Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PiPT PowerPoint Presentation

PiPT

234 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PiPT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PiPT • Zagrożenia a rozwój techniki. • Zagrożenia, technika a cywilizacja. • Własności a struktura materiałów. Unikanie zagrożeń. • Podstawowe procesy wytwórcze

 2. PiPT System wytwórczy i jego organizacja. Wyrób i jego cechy. Proces wytwarzania. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy. Struktura funkcjonalna procesu wytwórczego.

 3. PiPT • Logistyka w wytwarzaniu. Planowanie procesu wytwórczego z uwzględnieniem rozmiaru produkcji, wydajności procesu, różnorodności produkowanych wyrobów. Cele realizowane w procesie wytwórczym. Technologie i techniki wytwarzania materiałów i gotowych wyrobów. Kryteria doboru technologii do określonych zastosowań.

 4. PiPT • Blaszkiewicz, “Podstawy techniki”, eMPi2, 2003 • Gronkowska, “Encyklopedia techniki – podstawy techniki”, WNT, 1994 • Leksykon naukowo techniczny, WNT, 2001 • Dąbrowki, Kowalewski „Zagrożenia mechaniczne”, CIOP Warszawa 2002 • BHP w przedsiebiorstwach transportowych, Serwałski, Wieczorek , CIOP 1998 • Rozporządzenie Rady Ministrów (2005r) w sprawie wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

 5. PiPT • (z gr. technē, sztuka, umiejętność) • to w znaczeniu ogólnym – • całokształt środków i czynności • wchodzących w zakres działalności ludzkiej • związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, • a także reguły posługiwania się nimi. • A zagrożenia?

 6. PiPT • • 2000000 p.n.e. – pierwsze próby kształtowania narzędzi kamiennych – Tanzania (Afryka) – pięściak • • 1600000 p.n.e. – ogień – Afryka • • 1000000 p.n.e. – pierwsze narzędzia kamienne • • 600000 p.n.e. – szałas – Japonia • • 460000 p.n.e. – oszczep

 7. PiPT • • 35000 p.n.e. – narzędzia z kości i rogu • • 35000 p.n.e. – łuk i strzały • • 35000 p.n.e. – początki sztuk • • 30000 p.n.e. – bumerang • • 16000 p.n.e. – astronomia – pierwszy kalendarz księżycowy • • 11000 p.n.e. – ceramika – Japonia

 8. PiPT • • 12000 p.n.e. – siekiera rogowa i kamienna • • 10000 p.n.e. – pierwszy wypiek chleba • • 8800 p.n.e. – rolnictwo i hodowla • • sierp • • 6300 p.n.e. – łódź z jednego pnia • • 6200 p.n.e. – cegła suszona • • 6000 p.n.e. – koło • • garncarstwo • • 5000 p.n.e. – kalendarz – Mezopotamia i Egipt • • 4400 p.n.e. – warsztat tkacki • • 4000 p.n.e. – początki warzenia piwa

 9. PiPT • Wazy greckie

 10. PiPT • Epoka brązu • jedna z epok prehistorii, następująca po epoce kamienia, a poprzedzająca epokę żelaza. Epoka ta ma zróżnicowane ramy czasowe, zależne od terenu występowania. Najwcześniej, na Kaukazie i w obszarze Morza Egejskiego , w III tysiącleciu p.n.e., wykształciły się ośrodki, w których opanowano umiejętność obróbki metali. W Egipcie i na Bliskim Wschodzie (za początek epoki brązu przyjmuje się umownie rok 2500 p.n.e., w Europie Południowej 2000 p.n.e., w Polsce 1800 p.n.e..

 11. PiPT • Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. umiejętność obróbki metali dotarła na ziemie polskie. • Kultury związane z wczesną epoką brązu w zasadzie jeszcze nie znały technologii wytwarzania brązu • jednak pojawiły się pierwsze wytwory z miedzi, srebra i złota pochodzące z importów.

 12. PiPT • Epoka żelaza

 13. PiPT • Epoka brązu

 14. PiPT • Epoka żelaza to w prehistoriokres dziejów ludzkości następujący po epoce brązu, w którym żelazo stało się głównym surowcem w wytwarzaniu narzędzi. Najstarsze wyroby z kutego żelaza (głównie pochodzenia meteorytowego), znalezione w Egipcie i Azji Zachodniej, można odnieść na III tysiąclecie p.n.e.. Na szerszą skalę używano żelaza w Babilonii w czasach Hammurabiego (pierwsza pierwsza połowa XVIII wieku p.n.e.).

 15. PiPT • Epoka żelaza Pochodzenie metalurgii żelaza oraz problem jej rozprzestrzenienia nie zostały jeszcze całkowicie wyjaśnione, przeważa pogląd, że wynalazku dokonali Hetyci. W II tysiącleciu p.n.e.przetwórstwo żelaza opierało się już na surowcu uzyskiwanym z rud.

 16. PiPT budowa dymarskiego pieca : 1 .szyb 2. wsad (węgiel drzewny + ruda) 3. żużel 4. łupka żelaz 5. dysze

 17. PiPT • Łupka żelazna • 1. żużel • 2. żelazo • 3. wegiel drzewny

 18. PiPT Kęs żelaza dymarkowego powstały ze zgrzania łupki

 19. PiPT • Podziału techniki można dokonać biorąc pod uwagę dziedzinę zastosowania - na przykład technika budowy maszyn, górnicza, medyczna, rolnicza. (Wszędzie zagrożenia) Technika jest ściśle związana z produkcją. Wraz z rozwojem techniki oraz postępem nauki nastąpiło rozszerzenie pojęcia techniki na nauki techniczne (między innymi maszynoznawstwo, materiałoznawstwo).

 20. PiPT • Wiedza o sposobach przetwarzania surowców i wytwarzania wyrobów jest nazywana technologią. • Działalnością badawczą w dziedzinie techniki zajmują się nauki techniczne (na przykład fizyka techniczna). Tak zdefiniowana technika stanowi zasadniczy składnik cywilizacji i kultury. • Wiedza, której przedmiotem badań jest technika, to inżynieria. • A jak nazywamy wiedzę o zagrożeniach???

 21. PiPT • W drugim znaczeniu technika to umiejętność • bądź sposób wykonywania • określonych czynności • pozwalających na opanowanie kunsztu • w innych dziedzinach takich jak • sport, sztuka lub rzemiosło (technika walki zapaśniczej, technika gry na skrzypcach, malowania obrazów itp). • Technika zapobiegania zagrożeniom…

 22. PiPT • Dyscypliny związane z techniką (wszędzie zagrożenia): • akustyka • architektura i urbanistyka • atomistyka • automatyka i robotyka • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna • budowa i eksploatacja maszyn • budownictwo • elektronika • elektroniczny sprzęt • elektrotechnika • radiolokacja • geodezja i kartografia • górnictwo • informatyka

 23. PiPT • inżynieria chemiczna • inżynieria materiałowa • inżynieria środowiska • maszynoznawstwo • materiałoznawstwo • mechanika • motoryzacja • metalurgia • poligrafia • pożarnictwo • telekomunikacja • radiokomunikacja • transport • kolejnictwo • lotnictwo • włókiennictwo

 24. PiPT • Wspołpraca międzynarodowa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy została powołana na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. Siedziba w Bilbao.

 25. PiPT Gromadzenie i rozpowszechnianie w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej; zbiór informacji ma służyć określaniu krajowych priorytetów i programów oraz stanowić punkt wyjścia dla określania priorytetów i programów w skali całej UE.

 26. PiPT Gromadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o badaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i innej działalności badawczej związanej z tą tematyką oraz upowszechnianie wyników badań i działalności naukowej.

 27. PiPT Promocja i działanie na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń wśród krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych. Organizacja konferencji i seminariów oraz wymiana ekspertów z krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 28. PiPT Udostępnianie organom Wspólnoty Europejskiej i krajom członkowskim informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, niezbędnej do formułowania i wdrażania skutecznej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników; w szczególności, udostępnianie Komisji Europejskiej informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej niezbędnej w celu realizacji zadań związanych z pracami legislacyjnymi i zasadami postępowania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wpływu procesów legislacyjnych na działanie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.

 29. PiPT Stworzenie, we współpracy z krajami członkowskimi UE, sieci i koordynowanie jej funkcjonowania, mając na względzie organy i instytucje krajowe, działające w ramach UE oraz międzynarodowe tworzące informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i świadczące w tej dziedzinie usługi.

 30. PiPT Gromadzenie i udostępnianie informacji dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych (Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Pan-Amerykańska Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Morska itp.)

 31. PiPT Udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o metodach i narzędziach niezbędnych do prowadzenia działań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie na rzecz rozwoju przyszłych wspólnych działań programowych Wspólnoty Europejskiej związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

 32. PiPT Udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o metodach i narzędziach niezbędnych do prowadzenia działań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie na rzecz rozwoju przyszłych wspólnych działań programowych Wspólnoty Europejskiej związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

 33. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: 1. Frezowanie drewna (zagrożenie odrzutem materiału obrabianego) Odrzut przedmiotu (lub materiału obrabianego) jest, obok bezpośredniego kontaktu części ciała operatora z pracującym narzędziem skrawającym, najczęstszą przyczyną wypadków ciężkich i śmiertelnych przy obsłudze frezarek do drewna. Sposobem zmniejszenia ryzyka odrzutu może być między innymi stosowanie odpowiednich narzędzi i dobór parametrów technologicznych przy których odrzut występuje rzadziej lub jego energia jest mniejsza.

 34. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: 2. Użytkowanie przenośnych pilarek z piłą łańcuchową do drewna. Stwierdzono, że najwięcej wypadków w pierwszej grupie powodowanych jest przez piłę łańcuchową chociaż występują także wypadki powodowane przez czynniki elektryczne i termiczne związane z pilarką. W drugiej grupie przyczynami wypadków są między innymi: praca na wysokości, obalane drzewa, sprężynujące gałęzie lub pnie drzew, spadające gałęzie drzew, napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz warunki środowiska pracy (oblodzony i mokry grunt, wiatr, opady atmosferyczne, niska temperatura powietrza).

 35. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: 3. Rozpad lub oderwanie się fragmentów wirującego narzędzia do obróbki drewna

 36. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Wypadki w przedsiębiorstwach Transportowych. Bezpieczeństwo czynne i bierne. Dla kierowców samochód jest miejscem pracy!

 37. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia w budownictwie: Zagrożenie uderzeniem i przygnieceniem przez materiały budowlane: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby budowlane (przy obsłudze podnośników uniwersalnych wciągników, żurawi.

 38. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia w budownictwie cd. Zagrożenie przecięciem przez ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, ostrza oraz chropowate, postrzępione powierzchnie narzędzi, maszyn i materiałów, mogące powodować urazy

 39. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenie przecięciem przez ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, ostrza oraz chropowate, postrzępione powierzchnie narzędzi, maszyn i materiałów, mogące powodować urazy

 40. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy: nożycami mechanicznymi, wiertarkami, szlifierkami:

 41. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach, drogach komunikacyjnych, drabinach

 42. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości

 43. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn Narażenia na promieniowanie i gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania Porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń pod napięciem (instalację elektrycznych, przewodów, osprzętu w postaci gniazd, wtyczek, tablic rozdzielczych).

 44. PiPT Najważniejsze zagrożenia mechaniczne: Zagrożenia podczas spawania: Odpryski Zjonizowane powietrze Pary metali, Toksyczne gazy, Możliwości poparzenia, zranienia, etc

 45. PiPT Euro Normy- 12100-2 Klasyfikacja zagrożeń

 46. PiPT Euro Normy- 12100-2 Wynikające z kształtu, powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane. Wynikające z wzajemnego położenia, powodowane przez części maszyn lubelementy obrabiane.

 47. PiPT Euro Normy- 12100-2 wynikające z masy i stateczności (energii potencjalnej części, które mogą sięporuszać pod wpływem siły ciężkości); powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane

 48. PiPT Euro Normy- 12100-2 wynikające z masy i prędkości (energii kinetycznej części związaną z kontrolowanym lub niekontrolowanym ruchem); powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane.

 49. PiPT Euro Normy- 12100-2 wynikające z niewystarczającej wytrzymałości mechanicznej (powodowane przez części maszyn lub elementy obrabiane) powodowane przez energię zmagazynowaną w maszynie

 50. PiPT Euro Normy- 12100-2 Zagrożenie zgnieceniem (zmiażdżeniem) Zagrożenie ścinaniem, przecięciem Zagrożenie cięciem lub odcięciem