarliga är följande situationer? Förorenat vatten 84% Skolan dräneras på lärare 43% Korruptionsavslöjande 39% Av de ovanstående frågorna kan man se att riskerna uppfattas som högst påtagliga. Kvinnorna (89%) tycker bakterier i kranvattnet är mycket allvarligt i högre grad än männen (80%).

 25. Hållbar dagvattenhantering- ett sätt att möta klimatutmaningen ”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt, att marken icke kan tänkas komma att översvämmas. Mot denna självklara regel felas icke så sällan.” (Alfred Jerdén, 1927)

 26. Tre steg att greppa situationen: • Utarbeta en dagvattenstrategi, väl förankrad och fastställd av kommunfullmäktige • Tillämpa hållbar dagvattenhantering i samband med all stadsplanering • Genomför sårbarhetsutredning för att identifiera utsatta områden och åtgärdsmöjligheter

 27. Sverige- ett vatten av världsklass eller..? ”Var femte dricksvattenanläggning hade återkommande problem med kvaliteten på dricksvattnet, ändå ledde det sällan till särskilda åtgärder från kontrollmyndigheterna”

 28. Sverige- ett vatten av världsklass eller..? Bara hälften av landets vattentäkter är skyddade genom ett fastställt vattenskyddsområde