1 / 24

Jednotný dokument místo dvou novel

Jednotný dokument místo dvou novel. SaZŘ MU. Proč novelizace obou dosavadních řádů ?. Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia uznávání předmětů inividuálním rozhodnutím bez „expirační doby“ ECTS stupnice důsledně uplatňovaný princip kumulace kreditů

ollie
Télécharger la présentation

Jednotný dokument místo dvou novel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jednotný dokument místo dvou novel SaZŘ MU

 2. Proč novelizace obou dosavadních řádů ? • Věcné důvody - dosažení evropských standardů při evidenci studia • uznávání předmětů inividuálním rozhodnutím bez „expirační doby“ • ECTS stupnice • důsledně uplatňovaný princip kumulace kreditů • zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces) • Administrativní důvody • zjednodušení procesů: větší možnost rozhodování studenta = menší zátěž administrativy (opětovný zápis, přerušení) • novela zákona č. 111/1998 Sb.

 3. Proč návrh jednotného dokumentu ? • Věcné důvody • převaha společných ustanovení pro všechny typy programů, • specifika DSP jasně definovaná (OR, školitelé závěr studia, • zavedení ECTS pro DSP (Boloňský proces, závěry EUA), • Formální důvody • Zákon č. 111/1998 Sb. § 17 odst. 1 písm. f) … studijní a zkušební řád (v novele písm. e))

 4. Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 1 • SaZŘ fakult není již vnitřním předpisem, fakulta se řídí řádem školy • Studijní programy zveřejnění na úřední desce školy/fakult, včetně typu, seznamu oborů, forem výuky, standardní doby studia • Standardní doba studia v DSP tři roky→ tři nebo čtyři roky • Studium v zahraničí ve spolupráci se zahraniční VŠ, společný titul

 5. Co přináší novela zákona č. 111/1998 pro SaZŘ - 2 • Zveřejňování závěrečných prací v 111/1998 Sb. zahrnuto nově, 5 pracovních dnů před obhajobou na určeném místě, po obhajobě v databázi prací, možnost kopírování • Komise pro státní zkoušky MŠMT jmenuje odborníky →může jmenovat • Doklady o ukončení studia, o studiu vysvědčenío SZZ → dodatek k diplomu vysvědčení se ruší, dodatek k diplomu povinný • Žádost o přezkum rozhodnutí při nesplnění podmínek pokračování ve studiu – vždy odkladný účinek

 6. Struktura dokumentu • Část 1. Základní ustanovení • Část 2. Obecná ustanovení o průběhu studia • Hlava I: Organizace a evidence studia • Hlava II: Průběh studia • Hlava III: Hodnocení průběhu studia • Hlava IV: Řádné ukončení studia v bakalářských a magisterských programech • Hlava V:Zvláštní ustanovení pro studium v doktorských studijních programech • Část 3. Rigorózní řízení • Část 4. Závěrečná a přechodná ustanovení

 7. Obsah jednotlivých částí - charakteristika • Část 1. Část 2. (Hlavy I až IV) novelizovaný SaZŘ pro bakalářské a magisterské studium s doplněním formulací vztahujících se k DSP (minimum doplňků) • Část 2. (Hlava V) oborové rady, školitel, závěr studia, dvojí doktorát, evropský doktorát • Část 3. rigorózní řízení (jen ustanovení společná fakultám, specifika-fakulty) • Část 4. zveřejňování závěrečných prací, standardní závěrečná a přechodná ustanovení+kredity v DSP v přechodovém období

 8. Konkrétní změny - 1 • Kumulace kreditů:započtení kreditů do všech studií, pro zápis do semestru je rozhodující souhrnný počet kreditů (čl. 6 odst. 5, čl. 12 : 15 kreditů ve všech souběžných studiích souhrnně !!) • Druhé opravné termíny:omezeno na celkový počet daný standardní dobou studia – čl. 16 odst. 10: v bc studiu celkem tři „životy“, v mgr dva, DSP tři • Expirační doba předmětů:není stanovena, rozhoduje se případ od případu • Další změny:drobné k usnadnění administrativy, Studijní katalog (v ISMU u předmětů kompetence, nepovinný v tištěné podobě, aktualizace semestrálně), … • Komise pro SZZ: nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenuje

 9. Konkrétní změny - 2

 10. Konkrétní změny – 3 • Studium v DSP (čl. 25 – 33) • přesnější úprava závěru studia, včetně obhajoby disertační práce, požadavků na posudky (čl. 30 – 32) • meziuniverzitní studium ve spolupráci se zahraniční VŠ, doktorát s dvojím vedením (společný doktorát), evropský doktorát (čl. 29) • jazykové kompetence (čl. 28 odst. 3) • příprava disertační práce - kredity polovina až dvě třetiny minimální kreditové hodnoty studia (čl. 28 odst. 2) • kredity v přechodovém období (čl. 43 odst. 1 a 2) • v komisích pro státní doktorkou zkoušku a obhajobu disertační práce nemusí být „ministerští odborníci“, pokud je MŠMT aktivně nejmenuje

 11. Konkrétní změny – 4 • Rigorózní řízení • proč do SaZŘ – vazba na akreditaci mgr programů, řád je nejen studijní, ale také zkušební • rigorózní práce vs teze disertační práce • Zveřejňování závěrečných prací • zveřejnění před obhajobou, respektující skutečnost, že obhajoba je veřejná – vyložení fyzicky nebo elektronicky 5 dní před obhajobou (čl. 38 odst. 2) • zveřejnění po obhajobě bez ohledu na výsledek obhajoby (přihláška k obhajobě je souhlasem se zveřejněním); předtím přihláška k oponentnímu řízení – ochrana studenta (možnost odstoupení) • Studenti se specifickými nároky • povinnost vydat směrnici rektora (čl. 42)

 12. Evidence studia v DSP • Společné články 1 až 17 (dříve pouze pro bc a mgr) • hodnocení předmětů kredity • semestrální zápisy podle čl. 12 • stupnice pro ukončení předmětů, klasifikační stupnice • opakování předmětů

 13. Oborové rady a komise • Popis kompetencí a povinností OR a OK • pravidla pro jejich složení, ustavení a odvolání, jednání a hlasování (čl. 25, 1-4, 10) - nejméně 7 členů, nejméně 3 MU, 2 externí - OR volí předsedu a místopředsedu ze svého středu většinou hlasů všech členů - jmenuje a odvolává děkan po schválení VR fakulty • činnosti OR(čl. 25, 8), zápisy o jednáních zveřejněny • pravidla hlasování

 14. Školitel • Popis kompetencí a povinností školitele • povinnost vedení studenta • povinnost pravidelného hodnocení studenta • povinnost stanoviska k disertační práci • možnost odstoupení nebo (nově) odvolání školitele

 15. Zvláštní ustanovení • Článek 28- obsahová ustanovení • kreditová hodnota přípravy disertační práce [90 až ~ 120) • jazykové kompetence – alternativy a) ukončení dvou semestrálních předmětů b) cizojazyčná publikace, vystoupení na konferenci - hodnotitel • typy předmětů • pomoc při výuce • možnost OR stanovit povinnost tezí disertační práce

 16. Zahraniční spolupráce • Spolupráce se zahraniční institucí • ukončení studia podle pravidel evropského doktorátu • kotutorát (doktorát s dvojí vedením) – dohoda, i podle zákona, další školitel • společný akademický titul, v diplomu uvedeny obě spolupracující instituce

 17. Disertační práce • Disertační práce - požadavky • požadavky na úpravu disertační práce čl. 30, 4 • disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění – zákon • požadavky podání přihlášky k obhajobě - státní doktorská zkouška - disertační práce - abstrakt disertační práce (či autoreferát) - odborný životopis - seznam publikací

 18. Obhajoba není součást SDZk • Posudky oponentů • explicitně uvést zda - student prokázal tvůrčí schopnosti ANO-NE - zda práce splňuje požadavky kladené na disertační práci standardně v daném oboru ANO-NE • Termín obhajoby • týž semestr, pro který byla podána přihláška • Možnost odstoupení od obhajoby • v případě nejméně jedné odpovědi NE v každém z posudků, odstoupení pouze jednou

 19. Obhajoba • Neúspěšná obhajoba • jedno opakování, děkan stanoví nejpozději na období dvou následujících semestrů, podmínky stanoví komise pro obhajobu • přerušení studia (děkan je oprávněn přerušit uchazeči studium) • Hodnocení obhajoby • klasifikační stupnice jako pro předměty

 20. Státní doktorská zkouška • Přihláška • splnění všech požadavků studia • Termín • týž semestr, pro který byl podána přihláška • Neúspěšná SDZk • stejná pravidla jako u neúspěšné obhajoby • Hodnocení SDZk • klasifikační stupnice jako pro předměty

 21. Zkušební komise • Složení • nejméně 5, nejvýše 7 členů jmenovaných děkanem (MŠMT navíc, pokud členy jmenuje), předsedu jmenuje rektor, členy odvolává orgán, který je jmenoval • nejméně dva členové nejsou z MU • školitel je členem komise, hlasuje • Usnášení • přítomnost nadpoloviční většiny čl. jmenovaných děkanem, včetně předsedy, z nich alespoň jeden externí • tajné hlasování – nadpoloviční většina přítomných členů • Oponenti • Buď regulérní člen, nebo hlas poradní

 22. Tajné hlasování • Tajné hlasování o výsledku SDZk nebo obhajoby • výsledkem obhajoby/SDZk se rozumí ANO-NE • tajně se hlasuje o výsledku obhajoby nebo státní doktorské zkoušky • v případě ANO se komise na klasifikaci dohodne

 23. Nové formuláře • Obhajoba disertační práce • Státní doktorská zkouška • schváleny vedením MU jako závazné • aplikace v IS MU od července 2006 (zkušební „provoz“) • Ukázky formulářů ve WORDu

 24. Studijní a zkušební řád schválen Akademickým senátem MU 20. 3. 2006

More Related